ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plurality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plurality*, -plurality-

plurality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plurality (n.) ความเป็นพหูพจน์ See also: จำนวนมาก, ส่วนมาก Syn. majority
English-Thai: HOPE Dictionary
plurality(พลูแรล'ลิที) n. จำนวนที่มากกว่าหนึ่ง,ความมากมาย
English-Thai: Nontri Dictionary
plurality(n) ความมากมาย,เสียงข้างมาก,จำนวนมาก,หลายฝ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pluralityคะแนนเสียงที่เหนือกว่า (คู่แข่งขัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

plurality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多神论[duō shén lùn, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ, 多神论 / 多神論] polytheism (belief in a plurality of Deities)
多神论者[duō shén lùn zhě, ㄉㄨㄛ ㄕㄣˊ ㄌㄨㄣˋ ㄓㄜˇ, 多神论者 / 多神論者] polytheist (believer in a plurality of Deities)

plurality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
最多数[さいたすう, saitasuu] (n) largest number; plurality
兼職[けんしょく, kenshoku] (n,vs) pluralism; plurality; concurrent post
多元的[たげんてき, tagenteki] (adj-na,n) pluralism; plurality; (P)
複数(P);復数(iK)[ふくすう, fukusuu] (n,adj-no) several; plural; plurality; multiple; (P)

plurality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vielzahl {f}plurality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plurality
Back to top