ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manufacturing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manufacturing*, -manufacturing-

manufacturing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manufacturing (n.) อุตสาหกรรมการผลิต See also: การผลิต, การสร้าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
manufacturing pharmacyเภสัชกรรมผลิตการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manufacturingการอุตสาหกรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ศูนย์การผลิต (n.) manufacturing center
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (n.) manufacturing manager
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Better than Chomsky's Manufacturing Consent?ดีกว่าความเห็นพร้อมของ ชอมสกีรึเปล่า
All you had to do was track the manufacturing dates offset by weather and the derivative of the Nikkei lndex.ที่ต้องทำคือตามวันที่ผลิต หมึกที่เลอะจากอากาศ และจาก ดัชนีนิเกอิ
Inherited the Hammer Firearms Corporation... from his old man and makes millions manufacturing weapons.รับมรดก บริษัทปืนแฮมเมอร์สันจากพ่อ ผลิตปืนเป็นล้านๆกระบอก
Where's the manufacturing data?ข้อมูลการผลิตยังอยู่ไหม?
Ηe had the luxury of searching for potential customers while manufacturing the vaccine.เขาทำตัวหรุหราเพื่อหาลูกค้า ในขณะสถานีวิจัยที่กำลังผลิตวัคซีน
I'll download the specs to the North American Vehicle Manufacturing Database.ฉันจะส่งข้อมูล ไปที่ฐานข้อมูล/Nการผลิตยานพาหนะของอเมริกาเหนือ
Sloan began manufacturing targets of his own for profit years ago.สโลนได้เริ่มสร้างเป้าหมายเพื่อปิดบังมานานหลายปี
So he started manufacturing his own targets for his own gains.เลยเริ่มอุปโลกน์ชื่อเป้าหมายของตัวเอง เพื่อผลประโยชน์
Well, we're talking about a major chemical manufacturing corridor here.เอาละ เรากำลังพูดถึง เส้นทางการผลิตสารเคมีหลัก
"Waste containing halogenated compounds from operations of manufacturing and finishing."ฟังดูดี มันจะซึมซับเข้าไปในดิน เราจะให้เป็นแบบนั้น
Your country would handle the manufacturing and distribution.ประเทศของคุณจะจัดการเรื่องการผลิตและการจำหน่าย
Pseudoephedrine is an ingredient In the manufacturing of methamphetamines.ซูโดเฟดริน เป็นส่วนประกอบ ในการผลิตเมทแธมเฟตามีน

manufacturing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产过程[shēng chǎn guò chéng, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 生产过程 / 生產過程] course of production; manufacturing process
制造业[zhì zào yè, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄧㄝˋ, 制造业 / 制造業] manufacturing industry
生产能力[shēng chǎn néng lì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 生产能力 / 生產能力] manufacturing ability; production capacity
研制过程[yán zhì guò chéng, ㄧㄢˊ ㄓˋ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, 研制过程 / 研製過程] manufacturing environment
制造商[zhì zào shāng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄕㄤ, 制造商 / 製造商] manufacturing company
制造厂[zhì zào chǎng, ㄓˋ ㄗㄠˋ ㄔㄤˇ, 制造厂 / 製造廠] manufacturing plant; factory
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, 制药厂 / 製藥廠] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory
生产设备[shēng chǎn shè bèi, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 生产设备 / 生產設備] production equipment; manufacturing equipment
流程[liú chéng, ㄌㄧㄡˊ ㄔㄥˊ, 流程] course; stream; sequence of processes; work flow in manufacturing
捷安特[Jié ān tè, ㄐㄧㄝˊ ㄢ ㄊㄜˋ, 捷安特] Giant Manufacturing
核武器研制计划[hé wǔ qì yán zhì jì huà, ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄧㄢˊ ㄓˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 核武器研制计划 / 核武器研製計劃] nuclear weapons (manufacturing) program

manufacturing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] (n) {comp} CIM; Computer Integrated Manufacturing
ソフト化[ソフトか, sofuto ka] (n,vs) shift away from manufacturing to an information and service-based economy
プラント輸出[プラントゆしゅつ, puranto yushutsu] (n) export of manufacturing plant
フレキシブルマニュファクチャリングシステム[, furekishiburumanyufakucharingushisutemu] (n) flexible manufacturing system
マニュファクチャリング[, manyufakucharingu] (n) manufacturing
加工産業[かこうさんぎょう, kakousangyou] (n) manufacturing industry
誘致合戦[ゆうちかっせん, yuuchikassen] (n) rivalry over winning the right to host an event; competition to lure (attract, invite) (institutions, manufacturing facilities, foreign tourists, etc.) to a locality
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
クリーンルーム[, kuri-nru-mu] (n) clean room (e.g. in semiconductor manufacturing); cleanroom
ワーク取り付け台[ワークとりつけだい, wa-ku toritsukedai] (n) (manufacturing) fixtures
作り[つくり, tsukuri] (n) (1) making; producing; manufacturing; building; construction; make; structure; (2) appearance (i.e. attire, make-up); (3) build (i.e. physique); (4) (See 御作り) sashimi; (n-pref) (5) forced (smile, etc.); (P)
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r,vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P)
共同生産[きょうどうせいさん, kyoudouseisan] (n) joint manufacturing; joint production; production joint venture
加工[かこう, kakou] (n,vs) manufacturing; processing; treatment; machining; (P)
原単位[げんたんい, gentan'i] (n) output level (e.g. in manufacturing); consumption rate (e.g. fuel, power); intensity
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer
粉種[ふんしゅ, funshu] (n) blend code (metallurgy, manufacturing)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS
製作会社[せいさくがいしゃ, seisakugaisha] manufacturing company
製造施設[せいぞうしせつ, seizoushisetsu] manufacturing facility
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM

manufacturing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม[n. exp.] (datchanī ph) EN: Manufacturing Production Index (MPI) FR:
กรรมวิธีการผลิต[n. exp.] (kam withīkā) EN: manufacturing process FR: procédé de fabrication [f]
กรรมวิธีการผลิตเหล็กกล้า[n. exp.] (kam withīkā) EN: steel manufacturing process FR: procédé de fabrication de l'acier [m]
การผลิต[n.] (kān phalit) EN: production ; manufacturing ; manufacture ; generation FR: production [f] ; fabrication [m]
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khā chai jā) EN: manufacturing overhead FR:
ความสามารถในการผลิต[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: production capacity ; manufacturing capacity FR: capacité de production [f]
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
งบต้นทุนการผลิต[n. exp.] (ngop tonthu) EN: cost of goods manufacturing statement FR:
ผู้จัดการฝ่ายผลิต[n. exp.] (phūjatkān f) EN: manufacturing manager FR: directeur de production [m]
โรงงานผลิต[n. exp.] (rōng-ngān p) EN: manufacturing plant FR: unité de fabrication [f] ; usine de production [f] ; unité de production [f] ; usine d'assemblage [m]
ธุรกิจอุตสาหกรรม[n. exp.] (thurakit ut) EN: manufacturing business FR:
ต้นทุนการผลิต[n. exp.] (tonthun kān) EN: manufacturing costs ; production cost ; cost of production FR: coût de production [m]
ต้นทุนผลิตภัณฑ์[n. exp.] (tonthun pha) EN: manufacturing cost ; product cost FR:
วันผลิต[n. exp.] (wan phalit) EN: manufacturing date [f] FR: date de fabrication [f]

manufacturing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knochenbearbeitung {f}bone manufacturing
Herstellungsart {f}method of producing; method of manufacturing
Herstellungskosten {pl}production costs; manufacturing costs
Betriebsmittel {n}means of production; manufacturing equipment
Fertigungssteuerung {f}process control; manufacturing control; progressing
Fertigungskosten {pl}production cost; manufacturing cost
Massenherstellung {f}quantity manufacturing
Fabrikationsfehler {m}manufacturing-defective
Fertigungskontrolle {f}manufacturing control
Fertigungslabor {n}manufacturing laboratory
Fertigungsorganisation {f}manufacturing organisation
Fertigungsverfahren {n}manufacturing process
Herstellungsstufe {f}manufacturing stage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manufacturing
Back to top