ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

impressiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *impressiveness*, -impressiveness-

impressiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impressiveness (n.) ความประทับใจ See also: ความซาบซึ้งใจ, ความน่าชื่นชม Syn. admiration
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความซาบซึ้งใจ (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซึ้งใจ
ความซึ้ง (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซึ้งใจ, ความซาบซึ้งใจ
ความซึ้งใจ (n.) impressiveness See also: appreciation, profoundness Syn. ความซาบซึ้งใจ

impressiveness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
荘厳[そうごん, sougon] (adj-na,n) solemnity; gravity; impressiveness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า impressiveness
Back to top