ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

playfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *playfully*, -playfully-

playfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
playfully (adv.) อย่างสนุกสนาน See also: อย่างมีความสุข, อย่างร่าเริงแจ่มใส Syn. cheerfully, happily, humorously Ops. seriously
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย็อกแย็ก (adv.) playfully See also: merrily, gaily, thoughtlessly Syn. ย็อกแย็กๆ
ย็อกแย็กๆ (adv.) playfully See also: merrily, gaily, thoughtlessly
เป็นเล่น (adv.) playfully See also: triflingly Ops. จริงจัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The term "kidnap" is being used playfully.คำว่า 'ลักพาตัว' ใช้เพื่อความสนุก
I'll keep an eye on your kids. (Children shouting playfully)เดี๋ยวฉันดูลูกเธอให้เอง
(CHILDREN SHOUTING PLAYFULLY)เด็กร้องตะโกนอย่างสนุกสนาน)

playfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
ย็อกแย็ก[adv.] (yǿkyaek) EN: playfully FR: avec entrain
ย็อกแย็ก ๆ = ย็อกแย็กๆ[adv.] (yǿkyaek-yǿk) EN: playfully FR: avec entrain
ย็อก ๆ แย็ก ๆ[adv.] (yǿk-yǿk yae) EN: playfully FR: avec entrain

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า playfully
Back to top