ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gratification

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gratification*, -gratification-

gratification ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gratification (n.) ความพึงพอใจ See also: ความอิ่มใจ, ความสมหวัง
English-Thai: HOPE Dictionary
gratification(แกรททะฟะเค'เชิน) n. ความปลื้มปีติ,สิ่งที่ทำให้พอใจ,รางวัล,เรื่องที่ทำให้น่ายินดี,การทำให้สำเร็จความใคร่, Syn. satisfaction,comfort
English-Thai: Nontri Dictionary
gratification(n) การทำให้พอใจ,ความอิ่มเอมใจ,การทำให้ถูกใจ,รางวัล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gratificationการปลดเปลื้องความใคร่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หิ้ว (v.) take a woman out for sexual gratification
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We believe this unsub gets gratification from his ability to keep his victims alive in order to endure more torture.เขาชื่มชมตนเองที่สามารถ ทำให้เหยื่อมีชีวิต เพื่อรับการทรมาน
The unsub gets sexual gratification from penetration with a knife.เขาได้รับความพอใจทางเพศ จากการแทงด้วยมีด
You know, there's ego gratification here.คุณก็รู้ มันเป็นการเพิ่มอีโก้
Sadists... who find gratification in the debasement of others.คนซาดิสต์... คนที่สะใจกับ การลดคุณค่าความเป็นคนของผู้อื่น
Everyone's out for instant gratification, and I don't want to be like that.Everyone's out for instant gratification, และฉันก็ไม่อยากเป็นยังงั้น
The camera is not for sexual gratification, it's for proof of death.กล้องไม่ใช่เพื่อแสดงความพึงพอใจ มันเป็นการพิสูจน์ว่าตายอย่างสมบูรณ์
"It is not attained through self-gratification but through fidelity to a worthy purpose."มันไม่ใช่การบรรลุถึงสิ่งที่ทำให้ตนเองพอใจ แต่เป็นการยึดมั่นในวัตถุประสงค์ที่คุ้มค่าพอ"
While I love to delay your gratification,ขณะที่ฉันชอบที่จะชะลอ ความพึงพอใจของเธอ
Ladies, we must take charge of our own sexual gratification.Ladies, เราต้องใช้ค่าใช้จ่าย ความพึงพอใจทางเพศของเราเอง.
Delayed gratification. Shows discipline. Patience.รอ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
Consider it an exercise in delayed gratification.คิดซะว่าเป็นการฝึกความอดทนสิ

gratification ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P)

gratification ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หิ้วผู้หญิง[v. exp.] (hiu phūying) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl FR: embarquer une fille (fam.)
ฤชา[n.] (reuchā) EN: fee FR: honoraire [m] ; gratification [f]
สินน้ำใจ[n.] (sinnāmjai) EN: reward ; money consideration ; remuneration FR: gratification [f] ; bonification [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gratification
Back to top