ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jovial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jovial*, -jovial-

jovial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jovial (adj.) เริงร่า See also: เบิกบาน, สนุกสนาน, ร่าเริง Syn. cheerful, merry, gay Ops. depressed, sad
English-Thai: HOPE Dictionary
jovial(โจ'เวียล) adj. เบิกบานใจ,ร่าเริง,สนุกสนาน, See also: jovialness n. ดูjovial, Syn. gau
joviality(โจวิแอล'ลิที) n. ความเบิกบานใจ,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน, Syn. merriment
English-Thai: Nontri Dictionary
jovial(adj) ร่าเริง,สนุกสนาน,เบิกบาน,รื่นเริง,หรรษา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Joviality is a game of children.สนุกสนานเป็นเกมของเด็ก

jovial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ร่าเริง[adj.] (rāroēng) EN: cheerful ; happy ; in high spirits ; overjoyed ; gay ; jocund FR: jovial ; enjoué ; gai ; joyeux
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:

jovial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bonhomie {f}; Jovialität

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jovial
Back to top