ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-joyful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น joyful, *joyful*,

-joyful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When we should be pausing to hear the joyful melody of life itself.เมื่อไรเราควรจะหยุดพักเพื่อสนุกกับชีวิตของตัวเองบ้าง
Believe it or not... today I wrote joyful pages!เชื่อไหม? วันนี้ฉันเขียนงานได้ดีมาก
Vern, you know, there's a joyful freedom in your Latin,เวิร์น คุณรู้มั้ย คุณมีลีลาเต้นละตินที่มีความสุขนะจ๊ะ
( joyful laughing ):(เสียงหัวเราะอย่างมีความสุข):
Let no joyful voice be heard!จงอย่าได้ สำเหนียก ความหรรษา
This is joyful news.นี่เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่ง
Make a joyful shout to the Lord, all ye lands.สรรเสริญพระเจ้า สำหรับผืนดินของพระองค์
Raise it up and make a joyful noiseยกระดับและส่งเีสียงปลื้มปิติ
The Los angeles police Department is thankful for all the hard work done by the DeKaIb County Sheriff's Department in making this joyful reunion possible;กรมตำรวจลอสเองเจลิสขอขอบคุณ การทำงานหนักของหน่อยสืบสวนของดีแคป ที่ทำให้แม่ลูกได้พบกันอีกครั้งอย่างน่ายินดี
# Holidays are joyful #Holidays are joyful.
The lovers is a joyful card, but paired with judgment, it means there's something wrong with this couple.ไพ่นักรัก คือไพ่แห่งความสุข แต่คู่กับไพ่พิพากษา หมายถึงความผิดพลาด คู่นี้ไม่เหมาะสมกัน
This is truly a joyful occasion for this family.นี่เป็นโอกาสที่น่าชื่นชมสำหรับครอบครัวนี้

-joyful- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, 喜报 / 喜報] announcement of joyful news

-joyful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョイフル[, joifuru] (n) joyful
喜色[きしょく, kishoku] (n) glad countenance; joyful look
嬉々;嬉嬉;喜々;喜喜[きき, kiki] (adj-t,adv-to) gleeful; joyful

-joyful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits FR: être radieux ; être heureux ; rayonner de joie ; rayonner de bonheur
เบิกบาน[adj.] (boēkbān) EN: in high spirits ; cheerful ; joyful ; exuberant FR:
แช่ม[adj.] (chaem) EN: merry ; amiable ; joyful FR:
แช่มชื่น[adj.] (chaemcheūn) EN: cheerful ; joyful ; happy ; gay FR:
ชื่น[v. exp.] (cheūn) EN: be joyful ; rejoice ; be cheerful ; be happy ; be glad ; be pleased with/about FR: se réjouir
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing ; animated FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นบาน[adj.] (cheūnbān) EN: cheerful ; glad ; joyful FR:
ชื่นมื่น[v.] (cheūnmeūn) EN: be cheerful ; be joyful ; be glad FR:
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry FR: être ravi ; être content
อิ่มเอิบ[adj.] (im-oēp) EN: beaming ; joyful ; blissful FR:
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēn jai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful FR: être heureux
เกษมสันต์[adj.] (kasēmsan) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
เกษมศานต์[adj.] (kasēmsān) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
กระดี๊กระด๊า[adj.] (kradikradā) EN: jubilant ; delighted ; joyful FR:
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
ปรีดา[adj.] (prīdā) EN: delighted ; pleased ; joyful FR:
ร่า[adj.] (rā) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over FR: heureux ; réjoui ; gai ; joyeux
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
สมิต[v.] (samit) EN: smile ; be joyful FR:
สำราญ[adj.] (samrān) EN: content ; happy ; joyful ; good-humoured FR: heureux ; joyeux ; de bonne humeur
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux

-joyful- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
freudig {adj} | freudiger | am freudigstenjoyful | more joyful | most joyful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -joyful-
Back to top