ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gratefulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gratefulness*, -gratefulness-

gratefulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gratefulness (n.) ความกตัญญู See also: ความตื้นตันใจ, ความซาบซึ้งใจ Syn. appreciation, gratitude
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กตัญญุตา (n.) gratefulness See also: thankful Syn. ความกตัญญูรู้คุณท่าน, กตเวทิตา
ความกตัญญูรู้คุณท่าน (n.) gratefulness See also: thankful Syn. กตเวทิตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I have not been able to express my gratefulness to you."“ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คุณรู้ว่า ฉันสำนึกบุญคุณแค่ไหน”
I'm here to show my gratefulness.ฉันมาที่นี่เพื่อแสดงการขอบคุณ
Thank you for coming back to show your gratefulness.ขอบคุณ ที่กลับมาเพื่อตอบแทนเรา

gratefulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กตัญญู[n.] (katanyū) EN: gratefulness ; gratitude ; sense of obligation ; appreciation ; filial devotion ; piety FR: gratitude [f] ; dévotion [f] ; reconnaissance [f]
กตัญญูกตเวที[n.] (katanyū kat) EN: gratitude ; gratefulness ; sense of obligation ; one who is thankful for benefits received and reciprocates them FR:
กตัญญูกตเวทิตา[n. exp.] (katanyū kat) EN: the quality of being a grateful person ; gratitude ; gratefulness FR:
กตัญญุตา[n.] (katanyutā) EN: gratefulness ; thankfulness ; gratitude FR:
กตเวทิตา[n.] (katawēthitā) EN: gratitude ; thankfulness ; gratefulness FR:
ความกตัญญูรู้คุณท่าน[n. exp.] (khwām katan) EN: gratefulness FR:
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness FR: ingratitude [f]
ความอกตัญญู[n.] (khwām akata) EN: ingratitude ; ungratefulness FR:

gratefulness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dankbarkeit {f}gratefulness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gratefulness
Back to top