ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

delightful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *delightful*, -delightful-

delightful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
delightful (adj.) น่าปิติยินดี
delightfully (adv.) อย่างยินดี See also: อย่างชื่นชม, อย่างปลาบปลื้ม, อย่างปลื้มปิติ
delightfulness (n.) ความเพลิดเพลิน See also: ความสนุก, ความสำราญใจ Syn. pleasantness
English-Thai: HOPE Dictionary
delightful(ดิไล'ฟูล) adj. ซึ่งให้ความสุขใจ,ยินดีมาก,สุขใจมาก., See also: delightfulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
delightful(adj) ยินดี,ปีติ,ปรีดิ์เปรม,สุขใจ,เบิกบานใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอม (adj.) delightful See also: cheerful, joyful
ความปลาบปลื้ม (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลื้มปิติ
ความปลาบปลื้ม (n.) delightfulness See also: gladness, pleasure Syn. ความยินดี, ความปิติยินดี
ความปลื้ม (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ
ความปลื้มปิติ (n.) delightfulness Syn. ความปลื้มใจ, ความปลาบปลื้ม
ความปลื้มใจ (n.) delightfulness Syn. ความปลาบปลื้ม, ความปลื้มปิติ
ความปิติ (n.) delightfulness See also: gladness, pleasure Syn. ความยินดี, ความปลาบปลื้ม, ความปิติยินดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
...who will do you that delightful honourใครจะเป็นคนทำให้แกนับถือนะ
One minor drawback to this delightful winter sport... is the high-speed crash.อุปสรรคที่ไม่หนักหนาอะไร ของกีฬาที่น่าสนุกนี้... คือการชนด้วยความเร็วสูง
Into a most delightful hatให้กลายเป็นหมวกที่น่าจะสบายที่สุด
My dearest Lizzy, I hope yourjourney has been as delightful as you anticipated.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ฉันหวังว่าการเดินทางของเธอ จะสนุกสนานเหมือนที่เธอหวังไว้
My dear, it's delightful to see you. What a remarkable voyage this is.เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมาก
We couldn't help but overhear your delightful repartee.ขอโทษด้วยนะ บังเอิญได้ยิน สิ่งที่คุณพูดกัน
What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.What a delightful surprise, encountering such an enchanting countryman.
Oh, I'm sure they're not nearly as delightful as you are.ฉันคิดว่าพวกเขาดีเท่าเธอ
What a delightful mind you have.ทำให้ฉันรู้สึกดีจริงๆ.
Jeff, Renee, what a delightful surprise.เจฟ เรเน่ ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอพวกคุณที่นี่
I love your charades parties.And I hope you're inviting that delightful katherine mayfair.ฉันชอบปาร์ตี้ใบ้คำของเธอนะ แล้วฉันหวังว่า เธอจะเชิญแคทเธอรีน เมย์แฟร์มาด้วย
Nicholas, we're offering you a smashing position with a delightful cottage, in a lovely little place that I think has won Village of the Yearนิโคลัส เราให้สิ่งที่ดีกับนายนะ ตำแหน่งกับการพักผ่อน ในที่เล็กๆสวยงาม ที่นั่น มันเป็นหมู่บ้านที่ชนะรางวัลยอดเยี่ยมเลยนะ

delightful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
愉快[yú kuài, ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 愉快] cheerful; cheerily; delightful; pleasant; pleasantly; pleasing; happy; delighted
好玩儿[hǎo wán er, ㄏㄠˇ ㄨㄢˊ ㄦ˙, 好玩儿 / 好玩兒] interesting; delightful; amusing

delightful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
欣快[きんかい, kinkai] (adj-na,n) pleasant; delightful
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P)
嬉しそう[うれしそう, ureshisou] (adj-na) delightful; glad-looking
小気味よい[こきみよい, kokimiyoi] (adj-i) delightful; satisfying; gratifying; clever; neat; gloating
怡然[いぜん, izen] (adv-to,adj-t) (arch) delightful; enjoyable
悦ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyful; gratifying
痛快淋漓[つうかいりんり(uK), tsuukairinri (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
痛快無比[つうかいむひ, tsuukaimuhi] (adj-na,n,adj-no) very thrilling; extremely delightful; awfully pleasant; intensely satisfying
重畳至極[ちょうじょうしごく, choujoushigoku] (n,adj-na) very pleasant; extremely delightful; exquisite; superb

delightful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
ดุษิต ; ดุสิต [n.] (dusit) EN: the fourth heaven ; the realm of delight ; the delightful realm ; the heaven of the satisfied gods ; [name of the fourth heavenly abode of which Santusita is the king] FR:
เอม[adj.] (ēm) EN: delightful ; perfectly content ; perfectly satisfied FR:
เจริญใจ[adj.] (jaroēn jai) EN: pleasing ; charming ; pleasant ; delightful ; elegant ; attractive FR: plaisant ; attrayant ; agréable
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēntājar) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye FR: plaisant ; charmant
น่าอยู่[adj.] (nā yū) EN: pleasant ; welcome ; delightful ; lively ; good to stay in ; fit to live in FR: agréable à vivre ; plaisant ; où il fait bon vivre
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามตา[v. exp.] (ngām tā) EN: be pleasing ; be pleasant ; be nice ; be delightful FR:
ออกรส[adj.] (økrot) EN: stimulating ; exciting ; delightful FR:
ระรื่น[adj.] (rareūn) EN: delightful ; refreshing ; beaming ; mirthful ; pleasant ; joyful FR: agréable ; plaisant
เริง[adj.] (roēng) EN: delighted ; delightful FR: ravi ; gai ; joyeux
รมย์[adj.] (rom) EN: delightful ; satisfying ; pleasing ; amusing FR: plaisant ; agréable
สุนทร[adj.] (sunthøn) EN: beautiful ; plesant ; sweet ; delightful ; mellifluous FR:
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēntājar) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully FR: adorablement
ความปิติ[n.] (khwām piti) EN: delightfulness ; gladness ; pleasure ; glee FR:

delightful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entzückend; sehr angenehm {adj} | entzückender | am entzückendstendelightful | more delightful | most delightful
genussvoll; reizvoll {adj}delightful
genussvoll; reizend {adv}delightfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า delightful
Back to top