ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elatedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elatedly*, -elatedly-

elatedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遅まきながら;遅蒔きながら;晩蒔きながら[おそまきながら, osomakinagara] (exp) (See 遅ればせながら) belatedly
遅ればせながら;後ればせながら;遅れ馳せながら;後れ馳せながら;遅ばせながら(io)[おくればせながら;おそればせながら(ik), okurebasenagara ; osorebasenagara (ik)] (exp) (See 遅まきながら) belatedly; tardily

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elatedly
Back to top