ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ecstasy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ecstasy*, -ecstasy-

ecstasy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecstasy (n.) ความปิติยินดี See also: ความปลาบปลื้ม Syn. delight, joy, rapture
ecstasy (sl.) ยาอี Syn. E
English-Thai: HOPE Dictionary
ecstasy(เอค'สทะซี) n. ความปีติยินดีอย่างเหลือล้น,ความเคลิบเคลิ้ม,ปีติสุข
English-Thai: Nontri Dictionary
ecstasy(n) ความปลาบปลื้มยินดี,ความดีใจ,ความปีติยินดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ecstasyปีติสานติ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
E (sl.) ยาอี (คำย่อของ ecstasy) Syn. ecstasy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
¶ It brings me ecstasyมันทำให้ฉันมีความสุข
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch.นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด
Did your teacher ever try to sell you marijuana or Ecstasy tablets?ครูของพวกเธอคยพยายาม จะขายยาหรือกัญชาให้เธอบ้างมั้ย?
All serial killers attempt to relive the ecstasy they get from their killings.พวกตำรวจ ยังไม่ให้ฉันพบสามี
Or the Ecstasy you found in her system.หรือยาอี ที่คุณพบในตัวเธอ
She had ecstasy and heroin.เธอมียาหลอนประสาท และเฮโรอีน
What does this say in Italian? Ecstasy of Saint Theresa. Right there.ฉันบอกคุณขวา ฉันไม่ต้องการที่.
The ecstasy of Saint Theresa. Saint Theresa on fire.เปิด L เข้าใจพระเจ้า.
Swing me. Not much between despair and ecstasy One night in Bangkok And the tough guys tumbleหมุนฉันสิ Sheldon, มานี่
I want Lord Tubbington to kick his Ecstasy addiction.ฉันอยากจะให้ลอร์ดทับบิงตันเลิกเสพย์ยาอี
She lures an unsuspecting male, takes him into her web, and then the moment they culminate, as soon as he feels the ecstasy of achieving his biological destiny, she opens up her jaws and eats him alive.เธอล่อผู้ชายที่ไว้วางใจ พาเขาเข้าไปในเส้นใยของเธอ แล้วขณะที่พวกเขาร่วมรักกัน
Hey, Finch, our ecstasy cook just woke up.เฮ้ ฟินช์ คนปรุงยาอีเพิ่งจะตื่น

ecstasy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摇头丸[yáo tóu wán, ㄧㄠˊ ㄊㄡˊ ㄨㄢˊ, 摇头丸 / 搖頭丸] Ecstasy; MDMA
狂喜[kuáng xǐ, ㄎㄨㄤˊ ㄒㄧˇ, 狂喜] ecstasy; rapt
销魂[xiāo hún, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 销魂 / 銷魂] ecstasy; rapture; to feel overwhelming joy or sorrow

ecstasy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エクスタシー[, ekusutashi-] (n) ecstasy
恍惚状態[こうこつじょうたい, koukotsujoutai] (n) state of ecstasy (rapture); trance; senile dementia
有頂天外[うちょうてんがい, uchoutengai] (n) beside oneself with joy; in raptures; in an ecstasy of delight
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy
浮き足;浮足[うきあし, ukiashi] (n) (1) standing on the balls of the feet; unsteady step; unstable stance; (2) having one's feet off the ground; reeling (from); swept away (by); in an ecstasy (of)
狂喜[きょうき, kyouki] (n,vs,adj-no) wild joy; ecstasy
聞き惚れる;聞きほれる[ききほれる, kikihoreru] (v1,vi) to listen to in an ecstasy
夢中[むちゅう, muchuu] (adj-na,n,adj-no) daze; (in a) trance; ecstasy; delirium; engrossment; within a (deep) dream; (P)
夢心地[ゆめごこち, yumegokochi] (n,adj-no) dreamy state of mind; ecstasy; trance
忘我[ぼうが, bouga] (n,adj-no) trance; ecstasy; enthusiasm
有頂天(P);有頂点(iK)[うちょうてん, uchouten] (adj-na,n) ecstasy; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
夢中[むちゅう, muchuu] Thai: เผลอลืมตัวไม่มีสติ English: ecstasy

ecstasy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็กซ์ตาซี[n.] (ektāsī) EN: ecstasy FR: ecstasy [m]
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
เป็นยอดแห่งความสุข[X] (pen yøt hae) EN: blissful ; absolute bliss ; ecstasy FR: c'est le comble du bonheur ; c'est l'extase
ยาบ้า[n. exp.] (yā bā) EN: methamphetamine ; methamphetamine pills ; meth (vulg.) ; yaba ; ecstasy FR: méthamphétamines [fpl] ; ecstasy [m] ; ecsta [m] (abrév)
ยาเลิฟ[n. exp.] (yā loēf = y) EN: ecstasy FR: ecstasy [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ecstasy
Back to top