ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

joyous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *joyous*, -joyous-

joyous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
joyous (adj.) สนุกสนาน See also: เบิกบาน, มีความสุข Syn. joyful, merry Ops. joyless, sad, unhappy
joyously (adv.) อย่างมีความสุข See also: อย่างร่าเริง Syn. contentedly, joyfully
joyousness (n.) ความรื่นเริง See also: ความสนุกสนาน, ความครื้นเครง, ความเฮฮา Syn. gaiety Ops. gloom, sadness
English-Thai: HOPE Dictionary
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ,ปลื้มปีติ,ดีอกดีใจ,รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry,festive
English-Thai: Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี,ปีติ,สนุกสนาน,ร่าเริง,เบิกบาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอิกเกริก (adj.) joyous See also: joyful, pleasant Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน
เอิกเกริก (adv.) joyously See also: joyfully, pleasantly Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday.รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ
Such a joyous moment Sayuri. You're finally getting what you deserve.เธอควรได้รับในสิ่งที่เธอคู่ควร น่ารักจริงๆ
Like joyous music ringing in your earsเหมือนดั่งเพลงสนุกที่คุ้นหู
It was a joyous occasion until...มันเป็นช่วงเวลารื่นรมย์ จนกระทั่ง...
And to think that this joyous occasion began in horror.และพอคิดว่าเรื่องน่ายินดีนี้ เริ่มต้นมาจากความสยดสยองแล้ว
Today was supposed to be a joyous day. I have nothing to say.วันนี้น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีแท้ๆ ฉันไม่รู้จะพูดยังไง
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives.เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion.ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง
We need as many joyous ents as possible.เราอยากจัดงานรื่นเริงบ่อยเท่าที่จะจัดได้ในเมืองนี้น่ะ
I think that we should focus on the more joyous and the pageant aspect of this holiday season.ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องน่ายินดีมากกว่านี้นะ และเรื่องการแข่งขัน ของช่วงวันหยุดนี้
And he found himself a place to stay and he determined to live a simple, joyous life in the years now left to him.และได้ค้นพบที่พักพิง และมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับอีกหลายปีที่เหลือ
A simple, joyous life was not what was left to him.ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสุข ไม่ใช่สิ่งที่เหลือไว้ให้มัน

joyous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, 逌] distant; joyous; satisfied
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ, 喜悦 / 喜悅] happy; joyous
[huān, ㄏㄨㄢ, 欢 / 歡] joyous; happy; pleased

joyous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P)
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) {comp} exclusions
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t,adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions

joyous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
งานมงคล[n. exp.] (ngān mongkh) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion ; festive occasion FR: cérémonie propitiatoire [f]
เอิกเกริก[adj.] (oēkkaroēk) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
สบายใจ[v.] (sabāijai) EN: be happy ; be pleased ; be joyous ; feel content FR:
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented ; happy ; joyous ; comfortable FR: heureux ; détendu
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[adj.] (yindī) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous FR: enchanté ; content ; ravi

joyous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freude {f}joyousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า joyous
Back to top