ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sadness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sadness*, -sadness-

sadness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sadness (n.) ความเศร้า See also: ความโศก, ความเสียใจ, ความทุกข์, ความเศร้าหมอง, ความเศร้าใจ Syn. unhappiness, misery, sorrow, depression
English-Thai: HOPE Dictionary
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sadnessความเศร้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสลด (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความเศร้าเสียใจ, ความสลดหดหู่
ความสลดหดหู่ (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความเศร้าเสียใจ
ความเศร้า (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า
ความเศร้าเสียใจ (n.) sadness See also: sorrow Syn. ความสลดหดหู่
ความโศกเศร้า (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความเศร้า
โทมนัส (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a sadness about him.มีเรื่องเศร้าที่เกี่ยวกับเขา
It had been replaced by a sadness even sweeter than the smile.แทนที่ด้วยความเศร้าที่แม้จะหวานกว่ารอยยิ้ม
It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.It is why mem must not be heard weeping, as her soul will attach to sadness and remain to comfort living.
And first the sadness cells die, so you smile real big.ทีแรกเซลล์เศร้าตายก่อน เราจึงยิ้มแย้ม
And that little bit of sadness in the mornings you spoke of?ความเศร้าในตอนเช้าที่คุณเคยพูดถึง
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต
Mankind has played for more than a century. Sadness is what you are.เราคือความเศร้า อย่าปฏิเสธมันเลย
All the sadness one can bear down the river everywhere."ทุกข์ใจไหนเล่า จะยาวนาน" "เปรียบดั้งสายลม ผ่านมาให้ชมแล้วจากไป"
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น
Now his sadness will stop."เขาคงหยุดเศร้าแล้วล่ะ"
Either happiness or sadness will kill her.ความสุขหรือความเศร้า อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะฆ่าเธอ
It's the sadness we feel for happy memories.มันน่าเศร้าเมื่อคิดถึง ความทรงจำอันแสนหวาน

sadness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黯然销魂[àn rán xiāo hún, ㄢˋ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄣˊ, 黯然销魂 / 黯然銷魂] overwhelming sadness (成语 saw); sorrow at parting
哭秋风[kū qiū fēng, ㄎㄨ ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, 哭秋风 / 哭秋風] autumnal sadness
[bēi, ㄅㄟ, 悲] sad; sadness; sorrow; grief

sadness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ドツボ;どつぼ[, dotsubo ; dotsubo] (adj-na) state of profound sadness
先に立つ[さきにたつ, sakinitatsu] (exp,v5t,vi) (1) to lead; to take the initiative; (2) to take precedence (e.g. sadness taking precedence over anger); (3) to be most essential
哀歓[あいかん, aikan] (n) joys and sorrows; happiness and sadness
暗れ塞がる[くれふたがる;くれふさがる, kurefutagaru ; kurefusagaru] (v5r) (1) to be shrouded by darkness; (2) to fall into deep sadness or despair
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness
陰惨[いんさん, insan] (adj-na,n) sadness and gloom
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
哀しさ[かなしさ, kanashisa] (n) sadness; sorrow; grief
多恨[たこん, takon] (adj-na,n) many troubles or sadnesses or vexations or grudges
曇る[くもる, kumoru] (v5r,vi) (1) to get cloudy; to cloud over; to become overcast; (2) to cloud up; to fog up; to mist up; to become dim; (3) to be gloomy; to be clouded (expression); to be downcast; (4) (from 面曇る) (See 照る・てる・2) to look slightly downward (of a noh mask; indicating sadness, grief, etc.); (P)

sadness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ความทุกข์[n.] (khwām thuk) EN: sorrow ; suffering ; sadness ; misery ; distress ; grief ; pain ; despair FR: malheur [m] ; détresse [f] ; souffrance [f] ; peine [f]
ระกำ[n.] (rakam) EN: suffering ; hurt ; misery ; grief ; sadness FR:
โศก[n.] (sōk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โศก-[pref.] (sōk- ; sōkk) EN: sorrow ; grief ; sadness ; suffering ; distress FR: tristesse [f]
โทมนัส[n.] (thōmmanat) EN: sadness ; sorrow ; grief ; dejection ; melancholy ; depression ; painful mental feeling ; mental displeasure FR:
ทุกข์[n.] (thuk) EN: sorrow ; distress ; trouble ; adversity ; anxiety ; bitterness ; sadness ; misery ; pain ; suffering FR: tristesse [f] ; chagrin [m] ; peine [f] ; amertume [f] ; misère [f] ; douleur [f] ; souffrance [f] ; détresse [f] ; tourment [m] ; désolation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sadness
Back to top