ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jolly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jolly*, -jolly-

jolly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
jolly (adj.) ร่าเริง See also: เบิกบาน, เปี่ยมไปด้วยความสุข Syn. happy, cheerful, jovial Ops. unhappy, dispirited
jolly (adj.) สนุกสนาน See also: ครึกครื้น Syn. lively, enjoyable Ops. dull
jolly (adv.) อย่างยิ่ง See also: มาก Syn. very, extremely
jolly along (phrv.) ทำให้รื่นเริง See also: ทำให้สนุกสนาน, ทำให้ร่าเริง Syn. chivy along
jolly boat (n.) เรือเล็กที่อยู่บนกราบเรือใหญ่
jolly up (vt.) ทำให้สดชื่น See also: ทำให้รื่นเริง Syn. cheer up, jolly along
jolly-well (sl.) อย่างแน่นอน See also: อย่างมั่นใจได้
English-Thai: HOPE Dictionary
jolly(จอล'ลี) {jollied,jollying,jollies} adj. รื่นเริง,สนุกสนาน,เบิกบานใจ,มีความสุข,มีเสน่ห์,ใหญ่,ละเอียด,มึนเมานิดหน่อย vt. พูดดีกับ,พูดด้วยอารมณ์ดี adv. อย่างยิ่ง,มาก. n. ความสนุกสนาน,ความตื่นเต้นที่มีความสุข., See also: jollily adv. ดูjolly joll
jolly boatn. เรือบดที่อยู่กับเรือใหญ่
jolly roger(รอจ'เจอะ) n. ธงสลักที่เป็นรูปหัวกะโหลกไขว้, Syn. black flag
English-Thai: Nontri Dictionary
jolly(adj) รื่นเริง,ร่าเริง,ครึกครื้น,สนุกสนาน,เบิกบาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครื้นเครง (v.) be jolly See also: be merry, be gay, be hilarious, be roisterous, be boisterous, be gay, be joyous, be jubilant Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน Ops. เศร้าโศก, สลดใจ
มีชีวิตชีวา (v.) be jolly See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Lunch? I say, what a jolly idea. Rather like a picnic, isn't it?มื้อเที่ยงรึเป็นความคิดที่ดีเชียว เหมือนกับมาปิคนิคเลยว่ามั้ย
(Music resumes) It's rather a jolly place.มันคือสถานที่ที่ค่อนข้างครึกครื้น
And at the end of the happy day he is slaughtered jolly with a knife.เขาจะฆ่าครึกครื้นด้วยมีด
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่
We turned him over to French authorities, who were jolly pleased to have him back.เราหันเขาไปยังเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสที่มี ความยินดีที่ครึกครื้นที่จะมีเขากลับมา
There's my boy. Jolly good.มีเด็กผู้ชายของฉัน ดี
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย
For she's a jolly good fellowเพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย เพราะเธอเป็นคนดีไม่ใช่น้อยเลย
Well done, Ned Jolly good show.ทำดีเน็ด Jolly แสดงที่ดี
Oh. How jolly our Christmas will be.โอ้ คริสมาสต์ของเพวกเราจะรื่นเรงแค่ไหนนะ
For he's A jolly good fellow... For he's A jolly good fellow...สำหรับเขาที่เป็นเพื่อนที่ดีมาก
For he's A jolly good fellow...สำหรับเขาที่เป็นเพื่อนที่ดีมาก

jolly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵光[líng guāng, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄨㄤ, 灵光 / 靈光] divine light (around the Buddha); a halo; a miraculous column of light; (slang) jolly good!
痛快[tòng kuai, ㄊㄨㄥˋ ㄎㄨㄞ˙, 痛快] jolly

jolly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジョリーロジャー[, jori-roja-] (n) Jolly Rodger; pirate skull-and-crossbones flag
海賊の髑髏[かいぞくのどくろ, kaizokunodokuro] (n) skull and crossbones (pirate flag); Jolly Roger

jolly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เครงครื้น[adj.] (khrēngkhreū) EN: merry ; jolly ; jubilant FR:
เครงเครียว[adj.] (khrēngkhrīo) EN: merry ; jolly ; jubilant FR:
ครึกครื้น[v.] (khreukkhreū) EN: be joyful ; be jubilant ; be jolly ; be hilarious ; be merry ; be mirthful FR:
ครึกครื้น[adj.] (khreukkhreū) EN: merry ; jolly ; hilarious ; mirthful FR: joyeux
ครึกครื้น[adv.] (khreukkhreū) EN: merrily ; joyfully ; jolly ; lively FR: très agréable ; de rêve
โครงแคร[adj.] (khrōngkhraē) EN: merry ; jolly ; noisy ; resounding FR:
รื่นเริง[adj.] (reūnroēng) EN: joyful ; jolly ; cheerful ; jovial ; hilarious ; enjoyable FR: gai ; jovial ; joyeux
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
หยิกแกมหยอก[v.] (yikkaēmyøk) EN: tease ; jolly FR:
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid FR:
หยอกเย้า[v.] (yøkyao) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR:

jolly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fidel; lustig; fröhlich; vergnügt {adj} | fideler; lustiger; fröhlicher; vergnügter | am fidelsten; am lustigsten; am fröhlichsten; am vergnügtestenjolly | jollier | jolliest
Jolle {f} [naut.]jolly boat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jolly
Back to top