ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

jovially

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *jovially*, -jovially-

jovially ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รื่นเริง[adv.] (reūnroēng) EN: merrily ; joyfully ; cheerfully ; jovially ; hilariously ; happily ; enjoyably FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า jovially
Back to top