ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bliss

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bliss*, -bliss-

bliss ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bliss (n.) ความสุขสำราญอันสุดยอด See also: ความสุขบนสวรรค์, ความสุขอันล้นพ้น, สวรรค์ Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
blissful (adj.) ผาสุก See also: มีความสุข Syn. ecstatic, joyful
blissfulness (n.) ความสุข See also: ความสบายใจ, ความสุขสำราญ, ความปิติยินดี Syn. happiness, joy Ops. grief, sorrow
English-Thai: HOPE Dictionary
bliss(บลิส) n. ความสุขอันล้นพ้น,ความสุขบนสวรรค์,สวรรค์, Syn. rapture
English-Thai: Nontri Dictionary
bliss(n) ความผาสุก,ความสุข
blissful(adj) เต็มไปด้วยความสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บรมสุข (adv.) blissfully (happy) See also: supremely (happy) Ops. บรมทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't feel the bliss of enlightenment.ฉันไม่รู้สึกถึงความสงบ ของการตรัสรู้
The bliss is how she controlled us, Cyrus. Just like junkies, man.ต้องขอตัวก่อน ฉันต้องเตรียมตัวสำหรับคืนนี้
Shinhwa Group, which went into crisis when Gu Bon Hyung passed away, stated it to be a turning point that will change the crisis into bliss implementing a worldwide ambitious plan.ภายใต้การนำทัพของประธาน คังฮีซู กลุ่มชินฮวาเตรียมพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส... .
Not enough drama in domestic bliss with nate?ดราม่าในครอบครัวแสนสุขของเนทยังไม่พอ?
The bliss is how she controlled us, Cyrus.ความเปี่ยมสุขนั่นแหละ คือวิธีการที่เธอใช้ ควบคุมพวกเรา ไซรัส
"Do not fear the Abyss, for I am the abyss and thou shalt weep with the fervour and bliss of my love. "อย่ากลัวนรกอเวจี สำหรับผมนรกอเวจีและร่ำไห้พันครั้ง พร้อมศรัทธาแรงกล้าและความสุขอันล้นพ้นของสุดที่รักของผม
I'll find my bliss somewhere else.ฉันจะไปหาที่อื่นที่สบายใจกว่านี้
Unparalleled bliss known as old world Wellเพราะเค้ามีพละกำลังที่เก่งที่สุดในโลกเลยนะ
And besides, a long engagement doesn't guarantee wedded bliss either.อีกอย่าง การหมั้นนานๆ ไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานจะราบรื่น
Just because of some basic on-the-surface construction, do they think they can become a resort filled with bliss and happiness?เพียงเพื่อการก่อสร้าง นี่พวกเขาคิดว่าจะสามารถเป็นรีสอร์ที่ให้ความสุขได้หรอ?
Georgina went black ops on this one, and while I'm sure I'm eventually gonna pay a price for my plausible deniability, right now I'm just gonna enjoy the bliss of ignorance.จอร์เจียน่า ทำยังงั้น และฉันมั่นใจเลยว่า ฉันจะเล่นงานเธอกลับแน่นอน สำหรับเหตุผลที่ไ่ม่มีใครปฏิเสธได้ของฉัน
♪ I'll pack my ignorance and bliss#อยากได้ความบ้าบอและความสุขคืนมา#

bliss ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝楽[しょうらく, shouraku] (n) Cakrasamvara; Samvara; Supreme Bliss (tantric Buddhist deity)
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss
極楽極楽[ごくらくごくらく, gokurakugokuraku] (exp) It's absolute heaven; It's sheer bliss
無知は幸福[むちはこうふく, muchihakoufuku] (exp) (id) (See 知らぬが仏・しらぬがほとけ) Ignorance is bliss
知らぬが仏[しらぬがほとけ, shiranugahotoke] (exp) (id) Ignorance is bliss
至福[しふく, shifuku] (n,adj-no) beatitude; supreme bliss
至福感[しふくかん, shifukukan] (n) feelings of bliss
大日如来[だいにちにょらい, dainichinyorai] (n) {Buddh} Vairocana; Mahavairocana (Bliss Body of the historical Gautama Buddha); Dainichi Buddha; Nyorai Buddha
幸福に浸る[こうふくにひたる, koufukunihitaru] (exp,v5r) to be blissful; to be very happy
罪障[ざいしょう, zaishou] (n) {Buddh} sins (which prevent entry into bliss)

bliss ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตถิสุข[n.] (atthisuk) EN: bliss of ownership FR: plaisir de posséder [m]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
นนท์[n.] (non) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR:
ปรินิพพาน[n.] (parinipphān) EN: nirvana ; state of complete bliss FR: nirvana [m] ; félicité [f] ; béatitude [f]
เป็นยอดแห่งความสุข[X] (pen yøt hae) EN: blissful ; absolute bliss ; ecstasy FR: c'est le comble du bonheur ; c'est l'extase
แสนสุข[n. exp.] (saēn suk) EN: extremely happy ; supremely happy ; felicity ; bliss FR: infiniment heureux
สุคติ[n.] (sukhati = s) EN: heaven ; bliss ; paradise FR:
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house ; plant ; terminal FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; building [m] (anglic.) ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; terminal [m] ; salle [f]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
บรม[adj.] (børom) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรม-[pref. (adj.)] (børomma-) EN: supreme ; most excellent ; highest ; sublime ; most exalted ; greatest ; grandest ; blissful FR: excellent ; extrême ; suprême ; parfait ; sublime
บรมสุข[adv.] (børommasuk) EN: blissfully ; in supreme comfort FR:
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful FR: être heureux ; être content
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
หฤหรรษ์[adj.] (hareuhan) EN: ecstatic ; blissful FR:
อิ่มเอม[adj.] (im-ēm) EN: fulfilled ; blissful ; delighted FR:
อิ่มเอิบ[adj.] (im-oēp) EN: beaming ; joyful ; blissful FR:
กรรมบถ[n.] (kammabot) EN: procedure ; way ; means ; course of action ; way of action ; kamma as the way leading to the woeful or blissful existences FR:
การจัดตั้ง[n.] (kān jattang) EN: FR: établissement [m] ; création [f]
การจัดตั้งบริษัท[n. exp.] (kān jattang) EN: FR: établissement d'une entreprise [m]
การสร้าง[n.] (kān sāng) EN: construction ; creating , building ; creation FR: construction [f] ; édification [f] ; établissement [m] ; élaboration [f]
การสถาปนา[n. exp.] (kān sathāpa) EN: installation FR: établissement [m]
การตั้ง[n.] (kān tang) EN: FR: établissement [m]
การตั้งบริษัทใหม่[n. exp.] (kān tang bø) EN: formation of a new company FR: établissement d'une nouvelle société [m]
เกษมสันต์[adj.] (kasēmsan) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
เกษมศานต์[adj.] (kasēmsān) EN: happy ; peaceful ; joyful ; blissful FR:
ขอให้หายเร็ว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: I wish you a speedy recovery ; get well soon! FR: je vous souhaite un prompt rétablissement ; bon rétablissement
ขอให้หายไว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: FR: bon rétablissement
ความปิติยินดี[n.] (khwām piti ) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness ; ecstasy FR:
ความสุข[n.] (khwām suk) EN: happiness ; pleasure ; felicity ; bliss; contentment FR: bonheur [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; bien-être [m] ; félicité [f] (litt.)
ความสุขสำราญ[n. exp.] (khwām suk s) EN: blissfulness FR: félicité [f]
นิคม[n.] (nikhom) EN: settlement ; colony ; village ; community FR: colonie [f] ; cité [f] ; implantation [f] ; établissement [m]
เพลีย[n.] (phlīa) EN: FR: affaiblissement [m] ; alanguissement [m] ; épuisement [m]
โรง[n.] (rōng) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant FR: immeuble [m] ; construction [f] ; bâtiment [m] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
โรงเรียน[n.] (rōngrīen) EN: school ; academy FR: école [f] ; établissement scolaire [m] ; académie [f]
สถาบันการเงิน[n. exp.] (sathāban kā) EN: financial institution FR: institution financière [f] ; établissement financier [m]
สถาบันการเงินประเภทธนาคาร[n. exp.] (sathāban kā) EN: FR: établissement bancaire [m]
สถาน[n.] (sathān) EN: establishment ; institute FR: institution [f] ; institut [m] ; établissement [m]
สถานศึกษาวิชาชีพ[n. exp.] (sathān seuk) EN: vocational school FR: établissement professionnel [m]
สุขสันต์[adj.] (suk san) EN: happy ; blissful ; cheerful ; content ; joyful ; ecstatic ; merry ; jubilant ; overjoyed FR: joyeux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bliss
Back to top