ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dirt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dirt*, -dirt-

dirt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirt (n.) ดิน See also: โคลน Syn. soil, clay, loam
dirt (n.) เรื่องสกปรก See also: เรื่องซุบซิบนินทา, เรื่องอื้อฉาว Syn. gossip, rumor
dirt (n.) สิ่งสกปรก
dirt cheap (idm.) (ราคา) ถูกที่สุด See also: ถูกมาก
dirt cheap (sl.) ถูกมาก
dirtiness (n.) ความสกปรก See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์
dirtless (adj.) สะอาด Ops. dirty
dirty (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. begrimme, muck Ops. clean, cleanse
dirty (adj.) ไม่พอใจ See also: ขุ่นเคือง
dirty (adj.) ลามก
dirty (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. uncleaned, unwashed Ops. clean, washed
dirty crack (sl.) คำหยาบ
dirty fog (n.) มลพิษทางอากาศ See also: อากาศเสีย Syn. smog
dirty look (idm.) สีหน้าไม่ยอมรับ See also: หน้าบอกบุญไม่รับ, สีหน้าไม่ชอบ
dirty old man (idm.) ชายแก่เซ็กส์จัด See also: เฒ่าหัวงู
dirty up (phrv.) ทำให้สกปรกมาก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. foul up, mess up, muck up
dirty word (idm.) คำสบถ See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
dirty word (sl.) คำหยาบ See also: คำด่า, คำสบถ
dirty work (idm.) งานน่าเบื่อ See also: งานไม่น่าสนใจ
dirty work (.) การทรยศ See also: การหักหลัง
dirty work (sl.) งานไม่สุจริต See also: งานสกปรก
English-Thai: HOPE Dictionary
dirt(เดิร์ท) n. สิ่งสกปรก,ดิน,สิ่งที่ต่ำช้า,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,คำผรุสวาท,ภาษาลามก,การนินทา -Id. (do someone dirt กระทำสิ่งที่ชั่วแก่เขา), Syn. filth,obscenity
dirt linenn. เสื้อผ้าที่ใช้แล้ว,เรื่องไม่ดีภายในครอบครัว
dirt poorn. จนมากที่สุด (poverty-stricken)
dirt-cheapn. (เดิร์ท'ชีพ') adj. ถูกมาก
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
English-Thai: Nontri Dictionary
dirt(n) สิ่งสกปรก,สิ่งที่ไร้ค่า,ความชั่ว,ความเลวทราม
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dirt bandชั้นเศษหินในน้ำแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dirtlike ดินขยะ ขยะที่แปรสภาพจากการฝังกลบ มีลักษณะคล้ายดิน สามารถอัดได้ รับน้ำหนักได้ดี ขุดและกลบง่าย [สิ่งแวดล้อม]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้มือ (n.) dirt on hands Ops. ขี้ตีน
สิ่งสกปรก (n.) dirtiness See also: filthiness
สิ่งสกปรก (n.) dirtiness See also: filthiness
สิ่งโสโครก (n.) dirtiness See also: filthiness, foulness, nastiness, baseness, sordidness Syn. สิ่งสกปรก
กระมอมกระแมม (v.) dirty See also: be dusty and dirty, be unclean Syn. มอมแมม, เลอะเทอะ, สกปรก
ซกมก (adj.) dirty See also: filthy, foul, soiled, unclean Syn. สกปรก Ops. สะอาด
มอมแมม (adj.) dirty See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ
สกปรก (adj.) dirty See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
สกปรก (adj.) dirty See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting Ops. สะอาด
เปื้อน (adj.) dirty See also: stain, soil, blot, foul Syn. เปรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อน (v.) dirty See also: stain, soil, blot, foul Syn. เปรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อนเปรอะ (v.) dirty See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ
เลอะ (adj.) dirty See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ
โสมม (adj.) dirty See also: soiled, unclean, filthy Syn. โสโครก, สกปรก
โสโครก (adj.) dirty See also: soiled, unclean Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม Ops. สะอาด
หน้าตามอมแมม (adj.) dirty (face) See also: black with dirt, filthy (face)
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the graveพ่อ แมคเคนซี่ เช็ดสิ่งสกปรก จากมือของเขาในขณะที่เขาเดินจาก หลุมฝังศพ
I fell in the dirt, there was dirt collapsed all around me.I was in a tunnel. I fell in the dirt, there was dirt collapsed all around me.
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น
Where is your honor, dirt bag?เกียรติของคุณอยู่ไหน,จมดินไปแล้วหรอ?
You've got dirt on your nose. Did you know?จมูกเธอเปื้อนด้วยละจะบอกให้
I treat you like dirt because you are a dirt.ผมทำกับคุณแย่ ก็เพราะคุณมันแย่ คนเลว
Take a good look,lady. The only thing I'm ready for is a dirt nap.ดูให้ดีนะ สิ่งเดียว ฉันพร้อมสำหรับหญ้าอ่อนๆบนดิน
He said that you are very talented He said you can draw and make clothes very well And he said your cooking ability... is the best in the world so that even if you made a dish with dirt it would be tasty.ท่านพ่อพูดถูก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่เก่งมาก ท่านพ่อบอกว่าท่านแม่วาดรูปก็เก่ง เย็บเสื้อผ้าก็เก่ง แล้วท่านพ่อก็บอกว่าท่านแม่ทำอาหาร
And he said your cooking ability is the best in the world so that... even if you made a dish with dirt it would be tasty.And he said your cooking ability is the best in the world so that... even if you made a dish with dirt
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง
Tomorrow I could wake up a dirt farmer in Bangladesh.Tomorrow I could wake up a dirt farmer in Bangladesh.
Like, what are you, the dirt police?เธอเป็นใคร? - เป็นตำรวจตรวจความสกปรกงั้นเหรอ

dirt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
[léi, ㄌㄟˊ, 虆] creeper; bramble; dirt-basket
[gòu, ㄍㄡˋ, 垢] dirt; disgrace
[āi, ㄞ, 埃] dirt; dust; angstrom
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
[huì, ㄏㄨㄟˋ, 秽 / 穢] dirt; filth
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
[zā, ㄗㄚ, 臜 / 臢] dirty; filthy
[zāng, ㄗㄤ, 臢] dirty; filthy
臭钱[chòu qián, ㄔㄡˋ ㄑㄧㄢˊ, 臭钱 / 臭錢] dirty money
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
[āng, ㄤ, 肮 / 骯] dirty; filthy
粪土[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, 粪土 / 糞土] dung and dirt; muck
[chén, ㄔㄣˊ, 尘 / 塵] dust; dirt; earth
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
色情小说[sè qíng xiǎo shuō, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 色情小说 / 色情小說] pornographic novel; dirty book
粗语[cū yǔ, ㄘㄨ ㄩˇ, 粗语 / 粗語] rude words; dirty talk
[jú, ㄐㄩˊ, 挶] structure for carrying dirt
混浊[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, 混浊 / 混濁] turbid; muddy; dirty

dirt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二足三文;二束三文[にそくさんもん, nisokusanmon] (n,adj-no) dirt cheap; very cheap
叩き(P);敲き;三和土[たたき(P);タタキ(P), tataki (P); tataki (P)] (n) (1) (叩き, 敲き only) mince (minced meat or fish); (2) (叩き, 敲き only) (See 鰹) seared skipjack tuna; (3) (叩き, 敲き only) (sl) robbery; extortion; (4) (usu. 三和土 (gikun)) hard-packed dirt (clay, gravel, etc.) floor; concrete floor; (P)
土壇[どだん, dodan] (n) (1) dirt mound; (2) dirt walls on the inside of the sunken hearth in a tea room; (3) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period
土壇場[どたんば, dotanba] (n) (1) last moment; eleventh hour; (2) platform made of dirt used to perform executions (decapitations) in the Edo period; (P)
土間[どま, doma] (n) (1) dirt floor; (2) pit; parterre; (P)
垢膩[こうじ;くに, kouji ; kuni] (n) (arch) dirt and grease; filth; grime
捨て値[すてね, sutene] (n) priced dirt cheap
掃き出し窓[はきだしまど, hakidashimado] (n) opening through which dirt is swept
激安[げきやす, gekiyasu] (n,adj-no) dirt cheap; bargain priced
爪の垢[つめのあか, tsumenoaka] (exp) (1) dirt under one's fingernails; (2) shred (of decency, etc.); scrap; bit; smidgen
砂下ろし[すなおろし, sunaoroshi] (n) cleaning dirt or sand out of the digestive system
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
えんがちょ切った[えんがちょきった, engachokitta] (exp) (chn) (See えんがちょ・1) phrase used (usu. with accompanying crossed fingers gesture) to ward off catching 'dirtiness' from another child
くすみ[, kusumi] (n,adj-no) dullness (esp. of the skin); lack of luster; dirt; soil; contamination
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal)
ダーティーフロート[, da-tei-furo-to] (n) dirty float
ダーティーボム;ダーティー・ボム[, da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language)
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
土弄り;土いじり[つちいじり, tsuchiijiri] (n) (1) (See 土遊び) playing with dirt; (2) gardening; farming (as a hobby)
[く, ku] (n) dirt; filth; grime; (P)
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty
塵埃[じんあい;ちりほこり, jin'ai ; chirihokori] (n) dust; dirt; this drab world
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
小汚い[こぎたない, kogitanai] (adj-i) dirty; sloppy
手を汚す[てをよごす, tewoyogosu] (exp,v5s) to dirty one's hands
手垢[てあか, teaka] (n) finger marks; dirty marks
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce

dirt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิน[n.] (din) EN: dirt FR: saleté [f]
ฝุ่นธุลี[n.] (funthulī) EN: dust ; dirt ; powder FR: poussière [f]
จนกรอบ[adj.] (jon krøp) EN: penniless ; flat broke ; stony-broke ; poverty-stricken ; dirt poor FR:
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ขี้-[n., pref.] (khī ; khī-) EN: waste ; dung ; refuse ; dirt FR: déchet, [m] ; détritus [mpl]
ขี้เล็บ[n. exp.] (khī lep) EN: dirt under the nails FR:
ขี้มือ[n.] (khīmeū) EN: dirt on hands FR: saletés sur les mains [fpl]
คราบ[n.] (khrāp) EN: stain ; sludge ; dirt FR:
ความสกปรก[n.] (khwām sokka) EN: dirt ; impurity ; foulness FR: saleté [f] ; crasse [f] ; malpropreté [f]
ละออง[n.] (la-øng) EN: dust ; particle ; dirt ; powder ; sprinkling ; fine particles FR: poussière [f] ; particule [f]
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
มล[n.] (mon) EN: dirt ; filth ; impurity ; blemish ; smudge ; stain ; dirt FR: saleté [f] ; salissure [f] ; impureté [f]
ผง[n.] (phong) EN: powder ; dust ; dirt FR: poudre [f] ; poussière [f] ; particule [f]
โรคกลัวสกปรก[n. exp.] (rōk klūa so) EN: rupophobia ; fear of rubbish or dirt FR:
ถูกจริง ๆ = ถูกจริงๆ[adj.] (thūk jing-j) EN: very cheap ; dirt cheat (idiom.) FR: très bon marché ; vraiment bon marché
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ชระมุกชระมอม[adj.] (charamukcha) EN: dirty FR:
เด็กกะโปโล[n. exp.] (dek kapōlō) EN: urchin ; just a kid ; dirty, uncivilized and innocent child FR:
เดอร์ตีโจ๊ก[n. exp.] (doētī jōk) EN: dirty joke FR:
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ไขเสนียด[n.] (khaisanīet) EN: dirty water FR:
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
ขี้สกปรก[X] (khī sokkapr) EN: dirty FR:
คิดสกปรก[v. exp.] (khit sokkap) EN: have dirty thoughts ; have a dirty mind FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
เขรอะ[adj.] (khroe) EN: dirty ; stained with FR:
กระมอมกระแมม[adj.] (kramømkrama) EN: dirty FR:
เล่นโกง[v. exp.] (len kōng) EN: play dirty ; foul FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
มอซอ[adv.] (møsø) EN: shabbily ; dowdily ; dirtily FR:
น้ำเน่า[n. exp.] (nām nao) EN: polluted water ; dirty water FR: eau polluée [f]
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
หน้าตามอมแมม[n. exp.] (nātā mǿmmae) EN: dirty face FR:

dirt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(schmaler) Feldweg {m}dirt path; dirt track
Aschenbahn {f} [sport]dirt track
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing
Aushub {m}excavation; digging; back-dirt
Kleinbauer {m}dirt fartmer [Am.]
Sandbahn {f}dirt track
Schmutzfänger {m}dirt trap
Schmierfink {m}dirty fellow
Schmutzfink {m} [ugs.]dirty pig; dirty brat [coll.]
Zote {f}dirty joke; obscenity
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstendirty | dirtier | dirtiest
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dirt
Back to top