ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

baseness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *baseness*, -baseness-

baseness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
baseness (n.) ความเลวทราม See also: ความไม่ดี Syn. brutality, wickedness Ops. kindness, mercy
English-Thai: Nontri Dictionary
baseness(n) ความเลวทราม,ความเลว,ความต่ำช้า

baseness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinheit {f}baseness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า baseness
Back to top