ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dirty

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dirty*, -dirty-

dirty ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirty (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. begrimme, muck Ops. clean, cleanse
dirty (adj.) ไม่พอใจ See also: ขุ่นเคือง
dirty (adj.) ลามก
dirty (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. uncleaned, unwashed Ops. clean, washed
dirty crack (sl.) คำหยาบ
dirty fog (n.) มลพิษทางอากาศ See also: อากาศเสีย Syn. smog
dirty look (idm.) สีหน้าไม่ยอมรับ See also: หน้าบอกบุญไม่รับ, สีหน้าไม่ชอบ
dirty old man (idm.) ชายแก่เซ็กส์จัด See also: เฒ่าหัวงู
dirty up (phrv.) ทำให้สกปรกมาก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. foul up, mess up, muck up
dirty word (idm.) คำสบถ See also: คำหยาบ, คำสี่ตัวอักษร (ต้องห้าม)
dirty word (sl.) คำหยาบ See also: คำด่า, คำสบถ
dirty work (idm.) งานน่าเบื่อ See also: งานไม่น่าสนใจ
dirty work (.) การทรยศ See also: การหักหลัง
dirty work (sl.) งานไม่สุจริต See also: งานสกปรก
English-Thai: HOPE Dictionary
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
English-Thai: Nontri Dictionary
dirty(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วช้า,เลวทราม,ลามก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระมอมกระแมม (v.) dirty See also: be dusty and dirty, be unclean Syn. มอมแมม, เลอะเทอะ, สกปรก
ซกมก (adj.) dirty See also: filthy, foul, soiled, unclean Syn. สกปรก Ops. สะอาด
มอมแมม (adj.) dirty See also: filthy, stained, bedraggled, smirched, blackened, soiled, unclean Syn. มอม, สกปรก, เลอะเทอะ
สกปรก (adj.) dirty See also: filthy, messy, unclean, grimy, soiled, muddy, grubby, foul Syn. สะอาด, สะอาดสะอ้าน
สกปรก (adj.) dirty See also: dishonest, crooked, fraudulent, unscrupulous, unsporting Ops. สะอาด
เปื้อน (adj.) dirty See also: stain, soil, blot, foul Syn. เปรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อน (v.) dirty See also: stain, soil, blot, foul Syn. เปรอะ, เลอะ Ops. สะอาด
เปื้อนเปรอะ (v.) dirty See also: foul, muddy, defile, soil, pollute, smirch, stain Syn. เปื้อน, เลอะ, เปรอะ
เลอะ (adj.) dirty See also: soiled, unclean, filthy, stained, foul, grubby, messy, mucky Syn. เปื้อน, เปรอะ, เลอะเทอะ
โสมม (adj.) dirty See also: soiled, unclean, filthy Syn. โสโครก, สกปรก
โสโครก (adj.) dirty See also: soiled, unclean Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน, มอมแมม Ops. สะอาด
หน้าตามอมแมม (adj.) dirty (face) See also: black with dirt, filthy (face)
คนแก่เจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เฒ่าเจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าหัวงู (n.) dirty old man Syn. เฒ่าเจ้าเล่ห์
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man Syn. คนแก่เจ้าเล่ห์, เสือผู้หญิง
เฒ่าเจ้าเล่ห์ (n.) dirty old man
น้ำครำ (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำเสีย, น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
น้ำสกปรก (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำเสีย, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
น้ำเสีย (n.) dirty water See also: filthy water, waste water Syn. น้ำสกปรก, น้ำเน่า, ไขเสนียด Ops. น้ำดี, น้ำสะอาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's dirty work afoot.มีดำเนินงานสกปรกเป็น
I should never have accepted her dirty bargain, but I did.ผมไม่น่ายอมทําข้อตกลงสกปรกกับหล่อนเลย แต่ผมก็ทํา
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
What a dirty rotten trick of fate!โชคชะตาเล่นตลกอะไรอย่างนี้วะ
All right you dirty skunk get your ass off the bed!เอาล่ะ ไอ้ตัวเหม็น ลุกจากเตียงสิ!
Keep them at it so they don't have time for dirty things.เพื่อให้พวกเขาไม่ได้มีเวลา สำหรับสิ่งสกปรก มาสิ ไอ้หนุ่มสาว
You, me, all of us here today. - A dirty badge is a disgrace.ป้ายสกปรกเป็นความอับอาย ขายหน้า
Two days, for having a dirty bayonet.ดาบปลายปืนสกปรก คแล ปเปอ
And I for one won't stand for a dirty tradition.จะไม่ยืนเป็นประเพณีที่สกปรก ได้รับเรื่องไร้สาระออกจากพวก เขา
They wouldn't be friendly long if I was involved in drugs instead of gambling, which they regard as a harmless vice, but drugs is a dirty business.พวกเขาจะไม่เป็นมิตรนานถ้าผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแทนการเล่นการพนัน ซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นรองไม่เป็นอันตราย แต่ยาเสพติดเป็นธุรกิจที่สกปรก
Delicious creature, do you want my dirty underpants?สรรพสิ่งที่สร้างอร่อย, คุณ want my underpants สกปรกหรือไม่?
My sister told me he'd only to see her dirty arse and he ejaculatedพี่สาว,น้องสาวของฉันที่บอกฉัน... ...เขา'ควรจะการดูเท่านั้น arse and สกปรกของเธอ . ที่เขาพูดออกมาอย่างกะทันหันและสั้นๆ

dirty ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
坏家伙[huài jiā huǒ, ㄏㄨㄞˋ ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄛˇ, 坏家伙 / 壞傢伙] bad guy; scoundrel; dirty bastard
小脏鬼[xiǎo zāng guǐ, ㄒㄧㄠˇ ㄗㄤ ㄍㄨㄟˇ, 小脏鬼 / 小髒鬼] dirty little devil (affectionate, of child)
恶水[è shuǐ, ㄜˋ ㄕㄨㄟˇ, 恶水 / 惡水] dirty water; water that is unfit to drink; slops; treacherous rapids
臭钱[chòu qián, ㄔㄡˋ ㄑㄧㄢˊ, 臭钱 / 臭錢] dirty money
蓬头垢面[péng tóu gòu miàn, ㄆㄥˊ ㄊㄡˊ ㄍㄡˋ ㄇㄧㄢˋ, 蓬头垢面 / 蓬頭垢面] dirty face; messy hair; bad appearance
好色之徒[hào sè zhī tú, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ ㄓ ㄊㄨˊ, 好色之徒] lecher; womanizer; dirty old man
色情小说[sè qíng xiǎo shuō, ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, 色情小说 / 色情小說] pornographic novel; dirty book
粗语[cū yǔ, ㄘㄨ ㄩˇ, 粗语 / 粗語] rude words; dirty talk
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
[zā, ㄗㄚ, 臜 / 臢] dirty; filthy
[zāng, ㄗㄤ, 臢] dirty; filthy
[āng, ㄤ, 肮 / 骯] dirty; filthy
混浊[hùn zhuó, ㄏㄨㄣˋ ㄓㄨㄛˊ, 混浊 / 混濁] turbid; muddy; dirty

dirty ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エロ爺[エロじじい, ero jijii] (n) (sl) dirty old man; pervert; groper (on trains); lecher
ダーティー[, da-tei-] (adj-na) dirty (often as in underhand, immoral, illegal)
ダーティーフロート[, da-tei-furo-to] (n) dirty float
ダーティーボム;ダーティー・ボム[, da-tei-bomu ; da-tei-. bomu] (n) dirty bomb
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean
下ネタ[しもネタ, shimo neta] (n) (1) dirty joke; blue joke; (2) erotic topic; sex talk; indecent topic
吐き散らす;吐散らす[はきちらす, hakichirasu] (v5s,vt) (1) to spit out all around; to vomit all around; (2) to spew out (e.g. dirty language)
垢染みる[あかじみる, akajimiru] (v1,vi) to become grimy or dirty
手を汚す[てをよごす, tewoyogosu] (exp,v5s) to dirty one's hands
手垢[てあか, teaka] (n) finger marks; dirty marks
欲張り兄さん[よくばりにいさん, yokubariniisan] (exp) greedy materialistic older brother; dirty old man
汚らわしい身形[けがらわしいみなり, kegarawashiiminari] (n) dirty getup (appearance)
汚れた手[よごれたて;けがれたて, yogoretate ; kegaretate] (n) blood(-stained) hand; dirty hand
汚れ物[よごれもの, yogoremono] (n) dirty things; dirty laundry
汚染水[おせんすい, osensui] (n) contaminated water; polluted water; dirty water
汚職警官[おしょくけいかん, oshokukeikan] (n) (See 汚職,警官) corrupt policeman; dirty cop
淫ら;猥ら[みだら, midara] (adj-na,n) loose; bawdy; improper; dirty
淫語[いんご, ingo] (n) indecent language; dirty talk
狒々;狒狒[ひひ;ヒヒ, hihi ; hihi] (n) (1) (uk) baboon; (2) lecher; dirty old man; skirt-chaser
猥言[わいげん, waigen] (n) dirty word
猥語[わいご, waigo] (n) (See 猥言) dirty word
蓬頭垢面[ほうとうこうめん, houtoukoumen] (n) (with) unkempt hair and dirty face; being indifferent to one's personal appearance
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab
返却口[へんきゃくぐち, henkyakuguchi] (n) return slot (for coins in a vending machine); drop-off point (for dirty dishes at a restaurant)
醜語[しゅうご, shuugo] (n) (1) swear word; dirty word; (2) (See 醜語症) coprolalia
陋巷[ろうこう, roukou] (n) narrow, dirty backstreet
えげつない[, egetsunai] (adj-i) dirty; vulgar; nasty
えんがちょ;エンガチョ[, engacho ; engacho] (n) (1) (chn) crossed fingers and word said to call someone to be avoided as 'dirty'; (vs) (2) to cross one's fingers (to ward off 'dirt')
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
やっつけ仕事;遣っ付け仕事[やっつけしごと, yattsukeshigoto] (n) rush job; quick-and-dirty work
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
奸策;姦策[かんさく, kansaku] (n) shrewd (dirty) trick; sinister scheme (design); sly art
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
小汚い[こぎたない, kogitanai] (adj-i) dirty; sloppy
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚し[よごし, yogoshi] (n-suf,n) (1) {food} soiling; polluting; being dirty; (2) shame; disgrace; dishonor; dishonour; (n) (3) chopped fish, shellfish or vegetables, dressed with (miso or other) sauce
汚す(P);穢す[よごす(汚す)(P);けがす, yogosu ( yogosu )(P); kegasu] (v5s,vt) (1) to pollute; to contaminate; to soil; to make dirty; to stain; (2) (esp. けがす) to disgrace; to dishonour; to dishonor; to defile; (P)
汚らしい[きたならしい, kitanarashii] (adj-i) dirty-looking; squalid
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive

dirty ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าย-[pref. (adj.)] (āi-) EN: damned ; bastard ; dirty FR: maudit ; sale
ชระมุกชระมอม[adj.] (charamukcha) EN: dirty FR:
เดอร์ตีโจ๊ก[n. exp.] (doētī jōk) EN: dirty joke FR:
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
ไขเสนียด[n.] (khaisanīet) EN: dirty water FR:
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
ขี้สกปรก[X] (khī sokkapr) EN: dirty FR:
คิดสกปรก[v. exp.] (khit sokkap) EN: have dirty thoughts ; have a dirty mind FR:
ค้อน[v.] (khøn) EN: glance sideways ; look askance ; look upon with disdain ; give a dirty look ; give a sidelong glance FR: porter un regard désapprobateur
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
เขรอะ[adj.] (khroe) EN: dirty ; stained with FR:
กระมอมกระแมม[adj.] (kramømkrama) EN: dirty FR:
เล่นโกง[v. exp.] (len kōng) EN: play dirty ; foul FR:
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
ลูกไม้[n.] (lūkmāi) EN: technique ; trick ; trickery ; game ; dirty trick ; finesse FR:
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
มอซอ[adj.] (møsø) EN: shabby ; dowdy ; slovenly ; dirty FR: râpé ; élimé
น้ำเน่า[n. exp.] (nām nao) EN: polluted water ; dirty water FR: eau polluée [f]
น้ำเสีย[n. exp.] (nām sīa) EN: dirty water ; wastewater ; sewage ; industrial effluent FR: eaux usées [fpl] ; eaux résiduaires [fpl] ; eau d'égout [f]
หน้าตามอมแมม[n. exp.] (nātā mǿmmae) EN: dirty face FR:
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
เปื้อนเปรอะ[adj.] (peūoenproe) EN: stained ; soiled ; dirty FR: sale
ผีโพง[n. exp.] (phī phōng) EN: spirit that consumes dirty things ; Peeping Tom FR: esprit dévoreur de saletés [m] ; esprit voyeur [m]
พูดสกปรก[v. exp.] (phūt sokkap) EN: use obscene language ; use dirty language ; be foulmouthed FR: être grossier ; tenir des propos orduriers
ปนเปื้อน[adj.] (pon peūoen) EN: contaminated ; dirty ; infected ; polluted FR: contaminé ; pollué
เปรอะ[v.] (proe) EN: foul ; dirty ; be stained with FR: salir ; souiller ; polluer
เปรอะ[adj.] (proe) EN: soiled ; untidy ; stained ; dirty FR: souillé ; pollué ; sale
เรื่องใต้สะดือ[n. exp.] (reūang tāi ) EN: dirty joke FR:
ทราม[adj.] (sām) EN: base ; degraded ; mean ; dirty ; despicable FR: ignoble
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
ซกมก[adj.] (sokmok) EN: dirty FR:
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant

dirty ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmutzfink {m} [ugs.]dirty pig; dirty brat [coll.]
Trick {m} | toller Trick | gemeiner Trick | jdm. einen Trick verraten | den Trick raushabentrick | fancy trick | dirty trick | to give sb. a tip | to have got the knack of ...
Schmierfink {m}dirty fellow
Zote {f}dirty joke; obscenity
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstendirty | dirtier | dirtiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dirty
Back to top