ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unscrupulous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unscrupulous*, -unscrupulous-

unscrupulous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unscrupulous (adj.) ที่ไม่มีหลักศีลธรรม Syn. immoral Ops. honest
unscrupulous (adj.) ที่ไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonest Ops. honest
unscrupulously (adv.) อย่างผิดกฎหมาย Syn. wrongly
English-Thai: HOPE Dictionary
unscrupulous(อันสครู'พิวเลิส) adj. ไม่มีหลักการ,ไร้ธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่ระมัดระวัง.
English-Thai: Nontri Dictionary
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามหาว (adv.) unscrupulously Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว Ops. สุภาพ, นุ่มนวล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's why, no matter how unscrupulous the methods I made the money.นั้นเพราะว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีไร้ศีลธรรมแค่ไหน ผมหาเงินได้
Oh, yes. I'm unscrupulous and ruthless.โอ้ ใช่ ผมมันคนไม่มีศีลธรรม และความเมตตา
Well, if someone is interested in such a transaction, they'd have to connect with a mobile fence, and I can think of an unscrupulous Russian by the name of Maksim, presently operating out of a pawn shopถ้าจะมีใครสนใจทำธุรกิจระดับนั้น ก็จะต้องมีหน่วยซื้อขายเคลื่อนที่ และผมคิดถึงคนรัสเซียขี้โกงคนนึง
You would even ally with an unscrupulous character such as myself to protect him.คุณอาจช่วยเหลือตัวร้ายอย่างผม เพื่อปกป้องเขา
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า
I was also unscrupulous... power-hungry and greedy.[หัวเราะเบา ๆ] ผมก็ไร้ยางอาย หิวในอำนาจและละโมบ

unscrupulous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
无所不用其极[wú suǒ bù yòng qí jí, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩㄥˋ ㄑㄧˊ ㄐㄧˊ, 无所不用其极 / 無所不用其極] committing all manner of crimes; completely unscrupulous
明目张胆[míng mù zhāng dǎn, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄓㄤ ㄉㄢˇ, 明目张胆 / 明目張膽] frank and unscrupulous

unscrupulous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na,n) shameless; brazen and unscrupulous
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp
盲爆[もうばく, moubaku] (n,vs) blind (unscrupulous, indiscriminate) bombing
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization
非良心的[ひりょうしんてき, hiryoushinteki] (adj-na) unscrupulous; dishonest; irresponsibly done (work, etc.)

unscrupulous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil FR: injuste ; inéquitable
เหิม[v.] (hoēm) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints FR:
ไร้ยางอาย[adj.] (rai yāng-āi) EN: unashamed ; unscrupulous FR: sans scrupules

unscrupulous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewissenlos; skrupellos {adj} | gewissenloser | am gewissenlosestenunscrupulous | more unscrupulous | most unscrupulous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unscrupulous
Back to top