ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gossip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gossip*, -gossip-

gossip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gossip (vi.) นินทา See also: ซุบซิบ, ว่าร้าย Syn. blab, rumor
gossip (n.) การนินทา See also: เรื่องซุบซิบ Syn. blab, rumor
gossip (n.) คนชอบนินทา Syn. meddler, snoop
gossip about (phrv.) ซุบซิบนินทาเกี่ยวกับ See also: นินทาเกี่ยวกับ Syn. gossip of
gossip column (n.) คอลัมน์ซุบซิบ
gossip columnist (n.) นักเขียนคอลัมน์ซุบซิบ
gossip of (phrv.) ซุบซิบนินทาเกี่ยวกับ See also: นินทาเกี่ยวกับ Syn. gossip about
gossiper (n.) คนช่างนินทา See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. rumormonger
gossipmonger (n.) คนชอบปล่อยข่าวลือ See also: คนชอบซุบซิบนินทา Syn. busybody, rumormonger
gossipy (adj.) ซึ่งซุบซิบ See also: ซึ่งนินทา
English-Thai: HOPE Dictionary
gossip(กอส'ซิพ) n. การ (คำ) นินทา,การ (คำ) ซุบซิบ,คนที่ชอบนินทาคน vi. นินทา,ซุบซิบ., See also: gossipingly adv. gossipy adj., Syn. hearsay, See also: gossipry n.
gossipmonger(n. คนที่ชอบนินทาคนอื่น,คนที่ชอบซุบซิบ
gossipy(กอส'ซะพี) adj. ชอบนินทา,ชอบซุบซิบ., See also: gossipiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
gossip(n) คำนินทา,การซุบซิบนินทา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Gossipการซุบซิบ [TU Subject Heading]
Gossip columnsคอลัมน์ซุบซิบ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซุบกระซิบ (v.) gossip See also: whisper to each other Syn. ซุบซิบ
การซุบซิบ (n.) gossip See also: chitchat Syn. การพูดลับหลัง, การซุบซิบนินทา Ops. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ
การซุบซิบนินทา (n.) gossip See also: chitchat Syn. การพูดลับหลัง, การซุบซิบ Ops. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ
การนินทา (n.) gossip See also: chitchat Syn. การพูดลับหลัง, การซุบซิบ, การซุบซิบนินทา Ops. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ
การพูดลับหลัง (n.) gossip See also: chitchat Syn. การซุบซิบ, การซุบซิบนินทา Ops. การสดุดี, การยกย่อง, การสรรเสริญ
ขี้ปาก (n.) gossip See also: idle talk, rumor Syn. คำนินทา
คำนินทา (n.) gossip See also: idle talk, rumor
ซุบซิบ (v.) gossip See also: whisper to each other
นินทา (v.) gossip Syn. ว่า
ว่า (v.) gossip Syn. นินทา
ว่าร้าย (v.) gossip Syn. นินทา, ว่า
ปากหอยปากปู (n.) gossipers
ปากเบา (adj.) gossipy See also: loosen one´s mouth, grumbling Syn. ปากพล่อย
ปากเสีย (adj.) gossipy See also: meddlesome
ปากเสีย (adj.) gossipy See also: meddlesome
ปากมอม (adj.) gossipy and meddlesome See also: long-tongued Syn. ปากหมา, ปากเสีย
อาหารปาก (n.) target for gossip
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He loves to gossip Rose behind her backเขาชอบนินทาโรสลับหลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose that's why you married me, because you knew I was dull and gauche and inexperienced, and there'd never be any gossip about me.นี่คงเป็นเหตุผลที่คุณเเต่งงานกับฉัน เพราะว่าคุณรู้ว่าฉันมันจืดชืด ซุ่มซ่ามไร้ประสบการณ์.. เเละคงไม่มีอะไรให้นินทาเกี่ยวกับฉันได้
Thank goodness for the gossip that gets us through the dayขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีข่าวซุบซิบ ให้เราผ่านแต่ละวันไปได้
But I would never say such things. For gossip is the lowest form of discourse.บางทีเราอาจจะเข้าใจผิด แต่แหมอาการหล่อนออกซะขนาดนั้น
I've heard a lot of gossip about you.ผมได้ยินเรื่องของคุณมาบ้าง
It may be gossip to you, but it's serious to me.มันอาจจะเป็นข่าวซุบซิบน่าสนุกสำหรับเธอ แต่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชั้น
I'm afraid gossip and protocol are the least of my worries now, councilman.ข้าจะเชื่ออย่างไร เมื่ออยู่นอกกำแพงบ้านตนเอง ? แม้ที่นี่ เธเรินยังมีหูตาที่ก่อความ งุนงงและหวาดกลัวให้สปาร์ทาได้
And a good gossip about the new neighbors.นินทาเรื่องเพื่อนบ้านใหม่ของเรา
So... if it isn't the early morning gossip brigade.แล้วมันคือ... นี่มันไม่เช้าไปหน่อยเหรอ ที่จะจับกลุ่มซุบซิบกัน
X.O.X.O., GOSSIP GIRL.X.O.X.O. กอซซิปเกิร์ล
THERE'S NOTHING GOSSIP GIRไม่มีอะไรที่ กอซซิป เกิร์ล ชอบ
YOU KNOW YOU LOVE ME- - GOSSIP GIRL.รู้อยู่แล้ว ว่าเธอรักฉัน--กอซซิป เกิร์ล
Good morning, Upper East Siders, Gossip Girl here.สวัสดีจ๊ะ สาวๆ สาวช่างเม้าท์ อยู่นี่แล้ว

gossip ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摆龙门阵[bǎi lóng mén zhèn, ㄅㄞˇ ㄌㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄓㄣˋ, 摆龙门阵 / 擺龍門陣] chat; gossip; spin a yarn
口语[kǒu yǔ, ㄎㄡˇ ㄩˇ, 口语 / 口語] colloquial speech; spoken language; vernacular language; slander; gossip
闲话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 闲话 / 閑話] digression; gossip; complaint
流言蜚语[liú yán fēi yǔ, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄈㄟ ㄩˇ, 流言蜚语 / 流言蜚語] gossip; rumors and slanders
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 讲閒话 / 講閒話] gossip; make unfavorable comments
道听途说[dào tīng tú shuō, ㄉㄠˋ ㄊㄧㄥ ㄊㄨˊ ㄕㄨㄛ, 道听途说 / 道聽途說] gossip; hearsay; rumor
閒话[xián huà, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 閒话 / 閒話] gossip
飙口水[biāo kǒu shuǐ, ㄅㄧㄠ ㄎㄡˇ ㄕㄨㄟˇ, 飙口水 / 飆口水] gossip; idle chat
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
流言[liú yán, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ, 流言] rumor; gossip; to spread rumors
陈谷子烂芝麻[chén gǔ zi làn zhī ma, ㄔㄣˊ ㄍㄨˇ ㄗ˙ ㄌㄢˋ ㄓ ㄇㄚ˙, 陈谷子烂芝麻 / 陳谷子爛芝麻] lit. stale grain, overcooked sesame (成语 saw); fig. the same boring old gossip

gossip ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ゴシップメーカー[, goshippume-ka-] (n) gossip maker
井戸端会議[いどばたかいぎ, idobatakaigi] (n) content-free chat; idle gossip
悪舌[あくぜつ;あくした, akuzetsu ; akushita] (n) evil tongue; gossip
珍談[ちんだん, chindan] (n) funny story; anecdote; gossip
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P)
ゴシップ[, goshippu] (n) (1) gossip; (2) {comp} government OSI procurement; GOSIP; (P)
ちっちゃい人間[ちっちゃいにんげん, chicchainingen] (exp) person of poor character; narrow-minded; unpleasant person; gossip-monger; person of low self-esteem
下馬評[げばひょう, gebahyou] (n) rumor; rumour; gossip; speculation; irresponsible criticism; hearsay
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P)
口喧しい;口やかましい[くちやかましい, kuchiyakamashii] (adj-i) (1) nagging; critical; (2) talkative; gossipy
口性無い;口性ない;口さがない[くちさがない, kuchisaganai] (adj-i) gossipy; abusive; critical; jabbering
[うわさ, uwasa] (n,vs,adj-no) rumour; rumor; report; hearsay; gossip; common talk; (P)
噂に上る[うわさにのぼる, uwasaninoboru] (exp,v5r) to be gossiped about
悪口雑言[あっこうぞうごん, akkouzougon] (n) all kinds of malicious gossip; heaping verbal abuse (on); cursing and swearing (words)
街談巷語[がいだんこうご, gaidankougo] (n) street gossips and idle rumors; hearsay
金棒引き;鉄棒引き[かなぼうひき, kanabouhiki] (n) (1) a gossip; (2) night watchman
陰口(P);蔭口;影口(iK)[かげぐち, kageguchi] (n,adj-no) malicious gossip; backbiting; speaking ill behind someone's back; (P)
飛語;蜚語[ひご, higo] (n) baseless rumor; baseless rumour; gossip; false report

gossip ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารปาก[n. exp.] (āhān pāk) EN: target for gossip FR:
การพูดลับหลัง[n. exp.] (kān phūt la) EN: gossip FR:
คำนินทา[n.] (kham ninthā) EN: gossip ; gossips [pl.] ; blames [pl.] FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl] ; potins [mpl]
ข่าวโคมลอย[n. exp.] (khāo khōmlø) EN: rumour ; rumor (Am.) ; unfounded rumour ; dirt ; unfounded news ; unsubstantial news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz FR: rumeur [f] ; bruit [m] ; bobard [m] (fam.) ; racontar [m] ; rumeur infondée [f]
ข่าวลือล่าสุด[n. exp.] (khāoleū lā ) EN: the latest gossip FR: la dernière rumeur [f]
ข่าวซุบซิบ[n. exp.] (khāo supsip) EN: gossip FR: rumeur [f]
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: gossip ; idle talk ; rumour ; rumor (Am.) FR: commérages [mpl] ; rumeur [f]
ขี้ปาก[n.] (khīpāk) EN: victim of gossip FR:
ข้อครหา[n.] (khø kharahā) EN: reproach ; disparaging statement ; scandal ; gossip ; blame FR:
คนปากบอน[n. exp.] (khon pākbøn) EN: tattletale ; blabbermouth ; gossip FR:
กอสซิป[n.] (køtsip) EN: gossip FR:
กระซุบกระซิบ[v.] (krasupkrasi) EN: gossip FR:
ลมปาก[n.] (lompāk) EN: words ; persuasive words ; gossip FR: belles paroles [fpl] ; mots [mpl]
นินทา[v.] (ninthā) EN: gossip ; have a gossip ; backbite ; gossip about ; blame in one's absence ; blame ; calumniate FR: calomnier ; médire (de) ; cancaner (fam.) ; raconter des cancans ; faire des commérages ; commérer ; casser du sucre sur le dos de qqn (fam.) ; critiquer ; blâmer
ปากบอน[v.] (pākbøn) EN: tattle ; talk to much ; blab ; blabber ; gossip ; talk carelessly FR: déblatérer (contre) ; faire des commérages ; jaser ; cafarder (fam.) ; cafter (fam.)
ปากอยู่ไม่สุข[v. exp.] (pāk yūmaisu) EN: gossip FR:
เผา[v.] (phao) EN: gossip about ; talk behind one’s back FR:
เรื่องซุบซิบ[n.] (reūang sups) EN: gossip ; gossips [pl.] FR: commérages [mpl] ; cancans [mpl]
ซุบซิบ[v.] (supsip) EN: gossip FR: cancaner ; faire des commérages (sur) ; médire
ติฉินนินทา[v. exp.] (tichin nint) EN: backbite ; blame ; gossip maliciously FR: dire pis que pendre
ปากบอน[adj.] (pākbøn) EN: gossipy ; bigmouthed ; tale-bearing ; talebearing FR: cafardeur ; indiscret
ปากหอยปากปู[n.] (pākhøipākpū) EN: backbiting ; someone who gossips and causes damage to others FR:
ปากคัน[adj.] (pākkhan) EN: loose-tongued ; gossipy FR: cancanier

gossip ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerüchteküche {f}gossip factory
Klatschblatt {n}gossip rag
Klatschkolumnist {m}gossip columnist
Klatschspalte {f}gossip column
geschwätzig; klatschhaft; klatschsüchtig {adj} | geschwätziger; klatschhafter; klatschsüchtiger | am geschwätzigsten; am klatschhaftesten; am klatschsüchtigstengossipy | more gossipy | most gossipy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gossip
Back to top