ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleanse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleanse*, -cleanse-

cleanse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleanse (vt.) ทำให้สะอาด Syn. clean, purge
cleanser (n.) สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดผิวหน้า Syn. cleansing agent, soap
English-Thai: HOPE Dictionary
cleanse(คลีนซ) {cleansed,cleansing,cleanses} vt. ทำให้สะอาด vi. กลายเป็นสะอาด, See also: cleansable adj.
cleanser(คลีน'เซอะ) n. ของเหลวที่ใช้ทำความสะอาด,คนทำความสะอาด,สิ่งหรือเครื่องมือทำความสะอาด
English-Thai: Nontri Dictionary
cleanse(vt) ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,ชำระล้าง
cleanser(n) น้ำยาทำความสะอาด,คนทำความสะอาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cleanser, interdentalเครื่องทำความสะอาดระหว่างฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชำระใจ (v.) cleanse See also: purify the mind, confess, repent
ครีมล้างหน้า (n.) facial cleanser
ครีมล้างหน้า (n.) facial cleanser
ครีมล้างหน้า (n.) facial cleanser
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm going to help all of you... cleanse this diseased planet.ผมกำลังช่วยคุณอยู่นะ ในการชำระดาวที่แสนโสมมนี้
It should cleanse all your porting channels of infection.มันน่าจะสะอาดพอ สำหรับช่องทางต่อพอร์ทติดเชื้อ
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด
One of the best. Wherever Riddick has gone... you lens him out and cleanse him.ไม่ว่าริดดิคอยู่ที่ไหน เจ้าต้องไล่ล่าฆ่ามันให้จงได้...
And I know people who can cleanse it.และผมก็รู้จัก พวกคนที่กำจัดมันได้
Now, if you flip the switch on the incinerator underneath you, a fire will cleanse you of this obsession and destroy them all, leaving only the key remaining.ถ้าคุณบิดสวิทเตาเผาข้างใต้คุณ ไฟจะเผาทุกอย่าง เผาให้มอดไหม้
Wipe them out and cleanse this land before we settle here.Wipe them out and cleanse this land before we settle here.
Now we will cleanse your spirit... by the ancient Inuit art of throat singing.เอาหล่ะ ตอนนี้เราจะชำระวิญญาณของเจ้า ด้วยอำนาจแห่งบรรพบุรุษแห่งการร้องเพลง
"I will cleanse thee and a new spirit"ผมจะทำให้คุณหมดจดและเป็นวิญญาณใหม่
Proverbs 20:30 tells us blows and wounds cleanse away evil.Proverbs 20: 30 บอกว่า ความฟกช้ำดำเขียว ของบาดแผลก็ชำระความชั่วเสีย
Looking at them will cleanse the mind of the beholderกล่าวกันว่าภาพๆนี้ ช่วยจรรโลงจิตใจของคนได้
Exercise self-disciple and cleanse your mindอบรมศิษย์ของท่าน ให้เข้าใจในเรื่องนี้ด้วย

cleanse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
[mù, ㄇㄨˋ, 沐] bathe; cleanse; receive favors
擦拭[cā shì, ㄘㄚ ㄕˋ, 擦拭] clean; cleanse
[táo, ㄊㄠˊ, 洮] cleanse; name of a river
[jiān, ㄐㄧㄢ, 湔] cleanse; name of a river
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 澣] cleanse; bathe
[wǎn, ㄨㄢˇ, 澣] cleanse; bathe
[yuè, ㄩㄝˋ, 瀹] cleanse; to boil
[fú, ㄈㄨˊ, 祓] cleanse; remove evil
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 洌] pure; cleanse
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 濯] rinse; to cleanse
[dí, ㄉㄧˊ, 涤 / 滌] wash; cleanse

cleanse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪祓[あしはらえ, ashiharae] (n) (arch) (obsc) purification to cleanse one of sin
洗い清める[あらいきよめる, araikiyomeru] (v1) to wash clean; to cleanse
身を清める[みをきよめる, miwokiyomeru] (exp,v1) to cleanse oneself
クレンザー[, kurenza-] (n) cleanser; (P)
入れ歯洗浄剤[いればせんじょうざい, irebasenjouzai] (n) denture cleanser
清まる[きよまる, kiyomaru] (v5r,vi) to be purified; to be cleansed
清める;浄める[きよめる, kiyomeru] (v1,vt) to purify; to cleanse; to exorcise
祓う[はらう, harau] (v5u,vt) to exorcise; to cleanse; to purify
霽月[せいげつ, seigetsu] (n) moon shining in a rain-cleansed sky

cleanse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะ[v.] (cha) EN: cleanse ; wash away ; erode ; corrode FR:
ชำระใจ[v.] (chamrajai) EN: cleanse ; purify the mind ; confess ; repent FR: se confesser
ชำระล้าง[v. exp.] (chamra lāng) EN: clean ; wash ; cleanse ; rinse ; ablute FR:
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse FR: purifier ; raffiner
ล้างบาป[v. exp.] (lāng bāp) EN: expiate one's sins ; wash away one's sins ; cleanse sins FR: expier ses fautes ; absoudre ; se laver de ses péchés ; laver ses péchés
ล้างน้ำ[v. exp.] (lāng nām) EN: wash ; clean ; rinse ; cleanse FR: laver ; passer à l'eau
ประทิน[v.] (prathin) EN: clean ; cleanse FR: nettoyer
ประทินผิว[v. exp.] (prathin phi) EN: cleanse the skin ; skin cleanser FR:
สระ[v.] (sa) EN: wash ; shampoo ; rinse ; cleanse FR: shampouiner ; laver ; rincer
ทำให้สะอาด[v. exp.] (thamhai sa-) EN: cleanse FR:
โฟมล้างหน้า[n. exp.] (fōm lāng nā) EN: foaming facial cleanser FR:
ครีมล้างหน้า[n. exp.] (khrīm lāng ) EN: facial cleanser FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleanse
Back to top