ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

loam

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *loam*, -loam-

loam ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
loam (n.) ดินที่ใช้ทำอิฐ
loam (n.) ดินที่อุดมสมบูรณ์ See also: ดิน Syn. topsoil
loam (vt.) ปกคลุมด้วยดิน
loamy (adj.) ร่วน (ดิน) See also: (ดิน) สมบูรณ์ Syn. friable
English-Thai: HOPE Dictionary
loam(โลม) n. ดินอย่างดีสำหรับทำเครื่องปั้นดินเผา,ดินที่อุดมสมบูรณ์,ดิน. vt. ปกคลุมด้วยดินดังกล่าว, See also: loaminess n. ดูloam loamy adj. ดูloam
English-Thai: Nontri Dictionary
loam(n) พื้นที่อันอุดมสมบูรณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
loamดินร่วน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Loam ดินร่วน ดินที่มีเนื้อเป็นดินเหนียวปนทรายกับวัตถุ อินทรีย์ประกอบกัน มีสภาพซุยและมีโอชะในดินธรรมชาติ เป็นผลให้ปลูกพืชได้งอกงามอยู่ในตัวโดยไม่ต้อง ปรับปรุงอย่างใดอีก เรียกได้ว่าเป็นดินอุดม [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดินปนทราย (n.) loam See also: sandy soil
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's loam soil surrounding some Southern California beaches and also loam soil around some parks in the area.มีดินร่วนอยู่บริเวณชายหาด ทางใต้ของแคลิฟอร์เนีย และยังมีดินร่วนอยู่บริเวณ สวนแถวๆนั้น
Uh, there is a trail in the Hollywood Hills area that is lousy with loam soil.มีเส้นทางในบริเวณฮอลลีวู้ดฮิลส์ มันแย่มากและมีดินร่วนด้วย
You know Christopher Reeve directed a movie after his accident? - In the Gloaming. - I didn't see it.รู้มั้ยคริสโตเฟอร์ รีฟ มากำกับหนัง หลังเจออุบัติเหตุ?
A tiny, little fragile thing out, out in the world, in the gloaming.สิ่งเล็กๆบอบบางออกไปในโลกกว้าง ในยามพลบค่ำ
And with that, he placed mud on his eyes and told him to wash in the Pool of Siloam.แล้วพระเยซูก็นำโคลนทาที่ตาของเขา แล้วตรัสบอกให้ไปล้างออกที่สระสิโลอัม

loam ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
壤土[rǎng tǔ, ㄖㄤˇ ㄊㄨˇ, 壤土] compost; garden soil; loam
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 堇] yellow loam; clay; season; few

loam ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ローム層[ロームそう, ro-mu sou] (n) stratum of loam
キロアンペア[, kiroanpea] (n) kiloampere
ローム[, ro-mu] (n) loam; (P)
赤土[あかつち, akatsuchi] (n) red clay; tuff loam; dark-red paint
軽鬆土[けいそうど, keisoudo] (n) (1) loam; humus; (2) soil formed from fine volcanic ash

loam ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินปนทราย[n. exp.] (din pon sāi) EN: loam ; sandy soil FR: sol sablonneux [m]
ดินร่วมเหนียว[n. exp.] (din ruam nī) EN: clay loam FR:
ดินร่วน[n.] (dinrūan) EN: loam ; loose soil ; loose earth ; friable soil FR: terreau [m]
พลบค่ำ[n.] (phlop kham) EN: dusk ; gloaming FR: crépuscule [m]
เวลาย่ำค่ำ[n. exp.] (wēlā yamkha) EN: dusk ; nightfall ; twilight ; dark ; evening ; gloaming ; 6 o'clock in the evening FR: crépuscule [m] ; tombée du soir [f] ; 6 heures du soir
เวลาเย็น[n. exp.] (wēlā yen) EN: evening ; twilight ; dusk ; gloaming FR: soir [m] ; crépuscule [m] ; fraîche [f]
เย็น[n.] (yen) EN: time before dusk ; late afternoon ; early evening ; evening ; dusk ; twilight ; gloaming FR: début de soirée [m] ; soir [m] ; fin d'après-midi [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า loam
Back to top