ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

grubby

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *grubby*, -grubby-

grubby ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
grubby (adj.) สกปรก See also: โสโครก Syn. dirty, grimy, slovenly
English-Thai: HOPE Dictionary
grubby(กรับ'บี) adj. สกปรก,โสโครก,เต็มไปด้วยตัวด้วง,น่าชัง,น่าดูถูก., See also: grubbily adv. grubbiness n., Syn. messy,dirty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, get your grubby branches off the old man!ใช่ ปล่อยมือไม้สกปรก ๆ นั่นซะ
Get your grubby paws off me, you freak.เอามือสกปรกของแกออกไปจากชั้น ไอ้โรคจิต
You've done this grubby soul a great kindness.เจ้าได้กรุณาคนใจหยาบ คนนี้อย่างยิ่ง
Come outta there, you grubby little slug.ออกมาเดี๋ยวนี้ ไอ้ตัวเล็กจอมสกปรก
Wrong "ology." Keep your grubby anthro hands off my psych.ผิด "วิทยา" เก็บความชิงชังไว้เถอะ เอา "มานุษะยะ" ออกจาก "จิตตะ" ผมด้วย
What cookie jar did Frank stick his grubby hands into this time?ไหสมบัติแบบใหนกันที่แฟรงค์ ล้วงมือสกปรกเข้าไป
You see, selling cars doesn't have to be some grubby little...คุณเห็นมั้ย การขายรถไม่จำเป็นต้องทำเรื่องสกปรก...
Well, I w-- I was just wondering why you didn't tell us this guy was such a sleazebag and that you are up to your neck in his grubby business.คือ ผมแค่สงสัย ทำไมคุณไม่บอกเรา ว่าเขาทำการตัดสินบน แล้วคุณก็ชูคออยู่ในธุรกิจสกปรกของเขา
I... I travel a bit on the grubby side, My Lord.ข้า ข้ามักเดินทาง แบบพออยู่ได้น่ะ ใต้เท้า
Hey, what are you making like a white rabbit all over the place for, you grubby little -- enough with the jump scares, kid.เฮ้ ทำตัวอย่างกับเป็นกระต่ายขี้ตื่น เป็นอะไรไป เจ้าเด็กเอ๋อ --
Your grubby paw was in my bed!ตีนสกปรกของคุณอยู่บนเตียงของฉัน!
Always been a grubby job.เป็นงานสกปรกอยู่แล้วนี่ pé ngan skprkoyu' lê·vni'

grubby ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トラノコイソハゼ[, toranokoisohaze] (n) barred pygmy goby (Eviota fasciola); grubby pygmy-goby

grubby ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะโปโล[adj.] (kapōlō) EN: grubby ; nonsensical FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde

grubby ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmuddelig; dreckig; schmutzig {adj} | schmuddeliger; dreckiger; schmutziger; schlampiger | am schmuddeligsten; am dreckigsten; am schmutzigsten; am schlampigstengrubby | grubbier | grubbiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า grubby
Back to top