ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crooked

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crooked*, -crooked-

crooked ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crooked (adj.) โค้งงอ Syn. curved, bent Ops. unbent
crooked (adj.) เบี้ยว See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
crooked (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ Syn. dishonest, corrupt
English-Thai: HOPE Dictionary
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระยึกกระยือ (adj.) crooked See also: askew, distorted, disordered Syn. ยึกยือ
ชุ้ง (adj.) crooked See also: bent, curved Syn. โค้ง, คด, โก่ง Ops. ตรง
มุ้ม (adj.) crooked See also: hooked, curved downward, bent Syn. งุ้ม
ยึกยือ (adj.) crooked See also: askew, distorted, disordered
เงี้ยว (adj.) crooked See also: tortuous, bent, curved Syn. คด, งอ Ops. ตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hook and granny... Crooked fan...ตะขอและยายแฟน คโรเคด
As I wandered along the crooked streets, there wasn't a soul to be seen.ขณะที่ฉันเดินไปตามถนนคด เคี้ยว มีจิตวิญญาณไม่ได้ที่จะเห็น
Or is it the crooked cop?หรือเป็นตำรวจขี้โกง?
Let's see if one tree won't grow as crooked as another with the same wind to twist it.ดูสิว่าต้นไม้จะ โค้งงอเหมือนต้นอื่นไหม หากมีลมสายเดียวกัน กระทำต่อ
He got a crooked back where a horse kicked him one day.เขาหลังค่อมเพราะเคยถูกม้าเตะ
It's a slightly crooked line. It's, um...มันเป็นเส้นคดเคี้ยวนิดหน่อย มัน เอ่อ...
As you know Tim broke both of his legs so he can't easily get in and out of bed we got him one of those crooked plastic bottles for you know his business, but its not quite big enough for his...เขาเลยลุกจากเตียงไม่ได้ เราเลยเอาขวดพลาสติก คอโค้งให้เขา เธอรู้ใช่มั้ย
You're as crooked as scoliosis.นายมันก็พวกขี้โกงเหมือนกันล่ะน่า
That double-crossing, crooked creep.ไอ้อันธพาล จอมหักหลัง
I'm not talking about him I'm talking about you and your whole crooked department.ผมไม่ได้พูดถึงเขา... ...แต่ผมพูดถึงคุณ และหน่วยงานของคุณ
I always said cops are more crooked than criminals.ชั้นบอกเสมอว่า ตำรวจมักจะขี้โกงมากกว่าอาชญากร
You cellmate was a crooked c.P.A.ที่ว่าเพื่อนร่วมห้องขังคุณเป็นนักต้มตุ๋น

crooked ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāi, ㄨㄞ, 歪] askew; at a crooked angle; devious; noxious
[qū, ㄑㄩ, 曲] bent; crooked; wrong
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
屈曲[qū qū, ㄑㄩ ㄑㄩ, 屈曲] crooked
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
[zhěn, ㄓㄣˇ, 紾] crooked; obstinate; twist a cord
歪点子[wāi diǎn zi, ㄨㄞ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 歪点子 / 歪點子] illegal device; devious; crooked
[luán, ㄌㄨㄢˊ, 挛 / 攣] twisted; bent; crooked; cramped

crooked ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
杓れる;決れる;抉れる[しゃくれる, shakureru] (v1) (1) (uk) to be concaved; to have a concave shape; (2) (See 顎がしゃくれる) to be crooked (chin)
鎌首[かまくび, kamakubi] (n) crooked neck (lit. a neck shaped like a sickle) (found in snakes or praying mantises); gooseneck
麻の中の蓬[あさのなかのよもぎ, asanonakanoyomogi] (exp) if even the most crooked person is surrounded by good people, he will straighten up as does mugwort growing in a hemp field
まげわりふ[, magewarifu] (n) kanji "crooked seal" radical at right (variant of radical 26)
問題商法[もんだいしょうほう, mondaishouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
屈曲[くっきょく, kukkyoku] (n,vs,adj-no) crookedness; bending; indentation
悪どい(iK)[あくどい, akudoi] (adj-i) (1) (uk) gaudy; showy; excessive; (2) crooked; vicious
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)
曲事[くせごと, kusegoto] (n) crookedness; something not right; something out of the ordinary; something unpleasant; something disgusting; unlawfulness; something unhappy; calamity
[いびつ, ibitsu] (adj-na,n,adj-no) oval; elliptical; distorted; crooked; irregular; warped
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P)

crooked ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉโก[adj.] (chēkō) EN: crooked ; rascally ; tricky FR:
ฉิ่ง[adj.] (ching) EN: crooked ; not straight FR: tordu
จมูกดั้งหัก[n. exp.] (jamūk dang ) EN: crooked nose FR:
จะงอย[n.] (ja-ngøi) EN: tip of the beak ; crooked tip FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
กังฉิน[adj.] (kangchin) EN: corrupt ; crooked FR: corrompu
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
เขาเกก[n.] (khaokēk) EN: crooked horns FR:
คิดโกง[adj.] (khit kōng) EN: disloyal ; untrustworthy ; crooked FR:
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous FR: courbé ; arrondi
คด[adj.] (khot) EN: bent ; curved ; crooked FR:
คด[adj.] (khot) EN: dishonest ; crooked ; not straightforward FR: malhonnête
คดโค้ง[adj.] (khot khōng) EN: crooked ; meandering FR:
คดโกง[adj.] (khotkōng) EN: crooked ; deceitful ; cheating ; perfidious FR:
โกง[adj.] (kōng) EN: fraudulous ; crafty ; treacherous ; crooked FR: frauduleux
โกง[adj.] (kōng) EN: bent ; crooked ; curved FR: courbé ; incurvé ; tordu
กระทด[adj.] (krathot) EN: bent ; crooked FR:
กระยึกกระยือ[adj.] (krayeukkray) EN: crooked FR:
หงิก[adj.] (ngik) EN: bent ; distorted ; crooked : crinkled ; deformed FR: frisé ; bouclé
งอ[adj.] (ngø) EN: bent ; curved ; arched ; crooked ; warped FR: recourbé ; tordu
ซอกแซก[adj.] (søksaēk) EN: winding ; indirect ; crooked ; tortuous FR:
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
วงศ์[adj.] (wong) EN: crooked ; dishonest FR:
หยัก[v.] (yak) EN: notch ; indent ; cut notches ; curve ; curl ; bend ; be crooked FR: denteler ; cranter
ยึกยือ[adj.] (yeukyeū) EN: crooked FR:
ย้วย[adj.] (yūay) EN: crooked ; askew ; warped ; out of shape FR:
ทุย[n.] (thui) EN: water buffalo ; buffalo with two-crooked horns FR:

crooked ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
krumm {adj} | krummer | am krummstencrooked | more crooked | most crooked

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crooked
Back to top