ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blot*, -blot-

blot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blot (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เลอะ, ทำให้เปรอะ Syn. stain
blot (n.) รอยเปื้อน Syn. stain
blot (vt.) ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
blot (n.) จุดด่างพร้อย(ชื่อเสียง) See also: รอยตำหนิ(ชื่อเสียง) Syn. stain, blemish
blot out (phrv.) ทำให้เปื้อน
blot out (phrv.) ซ่อน See also: ปกปิด
blot out (phrv.) ทำลาย
blotch (n.) จุดหรือแต้ม See also: รอยจุดด่าง, รอยเปื้อน Syn. mark, spot
blotchy (adj.) ซึ่งเป็นจุดหรือแต้ม
blotter (n.) กระดาษซับ
blotting paper (n.) กระดาษซับ Syn. blotter
blotto (adj.) เมามาก
blotto (sl.) เหล้าแรง
blotto (sl.) เมามาก
English-Thai: HOPE Dictionary
blot(บลอท) n.,vt.,vi. (ทำให้เป็น,เป็น) จุด,ดวง,รอยเปื้อน,มลทิน,การลบออก ,ขจัดออกหมด,ทำลาย
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
blotchyadj. เป็นจุด,เป็นดวง,คล้ายรอยเปื้อน,เป็นตุ่มแผล
blottern. กระดาษซับ,บันทึกประจำวันของตำรวจ
blotting papern. กระดาษซับ
blotto(บลอท'โท) adj. เมา
English-Thai: Nontri Dictionary
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
blotter(n) กระดาษซับหมึก,สมุดบันทึกเหตุการณ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blot drawingภาพสลัดสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
blotched; maculateเป็นแต้ม, เป็นจุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blotรอยเปื้อน,จุดกลม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Think of us as you soar triumphantly through the sky... outshining every star... your silhouette a dark blot on the moon.ความคิดของเราขึ้นอยู่กับความหวังเธอ ชัยชนะอยู่บนท้องฟ้า ทุกๆสวงดาวส่องแสงสว่าง โครงร่างของเธอ รอยบนดวงจันทร์
Our arrows will blot out the sun.กำแพงเสร็จแล้ว ทำหน้าที่บีบ เพอร์เชินเข้าสู่ทวารร้อนรุ่ม
And one by one, blot out all the memories You hold most dear.ทุกเรื่องที่มีค่าที่สุด ไปทีละเรื่องๆ
It would blot out the sun.จะทำให้ผมเสื่อมเสียมากแน่นอน
"Hey, do you see an Aurora Borelis ink blot coming from that coffee mug?""เฮ้ มีใครเห็นลำแสงออโรรา ที่มาจากแก้วกาแฟบ้างมั้ย"
His father, Kim Jong Seo, wants to blot out our family.พ่อของเจ้า คิมจงซอ ต้องการลบมลทินของตระกูลเรา
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
And actually, if you look at the peninsula up close, every place where you see one of these green blotches here is an ice shelf larger than the state of Rhode island that has broken up just in the Iast 15 to 20 years.อันที่จริง ถ้าดูคาบสมุทรนี้อย่างใกล้ชิด ทุกแห่งที่เห็นเป็นก้อนสีเขียวแต่ละก้อนนี้ คือผาน้ำแข็งขนาดใหญ่กว่ารัฐโรห์ดไอแลนด์
Yeah. I want two paragraphs for the Blotter.ใช่ ขอ 2 ย่อหน้า ให้ "เดอะ บล็อตเตอร์"
Yes! Stop blocking my light. Keep blotting.ใช่ อย่าบังไฟได้มั้ย เช็ดต่อไปสิ
I threw 'em out. no, son, this is not a job for the purple blotter.อย่าไปหาเลย ผมโยนมันทิ้งหมดแล้ว ไม่ ลูกชาย นี่ไม่ใช่งาน

blot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污痕[wū hén, ㄏㄣˊ, 污痕] blot
花斑癣[huā bān xuǎn, ㄏㄨㄚ ㄅㄢ ㄒㄩㄢˇ, 花斑癣 / 花斑癬] pityriasis versicolor (aka tinea versicolor), blotchy skin condition common in tropical areas, common name 汗斑

blot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
名を汚す[なをけがす, nawokegasu] (exp,v5s) to shame the name (of); to blot the reputation (of)
インクブロットテスト[, inkuburottotesuto] (n) inkblot test
スミツキトノサマダイ[, sumitsukitonosamadai] (n) bluespot butterflyfish (Chaetodon plebeius); blueblotch butterflyfish
スリーブロッチド・ラビットフィッシュ;スリーブロッチドラビットフィッシュ[, suri-burocchido . rabittofisshu ; suri-burocchidorabittofisshu] (n) threeblotched rabbitfish (Siganus trispilos, species of rabbitfish from the eastern Indian Ocean)
セダカヤッコ[, sedakayakko] (n) yellowbar angelfish (Pomacanthus maculosus); yellowband angelfish; yellowblotch angelfish
ブロッチドフォックスフェイス;ブロッチド・フォックスフェイス[, burocchidofokkusufeisu ; burocchido . fokkusufeisu] (n) blotched foxface (Siganus unimaculatus, species of Western Pacific rabbitfish)
ブロッティングペーパー[, burotteingupe-pa-] (n) blotting-paper
へべれけ[, hebereke] (adj-na) (col) drunk; blotto
ロールシャッハテスト[, ro-rushahhatesuto] (n) Rorschach test; Rorschach inkblot test
七日鮫[なぬかざめ;ナヌカザメ, nanukazame ; nanukazame] (n) (uk) blotchy swell shark (species of cat shark, Cephaloscyllium umbratile)
台湾泥鰌[たいわんどじょう;タイワンドジョウ, taiwandojou ; taiwandojou] (n) (uk) (See 雷魚) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata)
吸い取り紙;吸取紙[すいとりがみ, suitorigami] (n) blotting paper
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper
染みを付ける[しみをつける, shimiwotsukeru] (exp,v1) to blot; to stain; to smudge
汚点[おてん, oten] (n) stain; blot; flaw; disgrace; (P)
火吹藍子[ひふきあいご;ヒフキアイゴ, hifukiaigo ; hifukiaigo] (n) (uk) (See ブロッチドフォックスフェイス) blotched foxface (Siganus unimaculatus, species of Western Pacific rabbitfish)
蜑小舟貝;海人小舟貝[あまおぶねがい;アマオブネガイ, amaobunegai ; amaobunegai] (n) (uk) ox-palate nerite (Nerita albicilla); blotched nerite
雷魚[らいぎょ;ライヒー;ライヒイ, raigyo ; raihi-; raihii] (n) (1) (See 台湾泥鰌) blotched snakehead (species of fish, Channa maculata); (2) (らいぎょ only) (See カムルチー) northern snakehead (species of fish, Channa argus)

blot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุด[n.] (jut) EN: spot ; dot ; speck ; mark ; stain ; blot ; point FR: point [m] ; grain [m] ; petite tache [f]
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
เปรอะเปื้อน[adj.] (proepeūoen) EN: stained ; blot ; spotted ; soiled ; tarnished FR: sale
รอยเปื้อน[n. exp.] (røi peūoen) EN: stain ; grime ; blot ; spot FR: tache [f] ; souillure [f]
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint FR: défaut [f]
ดอกดวง[n. exp.] (døk dūang) EN: blotch FR:
ด้วงแมง[n. exp.] (dūangmaēng) EN: blemish ; reproach ; blotch FR: reproche [m] ; grief [m]
จ้ำ[n.] (jam) EN: bruise ; contusion ; patches ; blotches FR: contusion [f] ; bleu [m] ; ecchymose [f] ; meurtrissure [f]
ขดตัว[v. exp.] (khot tūa) EN: curl oneself up ; snuggle up to someone ; huddle up FR: se blottir ; se pelotonner
กระดาษซับ[n.] (kradātsap) EN: blotting paper FR: papier buvard [m] ; buvard [m]
กระสง[n.] (krasong) EN: Blotched Snakehead ; Forest Snakehead ; Channa lucius FR: Channa lucius
งัก ๆ = งักๆ ; งั่ก ๆ = งั่กๆ[adj.] (ngak-ngak) EN: doddering FR: tremblotant
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
พลอมแพลม[v.] (phlømphlaēm) EN: shine intermittently ; be visible intermittently ; flicker FR: trembloter ; vaciller
ปลากระสง[n.] (plā krasong) EN: blotched snakehead ; forest snakehead FR:
ปม[n.] (pom) EN: blotch ; node ; knob ; protuberance ; bump FR: tache [f] ; bouton [m] ; grosseur [f] ; tumeur [f]

blot ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schreibunterlage {f}blotting pad
sternhagelvoll; sternhagelblau {adj}dead drunk; rolling drunk; roaring drunk; blotto
Fleckigkeit {f}blotchiness
Tintenklecks {m}inkblot

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blot
Back to top