ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

filthiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *filthiness*, -filthiness-

filthiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filthiness (n.) ความสกปรก See also: ความลามก
English-Thai: Nontri Dictionary
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบัดสี (n.) filthiness See also: dirtiness, lewdness Syn. ความหยาบ
ความลามก (n.) filthiness See also: dirtiness, lewdness Syn. ความบัดสี, ความหยาบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.ข้าแต่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่รัก โปรดชำระบาปทั้งปวง ออกจากพวกเราด้วยเถิด โปรดนำแสงแห่งความดี ขับไล่ปีศาจในใจของเราไปด้วยเถิด
"And the woman was full of the filthiness of her fornication!"และผู้หญิงที่เต็มไปด้วยของโสโครกแห่งการล่วงประเวณีของตนเอง"

filthiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不潔感[ふけつかん, fuketsukan] (adj-na) filthiness
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)

filthiness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความลามก[n.] (khwām lāmok) EN: pornography ; obscenity ; filthiness ; licentiousness FR: obscénité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า filthiness
Back to top