ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bedraggled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bedraggled*, -bedraggled-

bedraggled ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedraggled (adj.) ซึ่งทำให้เปรอะเปื้อนและเปียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
80,000 bedraggled race fans and the racing grudge match of the decade.80,000 เปื้อนแฟนการแข่งขัน และการแข่งขันรถแข่งแค้นของทศวรรษ

bedraggled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
落汤鸡[luò tāng jī, ㄌㄨㄛˋ ㄊㄤ ㄐㄧ, 落汤鸡 / 落湯雞] a person who looks drenched and bedraggled; deep distress

bedraggled ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
nass und schmutzig; verschmutzt {adj}bedraggled
triefnass; tropfnass {adj}bedraggled

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bedraggled
Back to top