ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

foul

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *foul*, -foul-

foul ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
foul (adj.) น่ารังเกียจ See also: น่าขยะแขยง, น่าคลื่นไส้, ชวนคลื่นเหียน Syn. disgusting, revolting, repulsive
foul (adj.) สกปรก See also: เปรอะเปื้อน Syn. dirty, unclean Ops. clean
foul (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ See also: ซึ่งปลอมปน, ซึ่งปนเปื้อน
foul (adj.) ไม่สุภาพ See also: หยาบคาย
foul (adj.) คดโกง (ทางกีฬา) See also: ไม่สะอาด, ไม่ยุติธรรม
foul (adj.) ซึ่งไม่บริสุทธิ์ใจ See also: ซึ่งไม่ซื่อสัตย์
foul (adj.) ไม่แจ่มใส (อากาศ)
foul (adj.) เน่าเปื่อย See also: ผุพัง
foul (adj.) เลวทราม See also: ชั่วร้าย, ร้ายกาจ
foul (adj.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน
foul (n.) การทำผิดกฎ See also: การทำผิดกติกา
foul (n.) การปะทะ See also: การชน, การทะเลาะ
foul (vi.) ทำผิดกติกา See also: ทำผิดกฎ
foul (vt.) ทำผิดกติกา See also: ทำผิดกฎ
foul (vi.) อุดตัน
foul (vt.) อุดตัน
foul (vt.) ทำให้สกปรก See also: ทำให้เปรอะเปื้อน Syn. befoul, dirty, soil Ops. clean, cleanse, whiten
foul (n.) สิ่งสกปรก
foul out (phrv.) ทำผิดกติกา
foul play (idm.) การทำผิดกฎหมาย
foul up (phrv.) ทำให้ยุ่ง See also: ทำให้เสีย, ทำให้วุ่นวาย Syn. mess up
foul-mouthed (adj.) ปากเสีย See also: ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย, ปากร้าย Syn. scurrilous
foul-up (n.) ความล้มเหลวเพราะทำพลาดหรือผิดกฎ Syn. cock-up
English-Thai: HOPE Dictionary
foul(เฟาล์) adj. เหม็น,เน่า,สกปรก,เปรอะเปื้อน,เสีย,ชั่ว,ชั่วร้าย,ร้ายกาจ,เลวร้าย,น่าเกลียด,น่าชัง,เลวทราม,ทารุณ,ลามก,ไม่เหมาะ สำหรับการเดินเรือ,ผิดกติกา,ผิดกฎ,ยุ่ง,พันกันยุ่ง,ตรงกันข้าม adv. หยาบคาย,เลว,เลวทราม,ผิดกติกา -Phr. (fall foul of ชนกับ,ประทะกับ,โจมต
foul linen. เส้นฟาวล์,เส้นออก
foul-up(เฟาลฺ'อัพ) n. ความสับสนวุ่นวาย,ความติดขัด,อุปสรรค
foulmouthedadj. ซึ่งใช้ภาษาหยาบคาย,ปากเสีย,ปากร้าย.
English-Thai: Nontri Dictionary
foul(adj) เปรอะเปื้อน,สกปรก,เน่า,ไม่ยุติธรรม,เลว,ร้ายกาจ,ชั่ว,ยุ่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
foul bitingรอยกรดกัดเปรอะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Foulกลิ่นเหม็นเน่า [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Haul in that line or it'll foul us.ดึงเชือกกลับมาไม่งั้นเราจะเสียหสัก
Iago, I love the way your foul little mind works!อิอาโก้ ข้าชอบเวลาที่สมองอันสกปรกของเจ้าใช้งานได้จัง
"Gerry, did you foul the ball?""Gerry, คุณเหม็นลูก?"
You followed me in there and said again, "Gerry, did you foul the ball?"คุณปฏิบัติตามฉันอยู่ในนั้นและพูดอีกครั้ง "Gerry, คุณเหม?
I pissed on it... because I did foul the ball.I บทสรุปมันในนั้น ... เพราะว่าผมทำลูกเหม็น
Now he's meddling with our dearest girl. The foul fiend!แล้วตอนนี้เขายังมายุ่งกับหญิงสาวสุดที่รักของเราอีก ปิศาจที่ชั่วช้า
By foul craft, Saruman has crossed Orcs with Goblin-men.ซารูเเมนสร้างกองกำลังลูกผสม ระหว่างพวกออร์คกับก๊อบลิน
But the air doesn't smell so foul down here.เพียงแต่อากาศที่ผ่านมาทางช่องนี้ไม่มีกลิ่นสกปรกน่ะ
He's in a foul mood 'cause they woke him upเขาอารมณ์เสีย เพราะถูกปลุกขึ้นมา
It means "dirty blood." Mudblood's a really foul name for someone who's Muggle-born.มันคือเลือดไม่บริสุทธิ์ เป็นคำหยาบ สำหรับคนที่เกิดจากมักเกิ้ล
Why Transamerica foul ahWhy Transamerica foul ah
What? No, we foul here, they miss the first free throw...จริงด้วย เราฟาวล์ตรงนี้ พวกนั้นชู้ตลูกโทษพลาด...

foul ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污浊[wū zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 污浊 / 污濁] dirty; muddy; foul (sewer)
蒙难[méng nàn, ㄇㄥˊ ㄋㄢˋ, 蒙难 / 蒙難] to meet with disaster; killed; in the clutches of the enemy; to fall foul of; in danger
擦棒球[cā bàng qiú, ㄘㄚ ㄅㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, 擦棒球] foul tip
边线[biān xiàn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄢˋ, 边线 / 邊線] sideline; foul line
恶疾[è jí, ㄜˋ ㄐㄧˊ, 恶疾 / 惡疾] unpleasant ailment; foul disease
不择手段[bù zé shǒu duàn, ㄅㄨˋ ㄗㄜˊ ㄕㄡˇ ㄉㄨㄢˋ, 不择手段 / 不擇手段] by fair means or foul; by hook or by crook; unscrupulously
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
卑污[bēi wū, ㄅㄟ , 卑污] despicable and filthy; foul
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth

foul ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
テクニカルファウル[, tekunikarufauru] (n) technical foul
パーソナルファウル[, pa-sonarufauru] (n) personal foul
ファウル(P);ファール[, fauru (P); fa-ru] (n,vs) foul (sports); (P)
ファウルスロー[, faurusuro-] (n) foul throw
ファウルチップ[, fauruchippu] (n) foul tip
ファウルボール[, faurubo-ru] (n) foul ball
ファウルライン[, faururain] (n) foul line
不正行為[ふせいこうい, fuseikoui] (n) unfair practices; unfair practises; wrongdoing; malpractice; malpractise; cheating; foul play
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
卑劣(P);鄙劣[ひれつ, hiretsu] (adj-na,n) mean; foul play; cowardly; base; (P)
反則[はんそく, hansoku] (n,vs) foul play (sport); transgression; default; balk; irregularity; (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
立つ鳥跡を濁さず[たつとりあとをにごさず, tatsutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
飛ぶ鳥跡を濁さず[とぶとりあとをにごさず, tobutoriatowonigosazu] (exp) (See 跡を濁す・あとをにごす,立つ鳥跡を濁さず) it is simply common courtesy to clean up after yourself; a bird does not foul the nest it is about to leave; on leaving a place one should see that all is in good order
騙し討ち[だましうち, damashiuchi] (n) surprise attack; sneak attack; foul play
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
口の悪い[くちのわるい, kuchinowarui] (adj-i) (See 口が悪い) sarcastic; foulmouthed
口汚い;口汚ない[くちぎたない, kuchigitanai] (adj-i) foul-mouthed; abusive
吐く[はく, haku] (v5k,vt) (1) to breathe out; to breathe; (2) to tell (a lie); to use (foul language); (3) (See 吐く・はく・1) to vomit; to throw up; to spit up; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive

foul ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศเลว[n. exp.] (ākāt lēo) EN: bad weather ; foul weather FR: la météo est médiocre
ฟาวล์ = ฟาล์ว [n.] (fāo) EN: foul FR: faute [f]
การฟาล์วครั้งที่ห้า = การฟาล์วครั้งที่ 5[n. exp.] (kān fāo khr) EN: fifth foul FR: cinquième faute [f]
คำพูดสัปดน[n. exp.] (kham phūt s) EN: obscene language ; dirty language ; foul language ; indecent language FR: langage obscène [m]
กลิ่นเหม็น[n.] (klin men) EN: bad odour ; foul smell ; offensive smell ; bad smell ; stench ; stink ; effluvium ; pong ; reek FR: puanteur [f] ; odeur infecte [f] ; odeur nauséabonde [f]
เล่นโกง[v. exp.] (len kōng) EN: play dirty ; foul FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เหม็น[adj.] (men) EN: stinking ; rank ; bad-smelling ; foul ; foul-smelling ; noisome ; malodorous FR: malodorant ; puant ; nauséabond
เหม็นบูด[adj.] (men būt) EN: rancid ; foul ; rotten ; sour ; strong-smelling ; fetid ; rank ; stale FR: puant ; fétide ; rance
เหม็นหืน[adj.] (men heūn) EN: rancid ; foul ; strong-smelling ; stale FR: rance
มอม[v.] (møm = mǿm) EN: soil ; dirty ; blacken ; smirch ; foul ; defile FR: souiller ; maculer
น้ำครำ[n. exp.] (nāmkhram) EN: sewage ; slops ; foul water ; polluted water ; waste water FR: eaux useés [fpl] ; eau d'égout [f] ; eaux sales [fpl] ; eaux ménagères [fpl] ; eau croupie [f] ; eau polluée [f]
ปฏิกูล[adj.] (patikūn) EN: offensive ; foul ; dirty ; disgusting ; nauseous FR: dégoûtant ; répugnant ; nauséabond ; écoeurant
เปื้อน[v.] (peūoen) EN: foul ; dirty ; be stained with ; be blotted with ; smear ; be soiled ; be spattered FR: salir ; polluer ; souiller ; maculer ; tacher ; être taché ; saloper (fam.)
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
เปื้อนเปรอะ[v.] (peūoenproe) EN: dirty ; foul ; muddy ; defile ; soil ; pollute ; smirch ; stain FR: salir ; polluer
ผิดกติกา[X] (phit katikā) EN: foul ; not playing the game ; not abiding by the rules FR:
เปรอะ[v.] (proe) EN: foul ; dirty ; be stained with FR: salir ; souiller ; polluer
เส้นฟาวล์[n. exp.] (sen fāo) EN: foul line FR:
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant
อับ[adj.] (ap) EN: smelly ; rancid ; stinky ; foul-smelling ; musty ; stuffy FR: malodorant ; puant ; mal aéré ; à l'odeur de renfermé
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
การสลายการชุมนุม[n. exp.] (kān salāi k) EN: FR: dispersion de la foule [f]
การย่ำ[n.] (kān yam ) EN: tread FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
การย่ำเท้า[n.] (kān yam thā) EN: tread FR: piétinement [m] ; foulement [m] (vx)
เคล็ด[v.] (khlet) EN: be sprained FR: se fouler
เคล็ดเท้า[v. exp.] (khlet thāo) EN: FR: se fouler le pied
ความสกปรก[n.] (khwām sokka) EN: dirt ; impurity ; foulness FR: saleté [f] ; crasse [f] ; malpropreté [f]
กระทืบ[v.] (kratheūp) EN: trample ; stamp the foot furiously ; tread upon ; beat up FR: piétiner ; fouler aux pieds
มีกลิ่นเน่าเหม็น[adj.] (mī klin nao) EN: fetid ; foul-smelling FR:
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
นกฟินฟุต[n. exp.] (nok finfut) EN: Masked Finfoot FR: Grébifoulque d’Asie ; Grébifoulque asiatique ; Héliornis asiatique [m] ; Heliopais personata [m]
นกคู้ต[n. exp.] (nok khūt) EN: Common Coot ; Eurasian Coot FR: Foulque macroule [f] ; Foulque noire [f] ; Judelle [f] ; Morelle [f]
ปากกระโถน[adj.] (pāk krathōn) EN: foul-mouthed FR:
ปากเปราะเราะร้าย[adj.] (pākprǿ rǿrā) EN: foul-mouthed FR:
ปากร้าย[v.] (pākrāi) EN: be sharp-tongued ; be foul-mouthed ; be given to abuses ; be bitter of speech FR: être mauvaise langue
ผ้าพันคอ[n.] (phāphankhø) EN: scarf FR: écharpe [f] ; foulard [m]
ผลักไส[v. exp.] (phlak sai) EN: push away ; get rid of ; exclude ; repel FR: refouler ; rejeter

foul ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmutzig {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfoul | fouler | foulest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า foul
Back to top