ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unclean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unclean*, -unclean-

unclean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unclean (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด Syn. soiled, filthy, unchaste, polluted, corrupt, dirty Ops. clean
uncleaned (adj.) สกปรก See also: ไม่สะอาด, เปรอะเปื้อน, เลอะ, ไม่บริสุทธิ์, ไม่จริงใจ, ไม่ซื่อสัตย์ Syn. unwashed Ops. clean, washed
English-Thai: HOPE Dictionary
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty
English-Thai: Nontri Dictionary
unclean(adj) สกปรก,โสมม,ชั่วร้าย,มีมลทิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have unclean thoughts, but deliver me.ข้าพระองค์จักชำระให้ เพียงส่งข้าพระองค์
Does he slither all over your unclean body?เค้าเลื้อยไปบนตัวเธอใช่มั้ย บนตัวสกปรกๆของเธอ
I have seen the unclean spirits come out!"ชั้นเห็นวิญญาณสกปรก ออกไป
Only Kira can purify this unclean world.คิระเท่านั้นที่จะบำบัดโลกที่โสมมนี้
I cast you out, unclean spirit...ข้าจะไล่เจ้าออกไป วิญญาณชั่วร้าย
And begone, you unclean spirits of terror and darkness. Out!ออกไป เจ้าวิญญานสกปรก \ แห่งความกลัวและมืดมน ออกไป
We cast you out, every unclean spirit every Satanic power every onslaught of the infernal adversary.เราขอขับไล่เจ้า วิญญาณชั่วร้ายทั้งหลาย... และอำนาจซาตานทั้งปวง... ทุกการบุกรุกของ ปรปักษ์จากนรก
I exorcise you, most unclean spirit.ข้าขอไล่แก! เจ้าวิญญาณโสโครก
Yes, I-I miss cleansing our fields and forests of the unclean people who stole my country.ใช่ ผมคิดถึงการชำระล้าง ผืนดินและป่าไม้ของพวกเรา จากพวกสกปรกที่มาขโมยประเทศผม
Be gone unclean spirit.วิญญาณชั่วร้ายจงออกไป
Be gone, unclean spirit.วิญญาณชั่วร้ายจงออกไป
I saw the unclean thing, what you carry in your womb.ฉันเห็นสิ่งนั้นไม่ชัดนักว่าคุณอุ้มท้องอะไรอยู่

unclean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, 黑龌 / 黑齷] unclean; filthy

unclean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばっちい[, bacchii] (adj-i) (sl) dirty (word used by kids); unclean
不浄[ふじょう, fujou] (adj-na,n,adj-no) (1) uncleanliness; dirtiness; impurity; filthiness; defilement; (2) (arch) menses; (3) (arch) feces (faeces); (4) (See 御不浄) bathroom; (P)
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

unclean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสุจิ[adj.] (asuji) EN: unclean ; impur FR: impur
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
โสโครก[adj.] (sōkhrōk) EN: dirty ; soiled ; unclean ; foul ; nasty FR: dégoûtant ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

unclean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly
unsauber {adj} | unsauberer | am unsauberstenunclean | more unclean | most unclean
Unreinlichkeit {f}uncleanliness
unrein; unreinlich {adv}uncleanly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unclean
Back to top