ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dishonest

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dishonest*, -dishonest-

dishonest ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dishonest (adj.) ไม่ซื่อสัตย์ See also: ไม่ตรงไปตรงมา, ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่สุจริตใจ, ไม่จริงใจ Syn. untruthful, deceitful, slippery Ops. ethicle, moral
dishonestly (adv.) อย่างหลอกลวง See also: อย่างไม่ซื่อ, อย่างไม่จริงใจ Syn. insincerely, trickily
dishonesty (n.) การไม่ซื่อสัตย์ Syn. bribery
dishonesty (n.) ความมีเล่ห์เหลี่ยม Syn. deception
dishonesty (n.) การพูดเท็จ See also: การหลอกลวง, การโกหก, การทำมารยา Syn. mistatement, prevarication Ops. fact, truth
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ See also: ความไม่สุจริต, การทุจริต Syn. corruption Ops. dishonest, probily
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skullduggery
dishonesty (n.) ความไม่ซื่อสัตย์ Syn. skulduggery
dishonesty (n.) การโกหก See also: การหลอกลวง Syn. deception Ops. honesty, frankness
English-Thai: HOPE Dictionary
dishonest(ดิสออน'นิสทฺ) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่สุจริต,ไม่น่าไว้วางใจ,ไม่ตรงไปตรงมา, Syn. deceitful,perfidious ###A. honest
dishonesty(ดิสออน'นิสที) n. ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่สุจริต,การกระทำที่ไม่สุจริต,การหลอก,การลวง, Syn. fraud
English-Thai: Nontri Dictionary
dishonest(adj) ไม่สุจริต,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่น่าไว้ใจ,กังฉิน
dishonesty(n) ความไม่สุจริต,ความไม่ซื่อสัตย์,ความหลอกลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทุจริต (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
มีเล่ห์เหลี่ยม (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
อสัตย์ (adj.) dishonest See also: faithless, perfidious, sly, treacherous Syn. กลับกลอก Ops. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์
อาสัตย์ (adj.) dishonest See also: faithless, perfidious, sly, treacherous Syn. อสัตย์, กลับกลอก Ops. สัตย์ซื่อ, ซื่อสัตย์
ไม่ซื่อตรง (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. มีเล่ห์เหลี่ยม, ไม่ซื่อสัตย์ Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
ไม่ซื่อสัตย์ (adj.) dishonest See also: crooked, underhanded, venal, fraudulent Syn. ไม่ซื่อตรง, มีเล่ห์เหลี่ยม Ops. สุจริต, ซื่อสัตย์
มิชอบ (adv.) dishonestly See also: illegitimately, deceitfully Syn. ไม่ดี, ไม่ถูกต้อง Ops. ชอบ
ไม่ถูกต้อง (adv.) dishonestly See also: illegitimately, deceitfully Syn. ไม่ดี Ops. ชอบ
ความทุจริต (n.) dishonesty See also: corruption Syn. การคดโกง, การฉ้อฉล Ops. ความสุจริต, ความซื่อสัตย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm talking about a cop who's mixed up in drugs, a dishonest cop.ผมกำลังพูดถึงตำรวจผู้ที่ผสมขึ้นมาในยาเสพติดตำรวจที่ไม่สุจริต
Every time I am about to make my payment something dishonest happens.ทุกๆครั้งที่ผมเตรียมจะจ่ายเงิน ก็มีคนขโมยไปทุกที
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน
Maybe things are moving too fast with Hannah, and even though you really like her, it feels dishonest because the truth is that you still have feelings for Sarah.อาจจะเป็นเพราะเรื่องที่เกี่ยวกับแฮนน่าห์ มันเกิดขึ้นเร็วเกินไป และแม้ว่านายจะชอบหล่อนจริงๆ ก็รู้สึกเหมือนกับการไม่ซื่อสัตย์ เพราะว่าความจริงแล้ว
So I'm perfectly willing to write that you are an insubordinate, dishonest drunk.ผมจะเขียนว่าคุณขี้เมากินเหล้าในออฟฟิศ
What if you're dishonest about why you're lonely?แล้วถ้าเธอไม่ซื่อสัตย์กับเรื่องที่ว่าเธอเหงาล่ะ?
I know when you're being dishonest with meแม่รู้ว่าลูกปิดบังแม่
How do you know when I'm being dishonest with you before I even start talking?แม่รู้ว่าหนูปิดบังแม่โดยที่หนูไม่ต้องบอกได้ยังไงคะ?
You're dishonest about your own desires and abilities.นายเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับความปรารถนา และความสามารถของตัวนายเอง
...I just wanna say that I'm not the only one of us who's being dishonest here.ฉันจะบอกว่า ฉันไม่ใช่หนึ่งในคนที่ ไม่ซื่อสัตย์ที่นี่
It jumps when you're being dishonest with me.มันเต้นรัวเวลาเธอทำตัวไม่จริงใจกับฉัน
In my experience, a dishonest ghost is a damaged ghost.ผีที่ไม่ซื่อสัตย์ เป็นผีแบบที่ร้ายที่สุด

dishonest ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走内线[zǒu nèi xiàn, ㄗㄡˇ ㄋㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 走内线 / 走內線] insider contacts; via private channels; to seek influence with sb via family members (possibly dishonest or underhand)
连手[lián shǒu, ㄌㄧㄢˊ ㄕㄡˇ, 连手 / 連手] concerted action; to collude (in dishonesty)
[zhà, ㄓㄚˋ, 诈 / 詐] crafty; dishonest
偏斜[piān xié, ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ, 偏斜] crooked; not upright; diverging from straight line; improper; dishonest
不诚实[bù chéng shí, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ, 不诚实 / 不誠實] dishonest

dishonest ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不正直[ふしょうじき, fushoujiki] (adj-na,n) dishonest
不正直者[ふしょうじきもの, fushoujikimono] (n) dishonest person
不徳義[ふとくぎ, futokugi] (adj-na,n) immorality; dishonesty
不正[ふせい, fusei] (adj-na,n) injustice; unfairness; iniquity; impropriety; irregularity; dishonesty; illegality; fraud; (P)
不純[ふじゅん, fujun] (adj-na,n) impurity; adulteration; dishonesty; irregularity; (P)
不義理[ふぎり, fugiri] (adj-na,n) dishonesty; injustice; dishonor; dishonour; ingratitude
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
横着[おうちゃく, ouchaku] (adj-na,n,vs) dishonesty; laziness; cunning; (P)
狡い[ずるい(P);こすい, zurui (P); kosui] (adj-i) (1) (uk) sly; cunning; dishonest; sneaky; crafty; (2) (esp. こすい) miserly; (P)
非良心的[ひりょうしんてき, hiryoushinteki] (adj-na) unscrupulous; dishonest; irresponsibly done (work, etc.)

dishonest ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
ฉ้อฉล[adj.] (chøchon) EN: deceptive ; fraudulent ; dishonest FR:
การกระทำอันไม่สุจริต[n. exp.] (kān kratham) EN: dishonest action FR:
คด[adj.] (khot) EN: dishonest ; crooked ; not straightforward FR: malhonnête
กินเล็กกินน้อย[v.] (kinlekkinnø) EN: be slightly dishonest ; take small amounts of money wrongfully FR:
ไม่จริงใจ[adj.] (mai jingjai) EN: insincere ; dishonest ; two-faced FR: hypocrite ; malhonnête
ไม่ซื่อ[adj.] (mai seū) EN: dishonest FR: malhonnête
ไม่ซื่อสัตย์[adj.] (mai seūsat) EN: disloyal ; unfaithful ; faithless ; dishonest ; untrue FR: malhonnête ; déloyal
ไม่สุจริต[adj.] (mai sutjari) EN: dishonest FR: malhonnête
ทุจริต[v.] (thutjarit) EN: cheat ; betray ; corrupt ; be dishonest FR: corrompre ; soudoyer ; être malhonnête
ทุจริต[adj.] (thutjarit) EN: dishonest ; fraudulent ; crooked ; venal ; underhand ; underhanded (Am.) ; deceitful ; corrupt FR: malhonnête ; déloyal ; corrompu
วงศ์[adj.] (wong) EN: crooked ; dishonest FR:
โดยไม่สุจริต[adv.] (dōi mai sut) EN: dishonestly FR: abusivement
โดยทุจริต[adv.] (dōi thutjar) EN: wrongfully ; dishonestly FR:
ความทุจริต[n.] (khwām thutj) EN: dishonesty ; corruption FR: corruption [f]
ไม่ถูกต้อง[adv.] (mai thūktǿn) EN: dishonestly FR:
มิชอบ[adv.] (mi chøp) EN: dishonestly ; illegitimately ; deceitfully ; improperly ; wrongly ; unfustifiably FR: malhonnêtement
อย่างไม่ซื่อสัตย์[adv.] (yāng mai se) EN: dishonestly FR: malhonnêtement

dishonest ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unehrlich {adj} | unehrlicher | am unehrlichstendishonest | more dishonest | most dishonest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dishonest
Back to top