ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

different

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *different*, -different-

different ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
different (adj.) ต่างกัน See also: ผิดแปลก, แตกต่างกัน Syn. distinct, separate, dissimilar Ops. alike, like, similar
different (adj.) ไม่ธรรมดา See also: ไม่ปกติ, ผิดปกติ, ผิดธรรมดา Syn. odd, unusual, uncommon Ops. conventional, ordinary, usual, standard, typical
different (adj.) หลากหลาย Syn. various
differential (adj.) เกี่ยวกับความแตกต่างของการเคลื่อนไหว (เครื่องกล)
differential (adj.) ซึ่งมีความแตกต่างกัน See also: ก่อให้เกิด
differentiate (vt.) ทำให้เปลี่ยนแปลง See also: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง Syn. discriminate, distinquish
differentiate (vi.) บอกความแตกต่าง See also: แยกความแตกต่าง Syn. discriminate, distinquish
differentiate between (phrv.) แยกแยะระหว่าง Syn. distinguish between
differentiate between (phrv.) ปฏิบัติต่อ (บางคน) อย่างไม่ยุติธรรม Syn. discriminate between
differentiate from (phrv.) แยกแยะจาก Syn. discern from, discriminate from
differentiate from (phrv.) แสดงความแตกต่างระหว่าง Syn. tell from
differently (adv.) อย่างแตกต่าง See also: อย่างผิดแปลก Syn. variously, diversely Ops. evenly, invariably
English-Thai: HOPE Dictionary
different(ดิฟ'เฟอเรินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน,หลากหลาย,ผิดปกติ', Syn. dissimilar
differentian. ลักษณะที่แตกต่างกัน,ความแตกต่าง -pl. differentiae
differentiable(ดิฟฟะเรน'ชะเบิล) adj. ซึ่งแยกแยะออกจากกันได้,ซึ่งทำให้แตกต่างกันได้,ซึ่งแบ่งแยกประเภทหรือชนิดได้
differential(ดิฟฟะเรน'เชิน) adj.,n. เกี่ยวกับความแตกต่างกัน,เกี่ยวกับหรือประกอบด้วยอนุพันธ์ (derivative-วิชาคณิตศาสตร์)
differential calculusn. สาขาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับความแตกต่างและอนุพันธ์
differentiate(ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก., See also: differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate, Syn. distinguish
English-Thai: Nontri Dictionary
different(adj) ซึ่งแตกต่าง,หลากหลาย,ผิดกัน,ไม่เหมือนกัน
differential(adj) ซึ่งแตกต่างกัน,ซึ่งแสดงความต่างกัน,ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชัง
differentiate(vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
different parityภาวะต่างกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiableหาอนุพันธ์ได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentialค่าส่วนต่าง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
differentiateหาอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Different Runต่างชุดการทดลอง [การแพทย์]
Differentialส่วนเพิ่ม [การบัญชี]
Differential calculusแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Differentiateเปลี่ยนแปลง,แตกต่าง,แตกตัวเปลี่ยนสภาพ,การจำแนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างวัย (adj.) of different ages Syn. ต่างอายุ
ต่างอายุ (adj.) of different ages
บุหงา (n.) flowers (specially a mixture of different flower enclosed in a piece of gauze and perfumed) Syn. บุหงารำไป
บุหงารำไป (n.) mixture of different flowers enclosed in a piece of gauze See also: flower sachet Syn. บุหงา
แยกย้าย (v.) move to different places See also: go their several ways Ops. รวมกัน, รวมตัว
ต่างกัน (adj.) different See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied Syn. แตกต่าง
ต่างกัน (adj.) different See also: dissimilar, unlike, contrasting, altered, divergent, varied Syn. แตกต่าง
ผิดแผก (adj.) different See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate Syn. แตกต่าง, แปลก
ผิดแผกแตกต่าง (adj.) different See also: divergent, unlike, dissimilar, disparate Syn. ผิดแผก, แตกต่าง, แปลก
แปลกหูแปลกตา (adj.) different See also: distinct
เบญจพรรณ (n.) different kinds of trees grown in the same place Syn. ป่าเบญจพรรณ
ต่างกัน (adv.) differently Syn. แตกต่าง
ต่างกัน (adv.) differently Syn. แตกต่าง
ดูดาย (v.) be indifferent See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested Syn. วางเฉย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่ Ops. เอื้อเฟื้อ
ผิดแผก (v.) be different See also: be unlike, be dissimilar, differ from Syn. ผิดแผกแตกต่าง Ops. เหมือน
ผิดแผกแตกต่าง (v.) be different See also: be unlike, be dissimilar
ห่าง (v.) be different See also: be dissimilar
เฉยชา (adj.) indifferent See also: cold, still, ignorant, unconcerned, detached Syn. เย็นชา, เฉยเมย, ไม่ยินดียินร้าย
เฉยเมย (v.) be indifferent See also: disregard, remain inactive, sit by, be unconcerned, be passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
เฉยเมย (adj.) indifferent See also: unconcerned, passive Syn. ละเลย, เพิกเฉย Ops. ใส่ใจ, สนใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
And I experience many different types of countriesและได้ประสบการณ์ในประเทศต่างๆ หลากหลาย
I might have a different opinionฉันอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
So, this is a lot different than your home?งั้นที่นี่ก็แตกต่างอย่างมากกับที่บ้านของคุณสิ?
They tell a very different storyพวกเขาเล่าเรื่องราวต่างกันมาก
Do you notice anything different about me today?เธอสังเกตเห็นความแตกต่างของฉันในวันนี้บ้างไหม
How come it tastes so different when I make it?เหตุใดมันถึงได้รสชาติแตกต่างกับที่ฉันทำ
You are not differentเธอไม่ได้แตกต่างอะไรเลย
What's up with you? You're differentเกิดอะไรขึ้นกับคุณหรือ คุณดูเปลี่ยนไป
It sounds like you're quite differentฟังดูเหมือนคุณค่อนข้างแตกต่าง
I don't feel any differentฉันไม่ได้รู้สึกแตกต่างเลย
We are looking for something fresh and differentพวกเรากำลังมองหาบางสิ่งที่ใหม่และแตกต่าง
I wish I could do something differentฉันปรารถนาให้ตนเองทำอะไรบางสิ่งที่แตกต่าง
I'll try my best to be differentฉันพยายามอย่างที่สุด ที่จะทำให้มันแตกต่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, if you don't love me, that's a different thing.นอกเสียจากว่าคุณจะไม่ได้รักผม
It had an old paper and different hangings. It was never used much except for occasional visitors.มีวอลเปเปอร์เก่าเเละผ้าม่านต่างออกไป ห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้นอกจากไว้รับเเขก
Well, I must say you're quite different from what I expected.ขอบอกว่าคุณต่างจากที่ฉันวาดภาพเอาไว้มาก
Oh, I liked her very much, but she kept saying that I was quite different from what she expected.- ฉันชอบหล่อนมากเลยค่ะ แต่หล่อนเอาแต่พูดว่า ฉันไม่เหมือนอย่างที่หล่อนคาดไว้
Are their faces really different from our own?หน้าตาพวกเค้า จะแตกต่างจากเราหรือไม่?
They proved it a dozen different ways in court.พวกเขาพิสูจน์แล้วว่ามันโหลวิธีการที่แตกต่างกันในศาล
I've got a different technique.ฉันมีเทคนิคที่แตกต่างกัน
To see the white peaks of the island rising to the sea... ... and he dreamed of the different harbors and roadsteads of the Canary Islands.ที่จะเห็นยอดเขาสีขาวของเกาะ เพิ่มขึ้นจากทะเลและจากนั้นเขา ฝันถึง ท่าเรือที่แตกต่างกันและทางเข้า
It's a different religion from ours...มันคือศาสนาที่แตกต่างจากของเรา ฉันคิดว่า
A little different than yours.ต่างจากวิธีนายนิดหน่อย
Why does your brother have a different name?ทำไมพี่ชายของคุณมีชื่อที่แตกต่างกันอย่างไร
My father is no different than any other powerful man.My father is no different than any other powerful man.

different ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
变通[biàn tōng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄨㄥ, 变通 / 變通] pragmatic; flexible; to act differently in different situations; to accommodate to circumstances
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
南京[Nán jīng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ, 南京] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
南京市[Nán jīng shì, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 南京市] Nanjing prefecture level city on the Changjiang, capital of Jiangsu province 江蘇|江苏; capital of China at different historical periods
随风倒舵[suí fēng dǎo duò, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ ㄉㄠˇ ㄉㄨㄛˋ, 随风倒舵 / 隨風倒舵] lit. to trim one's sail to the wind; fig. to adopt different attitude depending on the circumstances; unprincipled
杂居[zá jū, ㄗㄚˊ ㄐㄩ, 杂居 / 雜居] cohabitation (of different populations or races); to coexist
古文运动[gǔ wén yùn dòng, ㄍㄨˇ ㄨㄣˊ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 古文运动 / 古文運動] cultural movement aspiring to study and emulate classic works, at different periods of history, esp. Tang and Song
换汤不换药[huàn tāng bù huàn yào, ㄏㄨㄢˋ ㄊㄤ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄧㄠˋ, 换汤不换药 / 換湯不換藥] different broth but the same old medicine (成语 saw); a change in name only; a change in form but not in substance
殊途同归[shū tú tóng guī, ㄕㄨ ㄊㄨˊ ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ, 殊途同归 / 殊途同歸] different routes to the same destination (成语 saw); fig. different means of achieve the same end
各别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 各别 / 各別] distinct; characteristic; in different ways; different
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
五代[wǔ dài, ˇ ㄉㄞˋ, 五代] Five dynasties (in different contexts, from mythology through to Han and the interregnum between Han and Tang); the five dynasties forming the interregnum between Tang and Song (936-947) - namely Later Liang 后梁, Later Tang 后唐, Later Jin 后晋, Later Han 后汉,
[Yuè, ㄩㄝˋ, 越] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 越南
[Wú, ˊ, 吴 / 吳] surname Wu; province of Jiangsu; name of Southern China states at different historical periods
吴国[Wú guó, ˊ ㄍㄨㄛˊ, 吴国 / 吳國] Wu state (in south China, in different historical periods); Wu state 220-280, founded by Sun Quan 孫權|孙权 the southernmost of the three Kingdoms
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
好奇尚异[hào qí shàng yì, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ ㄕㄤˋ ㄧˋ, 好奇尚异 / 好奇尚異] liking what odd, interested in what is different (成语 saw); curious about the exotic; inquisitive
各样[gè yàng, ㄍㄜˋ ㄧㄤˋ, 各样 / 各樣] many different types
武侯祠[wǔ hóu cí, ˇ ㄏㄡˊ ㄘˊ, 武侯祠] memorial hall to Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (many of them in different town); refers to tourist attraction in Chengdu 成都
多边协定[duō biān xié dìng, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 多边协定 / 多邊協定] multilateral agreement; cooperation agreement between different parties
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
别有洞天[bié yǒu dòng tiān, ㄅㄧㄝˊ ㄧㄡˇ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄧㄢ, 别有洞天 / 別有洞天] place of charm and beauty; scenery of exceptional charm; completely different world
多元论[duō yuán lùn, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 多元论 / 多元論] pluralism, philosophical doctrine that the universe consists of different substances
近朱者赤,近墨者黑[jìn zhū zhě chì, ㄐㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄓㄜˇ ㄔˋ, jin4 mo4 zhe3 hei1, 近朱者赤,近墨者黑] proximity to cinnabar makes you red, to pitch makes you black (成语 saw, from Ouyang Xiu 歐陽修|欧阳修); different environments provide different influence.; Nurture determines a person's character.
杂说[zá shuō, ㄗㄚˊ ㄕㄨㄛ, 杂说 / 雜說] scattered essays; various opinions; different manners of speaking
分级[fēn jí, ㄈㄣ ㄐㄧˊ, 分级 / 分級] to sort; to separate into different kinds
接驳车[jiē bó chē, ㄐㄧㄝ ㄅㄛˊ ㄔㄜ, 接驳车 / 接駁車] shuttle bus ferrying passengers between train stations on two different rail lines
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, 联运 / 聯運] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 异状 / 異狀] unusual state; different condition
繁多[fán duō, ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 繁多] many and varied; of many different kinds
诸般[zhū bān, ㄓㄨ ㄅㄢ, 诸般 / 諸般] various; many different kinds of
因人而异[yīn rén ér yì, ㄖㄣˊ ㄦˊ ㄧˋ, 因人而异 / 因人而異] varying from person to person (成语 saw); different for each individual
别出心裁[bié chū xīn cái, ㄅㄧㄝˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, 别出心裁 / 別出心裁] adopt an original approach; try to be different
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, 无动于衷 / 無動于衷] aloof; indifferent; unconcerned
微积分[wēi jī fēn, ㄨㄟ ㄐㄧ ㄈㄣ, 微积分 / 微積分] calculus; differentiation and integration; calculus of infinitesimals 微 and integrals 積|积
冷淡[lěng dàn, ㄌㄥˇ ㄉㄢˋ, 冷淡] cold; indifferent
径庭[jìng tíng, ㄐㄧㄥˋ ㄊㄧㄥˊ, 径庭 / 徑庭] completely different
不可导[bù kě dào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄠˋ, 不可导 / 不可導] not differentiable (function in calculus)
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 不一样 / 不一樣] different; distinctive; unlike
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, 不同] different; distinct; not the same; not alike

different ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イロチ買い;色チ買い;色ち買い[いろちがい(色チ買い;色ち買い);イロチがい(イロチ買い), irochigai ( shoku chi kai ; shoku chi kai ); irochi gai ( irochi kai )] (n,vs) (sl) (See イロチ) buying the same item multiple times, each one being a different color (colour)
スプリッター[, supuritta-] (n) (See 分波器) splitter (device that splits and reassembles signals from different frequencies)
ならともかく[, naratomokaku] (exp) it's different when ... but; it's not so bad when ... but
に劣らず[におとらず, niotorazu] (adv) (uk) just like; the same as; no different than
ねじれ国会;捩れ国会[ねじれこっかい, nejirekokkai] (n) the two houses of the Diet being controlled by different parties (lit
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different
一味違う(P);ひと味違う[ひとあじちがう, hitoajichigau] (exp,v5u) (col) to be somewhat different (from before, from others, etc.); (P)
三十番神[さんじゅうばんじん, sanjuubanjin] (n) the thirty guardian deities (a different one for each day)
不等辺三角形[ふとうへんさんかっけい;ふとうへんさんかくけい, futouhensankakkei ; futouhensankakukei] (n) scalene (triangle); triangle having three sides of different lengths; inequilateral triangle
二元放送[にげんほうそう, nigenhousou] (n) broadcast in which participants speak from different stations
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes
兼学[けんがく, kengaku] (n,vs) concurrently studying the teachings of two or more different schools or sects
十人十色[じゅうにんといろ, juunintoiro] (n) (col) Several men, several minds; everyone has his own ideas and tastes; everyone has his own interests and ideas; different strokes for different folks
各種各様[かくしゅかくよう, kakushukakuyou] (n) individual (different) ways of doing things; being different (varied) for each item (type)
同床異夢[どうしょういむ, doushouimu] (n) cohabiting but living in different worlds
塗り分ける[ぬりわける, nuriwakeru] (v1) to paint in different colors (for different purposes) (colours)
押送[おうそう, ousou] (n,vs) transferring (a convict to a different prison); escort
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
昼夜帯[ちゅうやおび, chuuyaobi] (n) women's obi with a different colour on each side (originally black and white)
桁違い[けたちがい, ketachigai] (adj-na,n) off by a digit; in a different league; incomparable
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)
泣き別れ;泣別れ[なきわかれ, nakiwakare] (exp) part in tears; come to grief; have to take a different tack; go separate ways
玄同[げんどう, gendou] (n) (See 和光同塵) hiding one's intelligence to avoid being different from the common people
琴瑟[きんしつ, kinshitsu] (n) (1) (See 瑟,琴・きん) qin and se (two different kinds of Chinese zither); (2) happy marriage
[い, i] (n,adj-na) (1) difference (of opinion); (adj-na) (2) strange; odd; unusual; (pref) (3) different
異;殊[こと;け, koto ; ke] (n,adj-na,n-pref) (1) (こと only) (arch) difference (from one another); different thing; other; (adj-na) (2) unusual; extraordinary
異にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different
異人[いじん, ijin] (n) foreigner; different person
異字同訓[いじどうくん, ijidoukun] (n) (See 暑い,熱い) different kanji with the same Japanese reading (and usu. a similar meaning)
異文化交流[いぶんかこうりゅう, ibunkakouryuu] (n) cultural exchange; cross-cultural communication; contacts between different cultures
異本[いほん, ihon] (n) different edition; another book; strange book
異母兄弟[いぼきょうだい, ibokyoudai] (n) half-sibling (with a different mother)
異民族[いみんぞく, iminzoku] (n) different race; different ethnic group; different peoples
異父兄弟[いふきょうだい, ifukyoudai] (n) half-sibling (with a different father)
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous
異義[いぎ, igi] (n) (1) different meaning; (2) (See 異議) different opinion
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディファレンシャルマンチェスタ符号化方式[ディファレンシャルマンチェスタふごうかほうしき, deifarensharumanchiesuta fugoukahoushiki] differential Manchester encoding
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier
微分方程式[びぶんほうていしき, bibunhouteishiki] differential equation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
異なった[ことなった, kotonatta] Thai: แตกต่าง English: different

different ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix) FR: autre, différent (préfixe)
อื่น[adj.] (eūn) EN: other ; else ; another FR: autre ; différent ; distinct
ห่างชั้น[v. exp.] (hāng chan) EN: outclass ; be outclassed ; be of a different class FR:
เคลื่อนคลาด[v.] (khleūoenkhl) EN: deviate ; be different FR:
ของแปลก ๆ = ของแปลกๆ[n. exp.] (khøng plaēk) EN: something new ; something odd ; something different FR:
ฆ้องวง[n. exp.] (khøngwong) EN: small gongs of different pitches (strung together in a semicircle) FR:
คนละ[X] (khon la) EN: different FR: différents
คนละแบบ[X] (khon la baē) EN: a different kind ; a different sort FR:
คนละคน[n. exp.] (khon la kho) EN: a different person FR:
คนละระบบ[v. exp.] (khon la rab) EN: different way of doing things FR: à chacun sa méthode
คนละเรื่อง[X] (khon la reū) EN: something different ; different matter FR:
คนละเรื่องเดียวกัน[X] (khon la reū) EN: a different kettle of fish FR:
คนละรส[X] (khon la rot) EN: a different taste FR:
คนละทางกัน[X] (khon la thā) EN: in different directions FR:
คนละที่กัน[X] (khon la thī) EN: in different places FR: à des endroits différents
คนละอย่าง[X] (khon la yān) EN: a different thing ; in its own way FR:
ครือ[adj.] (khreū) EN: just the same ; not different ; equal ; snug ; well-fitting FR:
ครือกัน[adj.] (khreū kan) EN: just the same ; not different ; about the same as ; about equal with FR:
ความขัดแย้ง[n. exp.] (khwām khaty) EN: conflict ; contradiction ; dispute ; controversy ; opposition FR: conflit [m] ; controverse [f] ; contradiction [f] ; dispute [f] ; différent [m] ; discorde [f]
ความขัดแย้งทางการเมือง[n. exp.] (khwām khaty) EN: FR: différent politique [m]
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; not so different FR: voisin ; proche ; avoisinant
กลับตาลปัตร[adj.] (klaptālapat) EN: utterly different FR:
หลาก[adj.] (lāk) EN: varied ; various ; all sorts of ; a variety of ; different ; diverse ; multi- (pref.) FR: varié ; divers ; multi- (préf.)
หลากชนิด[X] (lāk chanit) EN: a variety of ; different kinds of FR:
หลากหลาย[adj.] (lākdāi) EN: various ; multitude (of) ; different ; diverse ; a variety of ; a lot of FR:
เหลื่อมล้ำ[v.] (leūamlam) EN: be different FR:
ไม่เหมือนกัน[adj.] (mai meūoen ) EN: different ; opposite ; distinct FR: différent ; distinct
ไม่ต่างจาก[X] (mai tāng jā) EN: not different from FR: pas loin de
≠ (a ≠ b)[symb.] (mai thaokap) EN: ≠ (a ≠ b) FR: ≠ (a ≠ b) ; a différent de b
มันคนละเรื่อง[X] (man khon la) EN: that's something different FR:
มุมมองที่แตกต่าง[n. exp.] (mum møng th) EN: FR: point de vue différent [m] ; point de vue opposé [m]
นานา[adj.] (nānā) EN: many ; various ; diversified ; different ; assorted ; numerous ; several ; of all types ; of all forms FR: divers ; varié ; nombreux ; plusieurs ; en tout genre
นานาประการ[adj.] (nānāprakān) EN: various ; diverse ; different ; a variety of FR: divers
เป็นคนละแบบ[v. exp.] (pen khon la) EN: be different FR:
ภาวะต่างกัน[n. exp.] (phāwa tāng ) EN: different parity FR:
พิพิธ[X] (phiphit) EN: diversified ; of all forms FR: différent ; diversifié
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดหูผิดตา[v. exp.] (phit hū phi) EN: look different ; seem different ; look changed FR:
ผิดกัน[v. exp.] (phit kan) EN: differ ; be different FR:
ผิดกัน[adj.] (phit kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; not the same FR:

different ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andersartigkeit {f}distinction; being different
Klimazone {f} | verschiedene Klimazonenclimate zone | different climates
Sternmarsch {m}demonstration march from different starting points
unterschiedlich {adj} | unterschiedlicher | am unterschiedlichstendifferent | more different | most different
Pulscodemodulation {f} [electr.] | Adaptive Differenz-Pulscodemodulation (ADPCM)pulse code modulation (PCM) | adaptive differential pulse code modulation (ADPCM)
Differentialform {f} [math.]differential form
Differentialgleichung {f}differential equation
Differential {n} [math.]differential
Differentialoperator {m} [math.]differential operator
Differentialquotiententen {pl}differentials
Differentialrechnung {f} [math.]differential calculus
Differentiation {f} [math.]differentiation
Differenzdruck {m}differential pressure
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
verschieden (von) {adj}different (from)
Ausgleichsgetriebe {n}differential gear
Differenzweg {m}differential movement
Messkreuz {n}differential pressure sensor
Schaltdifferenz {f}differential gap
andersdenkend {adj}differently minded
verschieden; abweichend; anders (als) {adv}differently (from)
Einkommensunterschiede {pl}income differentials
abgestumpft; gleichgültig; teilnahmslos {adj} | abgestumpfter | am abgestumpftestenindifferent | more indifferent | most indifferent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า different
Back to top