ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

typical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *typical*, -typical-

typical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
typical (adj.) ซึ่งเป็นตัวอย่าง See also: ซึ่งเป็นแบบอย่าง
typical (adj.) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์
typicality (n.) การเป็นตัวอย่าง
typically (adv.) อย่างเป็นแบบฉบับ Syn. essentially, regularly
typicalness (n.) ความเป็นสัญลักษณ์ See also: การเป็นแบบอย่าง
typicalness (n.) ความแตกต่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
typical(ทิพ'พิเคิล) adj. เป็นตัวอย่าง,เป็นแบบฉบับ,เป็นสัญลักษณ์,เข้ากับแบบหรือตัวอย่าง., Syn. typic, See also: typically adv. typicalness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
typical(adj) ตามแบบอย่าง,เป็นตัวอย่าง,เป็นเครื่องหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
typical-ตรงแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามแบบฉบับ (adj.) typical See also: representative, archetypal, characteristic, standard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A typical Russian winter.ว่าฤดูหนาวของรัสเซียทั่วไป
You say this has been just another typical day for you, huh?ลูกจะบอกว่า มันเป็น แค่วันที่มีเอกลักษณ์ อีกวันหนึ่งของลูก, หรือไง?
Oh, it's a typical old world tale.อ้อ มันก็เป็นเรื่องเล่าในแบบฉบับโลกยุคเก่านั่นแหละ
Janie's a pretty typical teenager:เจนี่ก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไป
That is so bloody typical of you.นี่เพราะความอาฆาตของคุณนั่นเอง
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น
The typical company of the 20th century extractive wasteful abusive linear in all of its processes taking from the earth making wasting sending its products back to the biosphere waste to a landfill...บริษัทต้นแบบของศตวรรษที่ 20 มีกระบวนการผลิต ที่ขูดรีดธรรมชาติ
They would have all the characteristics and in fact in many respects the corporation of that sort is the proto typical of a psychopath.บรรษัทมีอาการทางจิตครบทุกข้อ และความจริงแล้ว ถ้ามองในหลาย ๆ แง่ บรรษัทที่มีลักษณะแบบนี้
Now this is a typical prisoner card.นี่คือตัวอย่างของบัตรนักโทษ มีช่องเล็ก ๆ
This is a typical contract with IBM and the Third Reich.นี่คือตัวอย่างสัญญาระหว่างไอบีเอ็มกับอาณาจักรไรช์ที่สาม
Just another typical day in New York City. Traffic jam, 10 blocks long.นี่แหละนิวยอร์ก รถติดยาวเป็นกิโลๆ
Don't be fooled, because she may seem like your typical selfish, back-stabbing, slut-faced ho-bag.อย่าคิดว่า เธอเหมือนคนเห็นแก่ตัว แทงคนข้างหลัง

typical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
典型用途[diǎn xíng yòng tú, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄊㄨˊ, 典型用途] typical use; typical application
事例[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, 事例] example; exemplar; typical case
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, 非典] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 非典型肺炎] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
地道[dì dao, ㄉㄧˋ ㄉㄠ˙, 地道] authentic; genuine; typical; from a place known for the product; thorough; conscientious
典型[diǎn xíng, ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 典型] typical
羊肉串[yáng ròu chuàn, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ ㄔㄨㄢˋ, 羊肉串] lamb kebabs (typical of Xinjiang)
代表性[dài biǎo xìng, ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˋ, 代表性] representative; typical

typical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お鍋;御鍋[おなべ, onabe] (n) (1) (pol) pot; (2) (arch) typical name for a female servant in the Edo-period; (3) working at night; (4) (uk) (sl) (often derog.) female with symptoms of gender identity disorder (i.e. a transvestite)
ベリーショート[, beri-sho-to] (n) hairstyle with hair cut short to typical men's hair length (wasei
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
類型的[るいけいてき, ruikeiteki] (adj-na) stereotyped; patterned; typical
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square)
アルム[, arumu] (n) arum (any plant of the genus Arum, typically having arrow-shaped leaves)
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P)
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
レトルト[, retoruto] (n) (1) {food} retort; sealed plastic pouch typically containing ready-made sauce or stew; boil-in-the-bag; (2) {chem} retort (dut
典型的[てんけいてき, tenkeiteki] (adj-na) typical; prototypical; representative; stereotypical; model; ideal; (P)
半挿;匜(oK);楾[はんぞう, hanzou] (n) (1) tea pot like object made typically of lacquer ware and used to pour hot and cold liquids; (2) basin of water with two handles on either side used for washing one's face or hands
回廊(P);廻廊[かいろう, kairou] (n) corridor; gallery; hallway; cloister (i.e. covered walk typically circling a building or garden, esp. in a palace or place of worship); (P)
垂直思考[すいちょくしこう, suichokushikou] (n) rigid (stereotypical) thinking that adheres to preconceived notions
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical
売約済み[ばいやくすみ, baiyakusumi] (n) Sold (typically a sign on something that has already been sold)
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl
怒筋[どすじ, dosuji] (n) (m-sl) (obsc) anger veins (stylised X mark typically shown on forehead)
慣例的[かんれいてき, kanreiteki] (adj-na) typical; customary
拝啓[はいけい, haikei] (n) (letters beginning with this typically end with 敬具) Dear (so and so); Dear Sir; Dear Madam; To Whom It May Concern; (P)
本格的[ほんかくてき, honkakuteki] (adj-na) (1) genuine; real; regular; normal; typical; standard; orthodox; (2) full-scale; full-blown; all-out; (3) full-fledged; professional; (P)
湯桶[ゆとう, yutou] (n) (See 湯桶読み) pail-like wooden container typically lacquered in Japanese style, used for holding and serving hot liquids
異形;異型[いけい, ikei] (n,adj-no) atypical appearance; atypicality; heteromorphy
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P)
穴マンコ;穴まんこ[ケツマンコ(穴マンコ);けつまんこ(穴まんこ), ketsumanko ( ana manko ); ketsumanko ( ana manko )] (n) (vulg) (See まんこ・1) anus (typically used in a vulgar, sexual sense)
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products)
脱オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc.
金平[きんぴら, kinpira] (n) finely chopped cooked vegetable (typically burdock)
非定型[ひていけい, hiteikei] (adj-f) (1) free (e.g. verse); (2) atypical
非定型精神病[ひていけいせいしんびょう, hiteikeiseishinbyou] (n) atypical psychosis
非定型肺炎[ひていけいはいえん, hiteikeihaien] (n) atypical pneumonia
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment
首都圏[しゅとけん, shutoken] (n) the capital city (often Tokyo) area (typically within 50 km of city's centre) (center); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
特異データ[とくいデータ, tokui de-ta] unique data, non-typical data
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日本的[にほんてき, nihonteki] Thai: แบบญี่ปุ่น, แนวทางแบบญี่ปุ่น English: typically Japanese

typical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าตำรา[adj.] (khaotamrā) EN: typical FR:
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: typical mistake FR:
นกแอ่นขนาดกลาง[n. exp.] (nok aen kha) EN: typical swift FR:
นกจับแมลงแท้[n. exp.] (nok jap mal) EN: typical flycatcher FR:
ตามแบบฉบับ[adj.] (tām baēpcha) EN: typical FR:
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; average ; natural ; universal ; routine ; typical ; copybook ; humble FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel ; typique
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
ผิดแบบ[adj.] (phit baēp) EN: atypical FR:
ผิดแปลน[adj.] (phit plaēn) EN: atypical FR:
ตาบ[n.] (tāp) EN: embroidered emblem typically worn around the neck FR:
อย่างเป็นแบบฉบับ[adv.] (yāng pen ba) EN: typically FR:

typical ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
typisch {adj} | typischer | am typischstentypical | more typical | most typical

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า typical
Back to top