ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disregard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disregard*, -disregard-

disregard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disregard (n.) ความไม่เอาใจใส่ See also: ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. neglect
disregard (vt.) ไม่เอาใจใส่ See also: ไม่สนใจ, ความเฉยเมย, ความเพิกเฉย Syn. ignore, neglect
English-Thai: HOPE Dictionary
disregardvt.,n. (การ) ไม่สนใจ,มองข้าม,ไม่เอาใจใส่,ไม่นำพา, Syn. neglect,ignore
English-Thai: Nontri Dictionary
disregard(vt) ไม่สนใจ,ไม่คำนึงถึง,มองข้าม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หักหาญน้ำใจ (v.) disregard someone´s feeling See also: force someone to do something against their will
หักหาญน้ำใจ (v.) disregard someone´s feeling See also: force someone to do something against their will
หัวตอ (n.) disregarded important thing Syn. หัวหลักหัวตอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have seen some of those who survived... their callous disregard for human life.คุณได้เห็นบาง ofthose ผู้รอด ... ใจแข็งไม่สนใจของพวกเขา สำหรับชีวิตมนุษย์
I ain't eating' nothin' ain't got sense enough to disregard its own feces.ฉันไม่ได้ eatin 'ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มีความรู้สึกมากพอที่จะไม่สนใจอุจจาระของตัวเอง
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ
Don't disregard our traditions just because you're subversive.อย่าลบหลู่ประเพณีเพราะว่าคุณหัวแข็ง
I'm going to disregard our grandfathers' promise.ผมจะขอยกเลิกเรื่องข้อตกลงของคุณปู่ทั้ง 2 ครับ
If you often disregard the Divination Palace, how can anyone else be in awe of it?ถ้าท่านยังเพิกเฉยต่อตำหนักพยากรณ์ แล้วใครคนไหนจะเกรงขามต่อตำหนักพยากรณ์
How dare you disregard the Palace's laws and regulations?เธอกล้าดียังไงที่ไม่เคารพกฎหมายและข้อบังคับของพระราชวัง
You also, please don't disregard my request.คุณก็เหมือนกัน ได้โปรด อย่าลืมคำขอร้องของฉัน
Total disregard for human life.เป็นความไม่เคารพต่อชีวิตมนุษย์อย่างสิ้นเชิง
And a daring disregard for human life opened fire.และกราดยิงใส่ผู้คน โดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลย
And utter disregard for personal hygiene.สิ่งที่เพิ่มคือการละเลยสุขลักษณะส่วนตัว

disregard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pàn, ㄆㄢˋ, 拚] disregard; reject
无视[wú shì, ˊ ㄕˋ, 无视 / 無視] ignore; disregard
不问[bù wèn, ㄅㄨˋ ㄨㄣˋ, 不问 / 不問] pay no attention to; disregard; ignore; let go unpunished; let off

disregard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差し置く;差置く(io)[さしおく, sashioku] (v5k,vt) to leave as is; to let alone; to disregard
蔑する;無みする[なみする, namisuru] (vs-s) (obs) to set at naught; to ignore; to disregard
閑却[かんきゃく, kankyaku] (n,vs) negligence; disregard
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at
度外視[どがいし, dogaishi] (n) (1) taking no account of; neglecting; (vs) (2) to disregard; to take no account of; to overlook
徒疎か;徒や疎か[あだおろそか(徒疎か);あだやおろそか(徒や疎か), adaorosoka ( to orosoka ); adayaorosoka ( to ya orosoka )] (n,adj-na) making light of; disregarding
無視[むし, mushi] (n,vs) disregard; ignore; (P)
等閑[なおざり(P);とうかん, naozari (P); toukan] (adj-na,n,vs) neglect; negligence; disregard; make light of; (P)

disregard ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
หักหาญน้ำใจ[v. exp.] (hakhān nāmj) EN: disregard someone' s feeling FR:
ความเฉยเมย[n.] (khwām choēi) EN: disregard FR: indifférence [f] ; indolence [f]
ไม่เห็นหัว[v. exp.] (mai hen hūa) EN: be disrespectful ; not respect ; disregard FR: ne pas respecter
ไม่เห็นหัวผู้ใหญ่[v. exp.] (mai hen hūa) EN: disregard the elders FR:
เมิน[v.] (moēn) EN: ignore ; pay no attention to ; overlook ; turn a blind eye to ; pass over ; disregard ; spurn ; turn one's face FR: ignorer ; dédaigner ; se détourner
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder FR: arrondir
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: ignore ; disregard FR:
หัวตอ[n.] (hūatø) EN: disregarded important thing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disregard
Back to top