ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

odd

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *odd*, -odd-

odd ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
odd (adj.) แปลก See also: แปลกประหลาด, ผิดปกติ Syn. strange, bizarre, queer Ops. usual, common
odd (adj.) ซึ่งเป็นเลขคี่ See also: ซึ่งเป็นจำนวนคี่ Ops. even
odd (adj.) ที่เหลือเป็นเศษ Syn. remaining
odd (adj.) ไม่มีคู่ See also: ไม่ครบคู่, ที่หายไปข้างหนึ่ง Syn. one Ops. pair
odd (adj.) เกิดขึ้นบางครั้งบางคราว Syn. occasional Ops. regular, frequent
odd (adj.) โดยประมาณ See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ Syn. approximately
odd (adj.) ที่ห่างไกล
Odd Fellow (n.) สมาชิกของสมาคมการกุศลอังกฤษก่อตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษ18
odd idea (n.) ความคิดเห็นโง่ๆ See also: ความนึกคิดที่คลุมเครือ Syn. incorrect idea, vague idea
odd jobs (n.) งานจิปาถะ
odd man out (idm.) คน / สิ่งประหลาด
odd-bod (sl.) รูปร่างแปลก See also: รูปร่างพิเศษ, รูปร่างไม่เหมือนคนทั่วไป
odd-job man (n.) คนทำงานเล็กๆ น้อยๆ See also: คนรับทำงานเล็กๆ น้อยๆ Syn. handyman
oddball (n.) บุคคลที่มีพฤติกรรมแปลกๆ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. maverick
oddity (n.) คนหรือสิ่งที่แตกต่าง Syn. peculiarity, freak
oddly (adv.) อย่างแปลกประหลาด Syn. strangely, peculiarly Ops. commonly, regularly
oddment (n.) เศษเล็กๆ น้อยๆ See also: ของเล็กๆ น้อย, สิ่งที่เหลือทิ้งไว้ Syn. remnant, leftover Ops. whole, entire
oddments (n.) เศษเล็กๆ น้อยๆ
oddness (n.) ความประหลาด
odds (n.) โอกาสที่จะเป็นไปได้ Syn. probability, chance
odds and ends (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก Syn. odds and sods
odds and sods (idm.) สิ่งของจิปาถะ See also: สิ่งของกระจุกกระจิก
odds-on (adj.) เป็นต่อ See also: ได้เปรียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
odd(ออด) interj. คำอุทานที่หมายถึง "พระผู้เป็นเจ้า"
odd even checkการตรวจสอบภาวะคู่หรือคี่หมายถึง วิธีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะเป็นไบต์ (byte) หรือเป็นคำ (word) ว่ามีจำนวนบิต (bit) ที่เป็น 1 เป็นจำนวนคู่หรือคี่ โดยการเพิ่มหนึ่งบิตที่เรียกว่า บิตเสริม (parity bit) เข้าที่ท้ายหรือต้นข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้จำนวนบิตที่เป็น 1 เป็นเลขคี่หรือคู่เป็นการตรวจสอบความเคลื่อนคลาดในการอ่าน, บันทึก, หรือถ่ายโอนข้อมูลนั้น ๆ โดยปกติ พออ่านข้อมูลเข้าไปหน่วยหนึ่ง บิตเสริมก็จะถูกนำมาคำนวณและเปรียบเทียบกับบิตเสริมที่เก็บไว้แล้ว หากมีค่าเท่ากันก็แปลว่าการอ่านข้อมูลเข้าไปถูกต้อง มิฉะนั้น อาจต้องให้อ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งมีความหมายเหมือน parity check
odd lotn. ปริมาณที่น้อยกว่าหน่วยปกติในการค้าขาย,จำนวนที่น้อยกว่า100หุ้นหรือ10หุ้นแล้วแต่กรณี, See also: odd-lot adj.
odd parityภาวะคี่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูลโดยการเพิ่มบิตต่อหันเข้ากับข้อมูล (concatenate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็นคู่ เปลี่ยนเป็นเลขคี่ดู even parity เปรียบเทียบ
odd-job(ออด'จอบ) vi. ทำงานย่อย,ทำงานปลีก, See also: odd -jobber n.
oddball(ออด'บอล) n. คนพิกล -adj. แปลก
oddish(ออด'ดิช) adj. แปลก,พิกล
oddity(ออด'ดิที) n. คนพิกล,สิ่งประหลาด,สิ่งที่แปลก,ความแปลกประหลาด,ความพิกล, Syn. peculiarity
oddment(ออด'มันทฺ) n. ของแปลกประหลาด,เศษเล็กเศษน้อยที่เหลือ,สิ่งที่เหลือไว้,เหตุการณ์ประหลาด,นิสัยประหลาด, Syn. remnant
odds(ออดซ) n.,pl. ความเป็นต่อในการพนัน,โอกาสที่จะเป็นไปได้มากกว่า,ความได้เปรียบ,ปริมาณที่ดีกว่าหรือเหนือกว่า. -at odds ไม่ลงรอยกัน,ไม่เห็นด้วย. -Phr. (by all odds,by long odds,by odds อย่างไม่ต้องสงสัย,แน่นอน,ในทุกกรณี)
odds and endsn. ของกระจุกกระจิก,สิ่งที่เป็นเศษเล็กเศษน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด, Syn. scraps,refuse
English-Thai: Nontri Dictionary
odd(adj) ชอบกล,แปลก,ประหลาด,เศษเกิน,ปลีกย่อย,คี่
oddity(n) ความแปลก,ของประหลาด,เงินปลีก,เศษ
oddly(adv) อย่างประหลาด,อย่างพิกล,อย่างแปลกประหลาด
odds(n) ความได้เปรียบกัน,ความเป็นต่อในการพนัน
ODDS AND odds and ends(n) ของจิปาถะ,ของเล็กๆน้อย,ปกิณกะ,ของเบ็ดเตล็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
odd functionฟังก์ชันคี่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
odd parityภาวะคี่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Odd lotหน่วยย่อยจำนวนหลักทรัพย์ซึ่งต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย เช่น ในกรณีที่หน่วยการซื้อขายเท่ากับ 100 หุ้น หน่วยย่อยในที่นี้หมายถึง หุ้นที่มีจำนวนตั้งแต่ 1 หุ้น ถึง 99 หุ้น ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นในจำนวนที่ไม่เต็ม 1 หน่วยการซื้อขาย จะต้องซื้อขายบนกระดานหน่วยย่อย (Odd-Lot Board) [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดือนคี่ (n.) month of odd number Ops. เดือนคู่
เล่นพิเรนทร์ (v.) do odd things
คี่ (adj.) odd See also: single, uneven Syn. เดี่ยว Ops. คู่
เพี้ยน (adj.) odd See also: weird, strange, queer, eccentric, bizarre, uncommon Syn. แปลก, บ้า
งานจร (n.) odd job Ops. งานประจำ
เลขคี่ (n.) odd number Ops. เลขคู่
คู่คี่ (n.) odd or even
ปลีกย่อย (adj.) odds and ends See also: detail Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย
สิ่งละอันพันละน้อย (n.) odds and ends See also: omnium-gatherum Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย
สิ่งละเล็กละน้อย (n.) odds and ends See also: odds and sods Syn. สิ่งละอันพันละน้อย
เบ็ดเตล็ด (n.) odds and ends
เศษเล็กเศษน้อย (n.) odds and ends See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits
กระจอก (adj.) shoddy See also: inferior, poor, low, base, bad, cheap Syn. ห่วย, กระจอกงอกง่อย
ต้วมเตี้ยม (v.) toddle See also: be tardy, take short, wobble, waddle Ops. รวดเร็ว, ว่องไว
ถูก (v.) be at odds See also: (can not) get along well, associate Syn. ดีกัน
นางเมขลา (n.) goddess of lightning See also: goddess of the ocean/sea, name of goddess
ผิดใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, หมองหมางใจ
ผิดใจ (v.) be at odds with See also: be on bad terms Syn. หมองใจ, หมองหมางใจ Ops. เข้าใจ
พระสรัสวดี (n.) sarassah; goddess of speech See also: goddess of rhetories
พระสรัสวดี (n.) Goddess of Speech
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is something extremely odd going onมีบางสิ่งที่น่าประหลาดสุดๆ กำลังเกิดขึ้น
You gave me an odd lookคุณมองฉันแปลกๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moonlight can play odd tricks upon the fancy, and suddenly it seemed to me that light came from the windows.เเสงจันทร์อาจทําให้เกิดภาพลวงตา ทําให้ฉันเห็นว่ามีเเสงไฟ ลอดออกมาจากหน้าต่าง
We give him odd jobs now and then.เราให้เขาทํางานเล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นครั้งคราว
The subject should eat hastily, at odd hours, to overload the stomachหัวข้อควรจะกินเร่งรีบ, at odd ชั่วโมง, เพื่อบรรทุกเกินกระเพาะอาหาร
The odd thing is the various...สิ่งที่แปลกคือต่างๆ ...
That's you, Gordie, odd as a cod.นายแหละ กอร์ดี้ แปลกประหลาด
Last I'd heard he'd spent some time in jail and was now doing odd jobs around Castle Rock.สุดท้าย ได้ยินมาว่าบางครั้งเขาก็เข้าไปอยู่ในคุก และตอนนี้ก็ทำงานเล็กๆน้อย อยู่ใกล้ๆ แคสเซิ่ลร็อค
I'm the odd man out here.ฉันเป็นคนที่แปลกออกจากที่นี่ ผมทำงานข่าวกรองกลาง
That odd little ritual with the liverwurst and apple every day.การทำอะไรเดิมๆ เหมือนกันทุกอาทิตย์
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก
Yes, it was an odd courtship but one befitting a man who went up a hill but came down a mountain.ใช่ มันเป็นคู่ที่แปลกมาก แต่เขาก็เหมาะกับชื่อ ชายอังกฤษที่ขึ้นเนิน
Something very odd is going on.สิ่งที่แปลกมากที่เกิดขึ้น
It's so odd to me, this fuss over school prayer.มันจึงแปลกที่ฉันเอะอะนี้ไปโรงเรียนตอนเช้า

odd ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, 一鳞半爪 / 一鱗半爪] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces
畸零[jī líng, ㄐㄧ ㄌㄧㄥˊ, 畸零] fractional part of a real number; odd fractional remnant; lone person; solitary
单数[dān shù, ㄉㄢ ㄕㄨˋ, 单数 / 單數] positive odd number (also written 奇數|奇数); singular (grammar)
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
勤务员[qín wù yuán, ㄑㄧㄣˊ ˋ ㄩㄢˊ, 勤务员 / 勤務員] odd job man; army orderly
勤杂[qín zá, ㄑㄧㄣˊ ㄗㄚˊ, 勤杂 / 勤雜] odd jobs; servant or army orderly doing odd jobs
[jī, ㄐㄧ, 奇] odd (number)
奇函数[jī hán shù, ㄐㄧ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 奇函数 / 奇函數] odd function (math.)
奇数[jī shù, ㄐㄧ ㄕㄨˋ, 奇数 / 奇數] odd number
怪样[guài yàng, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄤˋ, 怪样 / 怪樣] odd expression; funny looks; queer face; to grimace; to give sb funny looks; to pull faces
奇偶[jī ǒu, ㄐㄧ ㄡˇ, 奇偶] parity; odd and even
尾子[wěi zi, ㄨㄟˇ ㄗ˙, 尾子] tail; end; small change; odd sum remaining after large round number
阿弗洛狄忒[Ā fú luò dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿弗洛狄忒] Aphrodite (Greek goddess of love); Venus
阿芙罗狄忒[Ā fú luó dí tè, ㄚ ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˊ ㄊㄜˋ, 阿芙罗狄忒 / 阿芙羅狄忒] Aphrodite, Greek goddess of love; Venus
粮草[liáng cǎo, ㄌㄧㄤˊ ㄘㄠˇ, 粮草 / 糧草] army provisions; rations and fodder
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, 阿耳忒弥斯 / 阿耳忒彌斯] Artemis (Greek goddess of the moon)
奇异[qí yì, ㄑㄧˊ ㄧˋ, 奇异 / 奇異] fantastic; bizarre; odd; astonished
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
[guài, ㄍㄨㄞˋ, 怪] bewildering; odd; queer; strange; uncanny; devil; monster; wonder at; to blame; quite; rather
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
料豆儿[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, 料豆儿 / 料豆兒] cooked black soya bean as animal fodder
万难[wàn nán, ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ, 万难 / 萬難] countless difficulties; extremely difficult; against all odds
赫斯提亚[Hè sī tí yà, ㄏㄜˋ ㄙ ㄊㄧˊ ㄧㄚˋ, 赫斯提亚 / 赫斯提亞] Hestia, goddess of the hearth in Greek mythology, daughter of Chronos and Rhea
千奇百怪[qiān qí bǎi guài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧˊ ㄅㄞˇ ㄍㄨㄞˋ, 千奇百怪] fantastic oddities of every description (成语 saw)
奇形怪状[qí xíng guài zhuàng, ㄑㄧˊ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄨㄞˋ ㄓㄨㄤˋ, 奇形怪状 / 奇形怪狀] fantastic oddities of every description (成语 saw)
黛安娜[Dài ān nà, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 黛安娜] Diana (goddess in Greek mythology)
老态龙锺[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙锺 / 老態龍鍾] doddering; senile
[tù, ㄊㄨˋ, 菟] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子
菟丝子[tù sī zǐ, ㄊㄨˋ ㄙ ㄗˇ, 菟丝子 / 菟絲子] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds used in medicine)
跌跌跄跄[diē diē qiàng qiàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄧㄝ ㄑㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, 跌跌跄跄 / 跌跌蹌蹌] to dodder along
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age
古怪[gǔ guài, ㄍㄨˇ ㄍㄨㄞˋ, 古怪] eccentric; grotesque; oddly; queer
怪里怪气[guài lǐ guài qì, ㄍㄨㄞˋ ㄌㄧˇ ㄍㄨㄞˋ ㄑㄧˋ, 怪里怪气 / 怪里怪氣] eccentric; odd-looking; peculiar
熟道[shú dào, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ, 熟道] familiar road; well-trodden path
熟道儿[shú dào r, ㄕㄨˊ ㄉㄠˋ ㄖ˙, 熟道儿 / 熟道兒] familiar road; well-trodden path
饲料[sì liào, ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, 饲料 / 飼料] feed; fodder
草料[cǎo liào, ㄘㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, 草料] fodder
[gén, ㄍㄣˊ, 哏] funny; odd; interesting
天孙娘娘[Tiān sūn Niáng niáng, ㄊㄧㄢ ㄙㄨㄣ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 天孙娘娘 / 天孫孃孃] Goddess of Fertility
女神[nǚ shén, ㄋㄩˇ ㄕㄣˊ, 女神] goddess; nymph

odd ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はした金;端金;端た金[はしたがね, hashitagane] (n) odd money; loose change; small (paltry) sum (of money); chicken feed; (mere) pittance
丁半[ちょうはん, chouhan] (n) odd and even numbers; dice game; gambling
奇人;畸人[きじん, kijin] (n) queer fellow; odd fellow; eccentric person; crank; oddball
奇偶[きぐう, kiguu] (n) odd and even numbers
奇態[きたい, kitai] (adj-na,n) strange or odd posture or figure
片手間[かたてま, katatema] (n) in spare time; odd job
赤烏帽子[あかえぼし, akaeboshi] (n) (1) (See 亭主の好きな赤烏帽子) red eboshi (headgear worn by Japanese men prior to and during the Edo period, which was ordinarily black in color); (2) metaphor for an odd item or having a taste for such an item
除け者;のけ者[のけもの, nokemono] (n) outcast; odd man out; pariah
雑役[ざつえき, zatsueki] (n) chore; odd job
零本[れいほん, reihon] (n) (See 端本) fragmentary remains of a large set of writings; the odd volume; a few pages
MODチップ[モッドチップ, moddochippu] (n) mod chip
アーティキュレーテッドコンロッド[, a-teikyure-teddokonroddo] (n) articulated con-rod
アカマタ;あかまた[, akamata ; akamata] (n) Ryukyu odd-tooth snake (Dinodon semicarinatum)
アテナ[, atena] (n) Athena (Greek goddess); Athene
あんよ[, anyo] (n,vs) (1) (chn) foot; tootsie; tootsy; (2) (chn) toddle; walk
ウェスタ[, uesuta] (n) Vesta (Roman goddess of hearth, home and family)
うつらうつら[, utsurautsura] (adv) drowsily; nodding off
エリス[, erisu] (n) (1) (See 準惑星) Eris (dwarf planet); (2) Eris (Greek goddess of strife)
オッズ[, ozzu] (n) chances of winning (a bet); odds
オッドアイ[, oddoai] (n) (See 虹彩異色症) eyes mismatched in colour (color) (wasei
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs
ギ神[ギかみ, gi kami] (n) Greek god or goddess
ぐしょ濡れ[ぐしょぬれ, gushonure] (n,adj-no) (See びしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture)
こくんこくん;コクンコクン[, kokunkokun ; kokunkokun] (adv-to) (1) (on-mim) glugging; drinking deeply; (2) nodding deeply
こっくり;こくり[, kokkuri ; kokuri] (n,vs,adv-to) (1) nodding; dozing off; (adv,adv-to) (2) (See ぽっくり) suddenly
ゴッドファーザー[, goddofa-za-] (n) godfather; (P)
コネクティングロッド[, konekuteinguroddo] (n) connecting rod
コモンアクセスメソッド[, komon'akusesumesoddo] (n) {comp} common access method; CAM
コンロッド[, konroddo] (n) (abbr) connecting rod (automotive); con-rod
じめじめ[, jimejime] (adv,n,vs) (on-mim) damp and humid; sodden; wet; clammy; (P)
ジュノー[, juno-] (n) Juno (Roman goddess)
ちゃち[, chachi] (adj-na) cheap; rubbishy; shoddy; roughly made
ちょこちょこ[, chokochoko] (adv,n,vs) toddling; hobbling; restless; easily accomplished
テトラポッド[, tetorapoddo] (n) Tetrapod
デメテル[, demeteru] (n) Demeter (Greek goddess)
びしょ濡れ[びしょぬれ, bishonure] (n,adj-no) (See ぐしょ濡れ) sopping wet; sodden; wet to the skin; (P)
ヘスティア[, hesuteia] (n) Hestia (Greek goddess)
ヘラ[, hera] (n) Hera (Greek goddess)
ポーラーメソッド[, po-ra-mesoddo] (n) polar method
Japanese-English: COMDICT Dictionary
奇数[きすう, kisuu] odd
奇数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] odd parity
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM)
ドッド[どっど, doddo] DoD
トライポッド[とらいぽっど, toraipoddo] Tripod

odd ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกแนว[adj.] (chīk naēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd FR: unique
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
เดือนคี่ [n. exp.] (deūoen khī) EN: month of odd number FR: mois impair [m]
เดียว[adj.] (dīo) EN: only ; sole ; one only ; single ; only one ; alone : lonesome ; one ; unique ; solo ; odd FR: seul ; unique ; simple ; dépareillé
ฟังก์ชันคี่[n. exp.] (fangchan kh) EN: odd function FR: fonction impaire [f]
จำนวนคี่ [n. exp.] (jamnūan khī) EN: odd number FR: nombre impair [m]
จำนวนเต็มคี่ [n. exp.] (jamnūantem ) EN: odd integer FR:
การเรียงสับเปลี่ยนแบบคี่[n. exp.] (kān rīeng s) EN: odd permutation FR: permutation impaire [f]
คี่[adj.] (khī) EN: odd ; single ; uneven ; not even FR: impair
ของแปลก ๆ = ของแปลกๆ[n. exp.] (khøng plaēk) EN: something new ; something odd ; something different FR:
เลขคี่ [n. exp.] (lēk khī) EN: odd number FR: nombre impair [m] ; numéro pair [m]
เล่นพิเรนทร์[v.] (lenphirēn) EN: do odd things FR:
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
น่าประหลาด[adj.] (na pralāt) EN: strange ; odd ; weird ; unusual ; amazing ; astonishing FR: mystérieux
งานเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (ngān bettal) EN: odd jobs ; odds and ends of things to do ; little things to do FR: bricoles [fpl]
งานจร[n. exp.] (ngān jøn) EN: odd job ; casual work ; occasional work ; small job FR: petit boulot [m] ; travail occasionnel [m]
งานกระจุกกระจิก[n. exp.] (ngān krajuk) EN: odd jobs ; odds and ends to do ; miscellaneous things to do FR:
เป็นไข่แดง[X] (pen khaidaē) EN: odd man in a group ; odd woman in a group FR:
ภาวะคี่[n. exp.] (phāwa khī) EN: odd parity FR: imparité [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิลึก[adj.] (phileuk) EN: queer ; odd ; funny ; weird ; bizarre ; eccentric FR: bizarre
พิลึกกึกกือ[adj.] (phileukkeuk) EN: queer ; odd FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผิดตา[v.] (phittā) EN: look different ; look odd ; look strange FR:
แปลก[adj.] (plaēk) EN: strange ; queer ; outlandish ; odd ; incredible ; unusual ; uncharacteristic FR: bizarre ; étrange ; surprenant ; incroyable ; inhabituel ; aberrant ; curieux ; étonnant ; extraordinaire ; peu commun ; singulier
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon ; unknown ; suspicious FR:
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre
ประหลาด[adj.] (pralāt) EN: strange ; queer ; odd ; wondrous ; unusual ; extraordinary ; astonishing ; amazing ; outlandish FR: étrange ; bizarre ; extraordinaire
รับจ้างจิปาถะ[v. exp.] (rapjāng jip) EN: perform odd jobs FR:
อุตริ[v.] (uttari) EN: be queer ; be odd ; be weird ; be silly enough FR:
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
วันคี่[n. exp.] (wan khī) EN: odd day FR: jour impair [mpl]
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre
อาหารสัตว์[n. exp.] (āhān sat) EN: animal food ; animal feed ; fodder FR: nourriture pour animaux [f] ; aliments pour animaux [mpl]
ไอ้งั่ง[n. exp.] (ai ngang) EN: You, goddamn fool/moron/idiot/nincompoop! FR:
อัตราต่อรอง[n. exp.] (attrā tørøn) EN: odds FR:

odd ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungerade [math.] | ungerade Zahl {f}odd | odd number; uneven number
Kanonenfutter {n}cannon fodder
Cayenneameisenfänger {m} [ornith.]Todd's Antwren
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman
tattrig; tatterig {adj}doddery
Trockenfutter {n} [agro.]dry fodder
Grünfutter {n} [agro.]green fodder
Imparitätskontrolle {f}odd-even check
kitschig {adv}shoddily
Mondgöttin {f}moon goddess
Noddi; Noddiseeschwalbe {f}; Noddy-Seeschwalbe
Gelegenheitsarbeiten {pl}odd jobs
Merkwürdigkeit {f}odd thing
Handlanger {m}odd-job man
treten (auf); zertreten | tretend; zertretend | getreten; zertreten | er/sie tritt; er/sie zertritt | ich/er/sie trat; ich/er/sie zertrat | er/sie hat/hatte getreten; er/sie ist/war getreten; er/sie hat/hatte zertretentread {trod; trodden, trod} (on) | treading | trodden | he/she treads | I/he/she trod | he/she has/had trodden

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า odd
Back to top