ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alike*, -alike-

alike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alike (adv.) เช่นเดียวกัน See also: เหมือนกัน, อย่างเดียวกัน, แบบเดียวกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน Syn. similarly
alike (adj.) เหมือนกัน See also: คล้ายคลึงกัน, ไม่แตกต่างกัน, ลักษณะเดียวกัน, อาการเดียวกัน Syn. similar, like, same
alikeness (n.) ความเหมือนกัน See also: ความคล้ายคลึงกัน Syn. similarity, resemblance, similitude Ops. unlikeness, dissimilitude
English-Thai: HOPE Dictionary
alike(อะไลคฺ') adj.,adv. เหมือนกับ, คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน. -alikeness n., Syn. like, same
English-Thai: Nontri Dictionary
alike(adj) เหมือนกัน,อย่างเดียวกัน,คล้ายกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I didn't say they look alikeฉันไม่ได้พูดว่าพวกเขาเหมือนกัน
The two brothers are very much alikeสองหนุ่มพี่น้องเหมือนกันมากๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"They walked both Hindu and Muslim alike with heads held high without any hope of escape from injury or death.พวกเขาเดินเข้าไป ทั้งฮินดูและมุสลิม ศีรษะตั้งตรง
You told me everyone was alike and deserved a fair break.พ่อเคยบอกหนูว่า ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
Because we are more alike than you realize.เพราะว่าเราเหมือนกันมากกว่าที่คุณคิด...
No two are alike and we've uncovered over 10,000 already.เราได้รับเพจที่เข้ารหัสลับ เหล่านี้ของข้อความ ไม่มีสองเหมือนกันและเรา ได้ค้นพบกว่า 10,000 แล้ว
Mother and son are alike in their selfish ways. Looks like it runs in the family.แม่กับลูกเห็นแก่ตัวเหมือนกันไม่มีผิด ดูเหมือนมันจะถ่ายทอดทางสายเลือดนะ
Europe suffers in the grip of repression and poverty. Peasant and lord alike flee to the Holy Land in search of fortune or salvation.ยุโรปตกอยู่ในสภาพการกดขี่และความอดอยาก ผู้คนและขุนนางต่างเดินหาสู่ดินแดนศักดิ์สิทธ์ เพื่อแสวงหาอนาคตหรือการไถ่บาป.
Yeah. I don't know. They all look alike to me.เอ่อ ผมไม่รู้ มือกลองก็เหมือนผมทั้งนั้นแหละ
They're both alike because they're both fruit.มันทั้งสองเหมือนกัน เพราะมันกำลังผลไม้ทั้ง
It was alike to the Mr. Weasley.มันเป็นประตูเดียวกับที่ฉันเคยฝันถึง
It's share and share alike aboard my vessel, sonny boy!สมบัติตองแบ่งกันเชยชมให้ถ้วนทั่วทั้งเรือข้า เจ้าหนู!
And, Claire, you and I, we're more alike than any of them.แคลร์... เธอและฉัน เราเหมือนกันมากกว่าคนอื่นๆ เราบาดเจ็บไม่เป็น
Kitt, you try somethin' alike that agn, I'll put sugar in your gas tank.คิทถ้านายขับรถแบบนั้นอีกครั้งนะ ฉันจะเอาน้ำตาลใส่ในถังน้ำมันนาย

alike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, 不同] different; distinct; not the same; not alike
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, 同] like; same; similar; together; alike; with
同类[tóng lèi, ㄊㄨㄥˊ ㄌㄟˋ, 同类 / 同類] similar; same type; alike

alike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一分一厘も違わず[いちぶいちりんもたがわず, ichibuichirinmotagawazu] (exp) to be exactly alike
同視[どうし, doushi] (n,vs) treating alike
揃って[そろって, sorotte] (exp) (See 揃う) all together; in a body; en masse; all alike
瓜二つ;うり二つ[うりふたつ, urifutatsu] (adj-na) as alike as two melons (two peas in a pod)
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike
似る[にる, niru] (v1,vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P)
同じ[おなじ(P);おんなじ, onaji (P); onnaji] (adj-f,n) (1) same; identical; equal; uniform; equivalent; similar; common (origin); changeless; alike; (adv) (2) (usu. part of a 'nara' conditional) anyway; anyhow; in either case; (P)
老少不定[ろうしょうふてい;ろうしょうふじょう, roushoufutei ; roushoufujou] (n) Death comes to old and young alike; uncertainty of life
類似[るいじ, ruiji] (n,adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P)
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] (n) {comp} lookalike (product)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
類似製品[るいじせいひん, ruijiseihin] lookalike (product)

alike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too FR: de même ; il en va de même
ดั่ง[adj.] (dang) EN: like ; similar ; analogus ; alike ; just like FR:
เดียวกัน[X] (dīokan) EN: same ; alike FR: même ; identique ; le même
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely FR: ressembler
คล้าย[adv.] (khlāi) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike FR: tel que ; comme ; pareil à ; proche de
คล้ายกัน[adj.] (khlāi kan) EN: similar ; similar to ; alike FR: semblable
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleun) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like FR: être similaire ; être analogue
คล้ายคลึง[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar FR: similaire
คล้ายคลึงกับ[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar to FR: similaire à ; semblable à
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to FR:
ละม้าย[v.] (lamāi) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้ายคล้ายคลึง[v. exp.] (lamāi khlāi) EN: take after ; be alike ; resemble ; look like FR:
เหมือน[conj., adv.] (meūoen) EN: same ; like ; similar ; alike ; just like ; resembling ; after FR: même ; comme ; pareil ; similaire ; tel que
เหมือนกัน[adj.] (meūoen kan) EN: alike ; same ; identical FR: identique ; pareil ; semblable
พ้อง[adj.] (phøng) EN: same ; identical ; alike ; unanimous ; consistent ; synonymous FR: identique ; semblable ; pareil ; synonyme
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
แฝดคนละฝา[n. exp.] (faēt khon l) EN: look-alikes ; twins in appearance FR: sosie [m]
นาฬิเก[n.] (nālikē) EN: FR: [variété de noix de coco]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alike
Back to top