ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

variously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *variously*, -variously-

variously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
variously (adv.) อย่างแตกต่างกัน See also: อย่างหลากหลาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นานัปการ (adv.) variously See also: miscellaneously, differently Syn. มากมาย, หลากหลาย, นานาประการ Ops. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย
นานาเนก (adv.) variously See also: differently Syn. นาเนก, มากมาย, หลากหลาย
นาเนก (adv.) variously See also: differently Syn. มากมาย, หลากหลาย

variously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นานาเนก[adv.] (nānānēk) EN: variously FR:
นาเนก[adv.] (nānēk) EN: variously FR:
ผิดพวกผิดพ้อง[adv.] (phit phūak ) EN: heterogeneously ; variously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า variously
Back to top