ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detached

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detached*, -detached-

detached ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detached (adj.) ซึ่งแยกออก See also: ซึ่งถอดออก Syn. unconnected Ops. unified, joined
English-Thai: HOPE Dictionary
detached(ดิแทชทฺ') adj. ซึ่งแยกออก,ไม่ลำเอียง,ไม่เกี่ยวข้อง,มีอุเบกขา, Syn. separated
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ้านเดี่ยว (n.) detached house
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I would ask you if you could remain emotionally detached but I don't think that's your problem, is it, Bond?ฉันอยากจะขอให้เธอไม่เอาอารมณ์ เข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ...แต่ฉันไม่คิดว่าเรื่องนี้ เป็นปัญหาสำหรับเธอหรอกนะ บอนด์?
How can you be detached but not cold?เฉยๆแต่ไม่เย็นชา คุณทำยังไง
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก
There were literally thousands of different theories as to why the ship seemed inoperable, and what was speculated was that the command module had detached itself from the main ship, and then somehow mysteriously became lost.มีตัวอักษรเขียนไว้เยอะแยะ และมีทฤษฎีเป็นพันๆ ที่บอกว่าทำไมยานของมันดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ และที่คาดเดาไว้ก็คือ ยานส่วนควบคุมถูกแยกออกจากยานแม่
Then you detached a *****.หลังจากนั้นนายก็แยกมันออก
I had an entire house before, detached and all, but I was just tired of all the lawn care and upkeep and whatnot.ฉันเคยมีบ้านคล้ายหลังนี้มาก่อน สันโดษและครบถ้วน แต่ฉันเหนื่อยที่ต้องตัดสนามหญ้า และค่าบำรุงรักษาและตบแต่ง
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe.เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก
It's more of an ongoing detached distrust.มันก็แค่การกวนกันเล็กๆน่ะ
Several craft detached from Grievous' ship and attempted to land on Saleucami.ยานหลายลำถูกปล่อยออกจากยานกรีวัส และพยายามลงจอดบนซาลูคาไม
And Gavin is an architect, as you know, and he's designing us a new place with a detached playhouse for the baby.และเกวินเป็นสถาปนิก เหมือนกับที่คุณรู้ดี เขาออกแบบบ้านใหม่ของเรา มีบ้านเด็กเล่นสำหรับลูกด้วย
Let someone more detached from Winstone take care of it.ให้ใครสักคนที่ไกลตัววินสโตนมากกว่า ดูแลเรื่องนี้เถอะ
The driver must have diverted the train and then detached the last carriage.คนขับรถไฟจะต้องเบี่ยงรถออกไป เเละเเยกตู้สุดท้ายออก

detached ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷漠[lěng mò, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ, 冷漠] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷漠对待[lěng mò duì dài, ㄌㄥˇ ㄇㄛˋ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄞˋ, 冷漠对待 / 冷漠對待] cold and detached towards sb; lack of regard; indifference; neglect
冷眼旁观[lěng yǎn páng guān, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ ㄆㄤˊ ㄍㄨㄢ, 冷眼旁观 / 冷眼旁觀] the cool eye of a bystander; a detached point of view
离宫[lí gōng, ㄌㄧˊ ㄍㄨㄥ, 离宫 / 離宮] detached palace; imperial villa
冷眼[lěng yǎn, ㄌㄥˇ ㄧㄢˇ, 冷眼] cool eye; fig. detached; (treating sb) with indifference

detached ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デタッチトコート[, detacchitoko-to] (n) detached coat
一つ家[ひとつや, hitotsuya] (n) (1) one house; the same house; (2) detached house
分営[ぶんえい, bun'ei] (n) outpost; detached garrison
戸建て;戸建[こだて, kodate] (n) (See 一戸建て) (separate) house; detached house
枝隊[したい, shitai] (n) detached force
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality
独立住宅[どくりつじゅうたく, dokuritsujuutaku] (n) single or detached house
独立家屋[どくりつかおく, dokuritsukaoku] (n) single or detached house
[げん, gen] (n,n-suf) (1) (arch) special Nara-period administrative division for areas containing a detached palace (Yoshino and Izumi); (n) (2) (arch) (See 大宰府) secretary; third highest-ranking officials in the Dazaifu
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room)
飛び地(P);飛地[とびち, tobichi] (n) scattered landholdings; detached land; enclave; exclave; (P)
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t,adv-to) detached; aloof; transcendental

detached ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านเดี่ยว[n. exp.] (bān dīo) EN: detached house FR:
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
จระกล้าย[v.] (jaraklāi) EN: ignore ; de detached FR:
ปล่อยวาง[adj.] (plǿi wāng) EN: detached FR:
สิ้นอยาก[X] (sin yāk) EN: detached ; desireless FR:

detached ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Losgelöstheit {f}detachedness
Doppelhaus {n}pair of semi-detached houses
Zweifamilienhaus {n}semidetached house

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detached
Back to top