ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

still

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *still*, -still-

still ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
still (adj.) นิ่ง See also: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว Syn. motionless, undisturbed
still (adj.) ไม่มีฟอง (ไวน์) See also: ไร้ฟอง Syn. not carbonated
still (adj.) สงบ See also: เงียบสงบ Syn. gentle, quiet, subdued
still (n.) ความเงียบสงบ Syn. peace, silence
still (n.) ภาพนิ่ง See also: ฉากในภาพยนตร์ Syn. scene
still (vt.) ทำให้นิ่ง See also: ทำให้สงบ Syn. calm, quiet, silence
still (vi.) นิ่ง See also: เงียบ, สงบ Syn. calm, quiet, silence
still (vt.) บรรเทา See also: ทำให้ลดลง Syn. allay, relieve
still (adv.) ยังคง See also: เช่นเดิม Syn. yet
still (adv.) แม้ในขณะนี้ See also: แม้บัดนี้ Syn. even now
still (adv.) แม้กระนั้น Syn. however, nevertheless
still (n.) เครื่องกลั่น
still (n.) โรงกลั่น Syn. distillery
still the same (adv.) ในสภาพเดิม See also: ตามเดิม, เหมือนเดิม Syn. as before
stillbirth (n.) การคลอดแบบทารกตายในครรภ์
stillborn (adj.) ซึ่งคลอดออกมาตาย See also: ซึ่งตายตั้งแต่เกิด Syn. born dead
stillborn (adj.) ไม่ได้ผล See also: ซึ่งไม่ประสบความสำเร็จ, ซึ่งไม่เกิดผล Syn. abortive, unseccessful Ops. successful
stillness (n.) ความนิ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
still(สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา
still lifen. ภาพสิ่งที่ไม่มีชีวิต,สิ่งที่ไม่มีชีวิต,ภาพนิ่ง,ของนิ่ง. -still life adj. pl. still lifes
stillbirth(สทิล'เบิร์ธ) n. การคลอดทารกที่ตายในครรภ์,ทารกที่ตายในการคลอด
stillborn(สทีล'บอร์น) adj. ซึ่งคลอดออกมาตาย,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน
stillness(สทีล'นิส) n. ความนิ่ง,ความคงที่,การอยู่นิ่งเฉย,ความเงียบ,ความเงียบสงบ
English-Thai: Nontri Dictionary
still(adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล
stillness(n) ความเงียบ,ความนิ่ง,ความคงที่,การนิ่งเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
still huntการใช้เล่ห์ล่าคะแนนเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
still lifeภาพหุ่นนิ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stillbirthการตายคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
stillbornตายคลอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Still-life photographyการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง [TU Subject Heading]
Stillborn แบบเกิดไร้ชีพ แบบตายคลอด การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ภายหลังสัปดาห์ที่ 28 [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองความสาว (v.) be still an unmarried woman See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. เสียสาว
ครองความเป็นโสด (v.) be still an unmarried person See also: remain unmarried, be unmarried, be single Ops. แต่งงาน, มีคู่ครอง
นิ่งสงบ (adv.) still See also: quietly, calmly Ops. ลุกลี้ลุกลน
ยัง (adv.) still See also: yet
สงบนิ่ง (adv.) still See also: quietly, calmly Syn. นิ่งสงบ Ops. ลุกลี้ลุกลน
เถ่อ (adv.) still See also: without movement
แน่นิ่ง (adv.) still See also: motionlessly
พุ่มม่าย (adj.) still being a widow
น้ำนิ่ง (n.) still water Ops. น้ำไหล
กลั่น (v.) distill Syn. สกัด, กรอง
การกลั่นทำลาย (n.) destructive distillation
การชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก
การชะงักงัน (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การหยุดชะงัก
การหยุด (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การชะงักงัน, การหยุดชะงัก
การหยุดชะงัก (n.) standstill See also: discontinuity, interruption Syn. การหยุด, การชะงักงัน
กินบ้านกินเมือง (adv.) absolutely still See also: completely still, perfectly still
ขนอบ (v.) be still See also: be motionless, be stationary, be quiescent, be quiet Syn. นิ่ง
น้ำกลั่น (n.) distilled water
สกัด (v.) distill Syn. แยก
เฉย (v.) be still See also: be indifferent, be silent, keep one´s peace, be apathetic, be unconcerned Syn. นิ่ง, เฉยเมย, ไม่แยแส Ops. ลุกลี้ลุกลน, กระตือรือร้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I still can't believe itฉันยังคงไม่อยากจะเชื่อมันเลย
Do you still remember that Christmas?คุณยังคงจำคริสต์มาสนั้นได้ไหม
He's still a boy after allอย่างไรก็ตามเขาก็ยังคงเป็นเด็กผู้ชายอยู่
Why are you still here?ทำไมคุณยังอยู่ที่นี่อยู่
He's still in a bad mood with meเขายังคงอารมณ์เสียกับฉัน
You're still the best friend I've ever hadเธอยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีมา
But maybe he's still out there somewhereแต่บางทีเขาอาจจะยังคงอยู่ที่นั้นตรงไหนสักแห่ง
No, they're still awakeเปล่า พวกเขายังคงตื่นอยู่
But he is still at least 30 minutes late every morningแต่เขาก็ยังคงสายอย่างน้อย 30 นาทีทุกเช้า
He still hasn't asked her to marry himเขายังคงไม่ขอเธอแต่งงาน
My stomach is still upset, and I feel dizzyท้องไส้ฉันยังคงปั่นป่วนอยู่ และฉันก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะ
It's still under guaranteeมันยังคงอยู่ในระยะประกัน
I still think you should tell himฉันยังคงคิดว่าคุณควรจะบอกเขา
He was still in need of moneyเขายังคงต้องการเงินอยู่
You still can't understand English speakers easily?คุณยังคงไม่สามารถเข้าใจที่เจ้าของภาษาพูดได้โดยง่ายใช่ไหม?
We still have a lot of time to pretend we're friendsพวกเรายังคงมีเวลามากที่จะแสร้งทำเป็นเพื่อนกัน
Do you still remember your promise?คุณยังจำสัญญาของคุณได้ไหม?
You're still half asleepนี่เธอยังครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่อีก ลุกขึ้นได้แล้ว
We're still not out of danger yet, it seemsดูเหมือนพวกเราจะยังไม่พ้นอันตรายนะ
I can't stay still at a time like this!ฉันจะอยู่เฉยๆ ในเวลาอย่างนี้ไม่ได้หรอก
I'm still asleepฉันยังหลับอยู่นะ
So I should get used to the job while it's still earlyดังนั้นฉันควรจะคุ้นเคยกับงานแต่เนิ่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Snow White still lives, the fairest in the land.หิมะขาวยังคงมีชีวิตอยู่ สังขารในแผ่นดิน
With all the persecution, I still love it here.ไม่มีบทลงโทษ ฉันรักที่มันสงบสุข
We can go to Osterlich. That's still free.เราจะไป ออสตินลิค ที่นั้นยังคงมีเสรี
A conscience is that still small voice that people won't listen to.จิตสำนึกคือว่าเสียงยังมีขนาด เล็ก ว่าคนจะไม่ฟัง
Stand still now.ตอนนี้รอ ยืนอยู่ในขณะนี้
And he still thinks we're his friends.และเขายังคงคิดว่าเราเป็นเพื่อน ของเขา
He can still talk!เขายังคง สามารถพูดคุย!
I wonder if Mr. De Winter is still in the hotel.สงสัยจังว่าคุณเดอ วินเทอร์ ยังพักอยู่ในโรงเเรมรึเปล่า
It's still used on great occasions, such as a big dinner or a ball.ยังคงใช้จัดงานใหญ่เป็นบางคราว เช่น งานเลี้ยงมื้อค่ำหรืองานเต้นรำ
I remember wondering why she was still smiling.ผมจําได้ว่าตัวเองเอาเเต่สงสัยว่า ทําไมหล่อนถึงยังยิ้มอยู่ได้
An abandoned village, still heavy with peril.หมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้าง แต่ยังดูต้องห้าม
Somewhere in our midst, lucky Kapos still survive, reinstated officers and anonymous informers.ในความมืดมนนั้น คาโปว บางคนก็รอดจากสงคราม กลับเข้าไปในรัฐ โดยไม่รู้อีกแล้ว ว่าใครเป็นใคร

still ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蹦达[bèng dá, ㄅㄥˋ ㄉㄚˊ, 蹦达 / 蹦達] active; still bouncy (esp. of old person)
目前还不清楚[mù qián hái bù qīng chǔ, ㄇㄨˋ ㄑㄧㄢˊ ㄏㄞˊ ㄅㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˇ, 目前还不清楚 / 目前還不清楚] at present it is still unclear ....
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
方兴未艾[fāng xīng wèi ài, ㄈㄤ ㄒㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄞˋ, 方兴未艾 / 方興未艾] currently flourishing; rapidly expanding; in the ascendant; still growing strong
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, 人间地狱 / 人間地獄] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
九死一生[jiǔ sǐ yī shēng, ㄐㄧㄡˇ ㄙˇ ㄧ ㄕㄥ, 九死一生] nine deaths and still alive (成语 saw); a narrow escape; new lease of life
蕴藏量[yùn cáng liàng, ㄩㄣˋ ㄘㄤˊ ㄌㄧㄤˋ, 蕴藏量 / 蘊藏量] reserves; amount still in store
仍旧[réng jiù, ㄖㄥˊ ㄐㄧㄡˋ, 仍旧 / 仍舊] still (remaining); to remain (the same); yet
宿酒[sù jiǔ, ㄙㄨˋ ㄐㄧㄡˇ, 宿酒] still drunk from the previous night
亮相[liàng xiàng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄤˋ, 亮相] a still pose on stage; to appear in public; to reveal one's position; to see the light of day
来得及[lái de jí, ㄌㄞˊ ㄉㄜ˙ ㄐㄧˊ, 来得及 / 來得及] there's still time; able to do sth in time
保修期[bǎo xiū qī, ㄅㄠˇ ㄒㄧㄡ ㄑㄧ, 保修期] warranty period; still under guarantee
偃旗息鼓[yǎn qí xī gǔ, ㄧㄢˇ ㄑㄧˊ ㄒㄧ ㄍㄨˇ, 偃旗息鼓] lit. lay down the flag and still the drums (成语 saw); fig. to cease; to give in
孕穗[yùn suì, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄟˋ, 孕穗] the embryonic development of grain while still on the stem
学海无涯[xué hǎi wú yá, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄞˇ ˊ ㄧㄚˊ, 学海无涯 / 學海無涯] sea of learning, no horizon (成语 saw); no limits to what one still has to learn; ars longa, vita brevis
宝刀未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, 宝刀未老 / 寶刀未老] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous
尚未[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, 尚未] not yet; still not
康熙字典[Kāng xī zì diǎn, ㄎㄤ ㄒㄧ ㄗˋ ㄉㄧㄢˇ, 康熙字典] the Kangxi dictionary 1716 (source of the 214 radicals still used today)
未定[wèi dìng, ㄨㄟˋ ㄉㄧㄥˋ, 未定] undecided; indeterminate; still in doubt
苦艾酒[kǔ ài jiǔ, ㄎㄨˇ ㄞˋ ㄐㄧㄡˇ, 苦艾酒] absinthe (distilled anise-based liquor)
文风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 文风不动 / 文風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 紋風不動|纹风不动
纹风不动[wén fēng bù dòng, ㄨㄣˊ ㄈㄥ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ, 纹风不动 / 紋風不動] absolutely still; fig. not the slightest change; also written 文風不動|文风不动
[yóu, ㄧㄡˊ, 犹 / 猶] also; as if; still; to scheme; a Jew
[hái, ㄏㄞˊ, 还 / 還] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet
停滞[tíng zhì, ㄊㄧㄥˊ ㄓˋ, 停滞 / 停滯] be at a standstill; bogged down
[dàn, ㄉㄢˋ, 但] but; yet; however; only; merely; still
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, 灌输 / 灌輸] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart
[ān, ㄢ, 安] content; calm; still; quiet; to pacify; peace; surname An
寂寥[jì liáo, ㄐㄧˋ ㄌㄧㄠˊ, 寂寥] lonely; still; desolate; (classical)
蒸馏[zhēng liù, ㄓㄥ ㄌㄧㄡˋ, 蒸馏 / 蒸餾] distill
蒸馏水[zhēng liú shuǐ, ㄓㄥ ㄌㄧㄡˊ ㄕㄨㄟˇ, 蒸馏水 / 蒸餾水] distilled water
分馏[fēn liú, ㄈㄣ ㄌㄧㄡˊ, 分馏 / 分餾] fractional distillation
馏分[liú fèn, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄣˋ, 馏分 / 餾分] fraction (of a distillate); key (one component part of a distillate)
还有[hái yǒu, ㄏㄞˊ ㄧㄡˇ, 还有 / 還有] furthermore; in addition; still; also
[pò, ㄆㄛˋ, 粕] grains in distilled liquor
安生[ān shēng, ㄢ ㄕㄥ, 安生] peaceful; restful; quiet; still

still ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
エロカワ[, erokawa] (n,adj-na,adj-no) (abbr) (sl) (See エロ可愛い) sexy, but still cute
エロ可愛い[エロかわいい, ero kawaii] (adj-i) (sl) sexy, but still cute
スチール(P);スチル[, suchi-ru (P); suchiru] (n) (1) steel; (n,vs) (2) steal (baseball); (n) (3) still (picture); (P)
そうかと言って[そうかといって, soukatoitte] (conj) but still
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P)
デジタルスチルカメラ[, dejitarusuchirukamera] (n) {comp} digital still camera
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
パイプスチル[, paipusuchiru] (n) pipe still
一入[ひとしお, hitoshio] (adv,n) still more; especially
一層[いっそう, issou] (adv,adj-no) (1) (uk) much more; still more; all the more; more than ever; (n,adj-no) (2) single layer (or storey, etc.); (adv) (3) (arch) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P)
一段[いちだん, ichidan] (adv-to,adv) (1) more; much more; still more; all the more; (n) (2) step; rung; level; rank; (3) paragraph; passage; (4) (e.g. 食べる) (See 五段・1) Japanese verb group; (5) first rank (in martial arts, etc.); (P)
一際;一きわ[ひときわ, hitokiwa] (adv) conspicuously; noticeably; remarkably; still more; especially
三日酔い[みっかよい, mikkayoi] (n) (col) (See 二日酔い) hangover (that still lingers two days after drinking)
寝ぼける(P);寝惚ける[ねぼける, nebokeru] (v1,vi) to be half asleep; to be still only half awake; (P)
尚(P);猶[なお, nao] (adv,conj) (uk) furthermore; still; yet; more; still more; in addition; greater; further; (P)
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
持ち越し;持越し[もちこし, mochikoshi] (n,vs) (1) (col) (See 持ち越す) work, items, etc. carried over from earlier; (2) hangover; what you ate the day before (and is still being digested)
放し[はなし;ぱなし, hanashi ; panashi] (n-suf) (uk) (See っ放し) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet
未処理[みしょり, mishori] (adj-no) untreated; left unattended (to); still to be dealt with; unprocessed
止水[しすい, shisui] (n) stagnant water; still water
況して[まして, mashite] (exp,adv) (1) (uk) still more; to say nothing of; not to mention; (2) (uk) still less (with neg. verb); (P)
温泉卵;温泉たまご;温泉玉子[おんせんたまご, onsentamago] (n) egg slow-boiled so that the yolk is hard but the white is still soft (traditionally cooked in a hot spring)
瀞む[とろむ, toromu] (v5m,vi) (arch) to stagnate; to become still
煤竹[すすたけ;すすだけ, susutake ; susudake] (n) (1) soot-colored bamboo (coloured); (2) (See すす払い・1) bamboo duster (with the leaves still attached at one end)
疑問が残る[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points
秋簾[あきすだれ, akisudare] (n) (obsc) bamboo screen still in place in autumn
腐っても鯛[くさってもたい, kusattemotai] (exp) something that is not what it once was but it is still high class; quality is quality; even if it's rotten, it's still sea bream
荒削り;粗削り[あらけずり, arakezuri] (adj-na,n) rough-hewn; incomplete; unrefined; still in the process of being formed
藁で束ねても男は男[わらでたばねてもおとこはおとこ, waradetabanetemootokohaotoko] (exp) a man is still a man even if his hair is tied with straw; a man is still a man even if he's poor
部屋子[へやご, heyago] (n) (1) (See 部屋住み) young adult still living at home; dependent; (2) (See 部屋方) female servant working for a lady-in-waiting working in the inner part of a lord's house (Edo period); (3) freeloader living in a samurai's house; (4) young kabuki actor in service of a master (Edo period)
青田刈り[あおたがり, aotagari] (n) (1) harvesting rice while it is still green; (2) (sens) recruiting students before a company is allowed to
青田買い[あおたがい, aotagai] (n) (1) speculatively buying a rice harvest, while the fields are still green; (2) recruiting of students before a company is allowed to; (P)
静物[せいぶつ, seibutsu] (n,adj-no) still life; object at rest; (P)
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
Japanese-English: COMDICT Dictionary
静止画[せいしが, seishiga] still image

still ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ฮู้[v. exp.] (bohū) EN: do you read me? ; do you understand? ; are you still with me? FR:
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เฉยชา [adj.] (choēichā) EN: indifferent ; cold ; still ; ignorant ; unconcerned ; detached ; passive FR: indifférent ; détaché ; passif
เฉยเมย[v.] (choēimoēi) EN: be still FR:
จำศีล[v.] (jamsīn) EN: stay in a monastery to observe the Buddhist precepts ; keep the Buddhist precepts ; sit still and pray ; observe precepts FR: observer les préceptes bouddhiques dans un temple
คาใจ[adj.] (khā jai) EN: lingering in one's mind ; still troubled (by) FR: encore ému
ก ข ไม่กระดิกหู[X] (khø khø mai) EN: one who has learned the language but still can't read and write FR:
คงเหลือ[adj.] (khongleūa) EN: balance ; remainder ; still left ; remaining FR: restant
ค่อนหม้อ[X] (khǿn mø) EN: an almost full pot ; still plenty left in the pot FR:
กินบ้านกินเมือง[adv.] (kinbānkinme) EN: absolutely still ; completely still ; perfectly still FR: parfaitement calme ; tout à fait paisible
กลางเก่ากลางใหม่[adj.] (klāngkaoklā) EN: neither old nor new ; still in good condition ; slightly used ; not so old but not so new ; a little bit old FR:
ก็[adv.] (kø [= kǿ]) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well ; possibly ; probably FR: alors ; aussi ; de même ; également ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout ; et bien ; Eh ben ! (fam.)
ก็ได้[adv.] (kødāi) EN: that's all right ; that's good ; all right ; it's O.K. ; okay ; possibly ; fine ; it is still possible ; there is room for FR: c'est d'accord ; c'est bon ; cela convient ; c'est acceptable ; c'est convenable ; peu importe
ก ข ไม่กระดิกหู[n.] (kø khø maik) EN: [one who has learned the language but still can't read and write] FR:
ก้นร้อน[adj.] (konrøn) EN: fidgety ; unable to sit still ; having ants in one’s pants FR:
ก็ยังได้[X] (kø yang dāi) EN: it is still possible ; there is room for FR:
ไม่ไหวติง[adj.] (mai waiting) EN: motionless ; still FR:
ไม่แยแส[v. exp.] (mai yaēsaē) EN: be still FR:
มะม่วงมัน [n. exp.] (mamūang man) EN: mango varieties eaten when still green FR:
เมาไม่สร่าง[adj.] (mao mai sān) EN: still drunk FR:
เหมือนเดิม[adv.] (meūoen doēm) EN: as before ; still ; as it was FR: comme avant ; comme précédement ; comme auparavant
มิ[v.] (mi) EN: be indifferent ; be still FR:
แน่[adj.] (naē) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious FR: inconscient ; inanimé
แน่นิ่ง[adj.] (naēning) EN: still ; motionless ; immobile ; unmoving ; unconscious ; paralyzed ; stationary FR: inconscient ; inanimé
น้ำนิ่ง[n. exp.] (nām ning) EN: flat water ; still water ; stagnant water FR: eau stagnante [f] ; eau calme [f]
น้ำนิ่งไหลลึก[xp] (nām ning la) EN: Still waters run deep FR:
น้ำเปล่า[n. exp.] (nām plāo) EN: plain water ; drinking water ; fresh water ; still water ; water FR: eau plate [f] ; eau de boisson [f] ; flotte [f] (fam.) ; eau claire [f]
น้ำทรง[n.] (nāmsong) EN: still water FR:
นั่งนิ่ง[v. exp.] (nang ning) EN: sit still ; sit quietly FR:
เงียบ[v.] (ngīep) EN: be at a standstill ; be in the doldrums ; be silent ; be quiet ; be still ; keep quiet FR:
เงียบ[adj.] (ngīep) EN: quiet ; silent ; still ; calm ; deserted ; in abeyance FR: silencieux ; calme ; paisible ; endormi ; désert ; muet
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly FR:
เงียบงัน[v.] (ngīep-ngan) EN: be silent ; be quiet ; be still ; be speechless FR:
เงียบวิเวก[adj.] (ngīepwiwēk) EN: still FR:
นิ่ง[v.] (ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[v.] (ning-ning) EN: be still ; be immobile ; be silent ; be motionless ; be quiet ; Be still! FR: Restez tranquille(s) !
นิ่ง ๆ = นิ่งๆ[adj.] (ning-ning) EN: still FR: calme
นิ่งเสีย[v. exp.] (ning sīa) EN: be still ; keep quiet FR:
นอนใจ [adj.] (nønjai) EN: complacent ; sitting still ; unmoving ; unquestioning FR:

still ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agalaktie {f}; Fehlen der Milchproduktion in der Stillzeit [med.]agalactia
Bastille {f}Bastille
Destillat {n} | Destillate
Brennerei {f}; Destille
Fotografie {f}still
Festbild {n}still picture
Instillation {f}instillation
Moratorium {n}; Stillhalteabkommen
Pastille {f}pastille
Pastillierung {f}pastillation
Postillion {m}postillion
Retorte {f}; Destillierkolben
Stagnation {f}; Stillstand
Stand {m}; Stillstand
Stille {f}stillness
Stillleben {n}; Stilleben
Stilllegung {f}; Stillegung
Ausfallzeit {f}; Stillstandszeit
Beschaulichkeit {f}; Stille
Branntweinbrenner {m}distiller
Destillation {f}distillation
Destillierapparat {m}still
Gefängnis {n}bastille
Gesellschafter {m} | geschäftsführender Gesellschafter | stiller Gesellschafterpartner; associate; share holder | acting partner | sleeping partner; silent partner [Am.]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser
Vorlage {f} [chem.](distillation) receiver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า still
Back to top