ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

conventional

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *conventional*, -conventional-

conventional ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
conventional (adj.) เกี่ยวกับประเพณีนิยม See also: เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติ Syn. customary
conventional (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับการชุมนุม
conventional (adj.) ธรรมดา See also: สามัญ
conventionalise (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalize
conventionality (n.) การปรับให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติ
conventionalize (vt.) ทำให้เป็นธรรมเนียม See also: ทำให้เป็นแบบฉบับ Syn. conventionalise
English-Thai: HOPE Dictionary
conventional(คันเวน'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับธรรมเนียมปฎิบัติหรือประเพณีนิยม,ธรรมดา,สามัญ,เกี่ยวกับข้อตกลงหรือสัญญา, See also: conventionalist n. ดูconventional, Syn. usual ###A. unusual
conventional memoryหน่วยความจำปกติใช้เรียก 640 กิโลไบต์แรกของหน่วยความจำ (RAM) ใน เครื่องคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็ม และเครื่องเลียนแบบไอบีเอ็ม (IBM compatibles) ที่กำหนดว่าต้องมีหน่วยความจำอย่างน้อย 640 เค (เป็นมาตรฐานที่กำหนดไว้นานแล้ว)
conventionalism(คันเวน'ช'?ะเนิลลิซึม) n. ลัทธิธรรมปฎิบัติ,การปฎิบัติตามจารีตประเพณีหรือประเพณีนิยม
conventionality(คันเวน'ชะแนล'ลิท') n. หลักการตามประเพณีนิยม, Syn. convention
conventionalize(คันเวน'?ะเนิลไลซ) vt. ทำให้เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ,เป็นธรรมเนียมปฎิบัติ., See also: conventionalisation n. ดูconventionalize conventionalization n. ดูconventionalize
English-Thai: Nontri Dictionary
conventional(adj) ตามประเพณีนิยม,ตามแบบแผน,ตามธรรมเนียม
conventionality(n) ประเพณีนิยม,การถือแบบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
conventional duration of pregnancyระยะตั้งครรภ์ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
conventionalismคติสัญนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conventional Agentsยาสามัญ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียน (v.) salutation of a letter as a conventional greeting
นอกคอก (v.) be unconventional See also: be nonconformist, opposed to, contrary to custom
นอกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, unusual, nonconformist, individualistic, eccentric, iconoclastic
นอกบาลี (v.) be unconventional See also: not in any book, outlandish, irrelevant Syn. นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย
นอกรีต (adj.) unconventional See also: nonconformist Syn. นอกรีตนอกรอย
ผ่าเหล่า (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก
อลัชชี (adj.) unconventional See also: lawless
แหกคอก (adj.) unconventional See also: unorthodox, eccentric Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, นอกคอก, ผ่าเหล่าผ่ากอ
แหวกแนว (adv.) unconventionally Syn. แปลก, ประหลาด
แหวกแนว (adj.) unconventional Syn. แปลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, the mission was going perfectly, like a textbook. They reached safe distance using conventional thrusters. All systems looked good.ภารกิจก็ดำเนินไปด้วยดี ระบบทั้งหมดก็ดูจะดีด้วย
Plus, you'll be getting attention that you normally wouldn't get from conventional methods....ที่คุณไม่เคยได้ จากวิธีแบบธรรมดามาก่อน
Some of us are privileged enough to vent to you in the boys' room stall, and the rest of us just have to settle for less conventional methods.พวกเราบางคนยังได้โอกาส ที่จะระบายกับเธอในห้องน้ำเด็กผู้ชาย และพวกเราที่เหลือก็แค่รับมือ ตามแบบแผนที่ปฏิบัติกันมา
"all conventional attempts to dismantle the jz33หากจะพยายามทำลาย JZ33 ด้วยเครื่องมืออื่นใด
Not a conventional Jedi to say the least it would seem.มันไม่ใช่เจไดธรรมดา อย่างน้อยดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น
Now conventional weapons have no effect on this thing and we all know nukes ain't an optionตอนนี้ อาวุธธรรมดาน่ะ\ ทำอะไรมันไม่ได้หรอก และอย่างที่พวกเรารู้\ นิวเคลียร์ไม่ใช่ทางเลือกที่ดี
The first step is to use conventional surgical implements, being very careful that the scalpel or forceps never come in contact with bone.ขั้นแรกก็คือ ใช้เครื่องมือผ่าตัดตามปกติ ระวังอย่าให้ใบมีดหรือปากคีบ
Well, maybe with chamomile tea, but not with conventional chemotherapy.อาจจะเป็นการบำบัดด้วยชาสมุนไพร แต่ไม่ใช่ด้วยคีึโมแน่ๆ
The majority of the immediate damage is gonna come from the conventional explosion, creating a kill zone.ความเสียหายหลักที่เกิดขึ้นในทันทีนั้น จะเกิดจากแรงระเบิด - ก่อให้เกิดเป็นพื้นที่มรณะ
So as a sign of rebellion you got a tattoo of the most conventional thing you could think of.เพื่อแสดงความเป็นหัวขบถ เธอเลยสัก ลายพื้นๆ ที่เธอคิดได้มาลายนึง
In conventional travel you move towards the destination.ในการเดินทางธรรมดา คุณไปหาสถานที่
(clears throat) as your friend, you might like to know that, um... we didn't have sex in the conventional sense.คือ เอ่อ.. ในฐานะเพื่อน เธอควรจะรู้ว่า เอ่อ.. พวกเราไม่ได้มีเซ็กส์กัน ในแบบทั่วๆไป

conventional ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
常规[cháng guī, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ, 常规 / 常規] conventional (weapons); conventional; common; routine
常规武器[cháng guī wǔ qì, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ˇ ㄑㄧˋ, 常规武器 / 常規武器] conventional weapon
按步就班[àn bù jiù bān, ㄢˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄢ, 按步就班] follow the prescribed order; keep to conventional ways
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 轨道 / 軌道] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking
套话[tào huà, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, 套话 / 套話] polite talk; conventional greetings
惯例[guàn lì, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 惯例 / 慣例] conventional
迂拘[yū jū, ㄩ ㄐㄩ, 迂拘] conventional; conservative
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
疏放[shū fàng, ㄕㄨ ㄈㄤˋ, 疏放] eccentric; self-indulgent; free and unconventional (written style); unbuttoned
矫情[jiǎo qíng, ㄐㄧㄠˇ ㄑㄧㄥˊ, 矫情 / 矯情] maverick; deliberately unconventional; to conceal the whole story
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 非标准 / 非標準] nonstandard; unconventional
悍然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, 悍然不顾 / 悍然不顧] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc)
放荡[fàng dàng, ㄈㄤˋ ㄉㄤˋ, 放荡 / 放蕩] unconventional

conventional ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFE条約[シーエフイーじょうやく, shi-efui-jouyaku] (n) (See 欧州通常戦力制限条約) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE Treaty
コンベンショナル[, konbenshonaru] (adj-na) conventional
コンベンショナルメモリ[, konbenshonarumemori] (n) {comp} conventional memory
コンベンショナルメモリー[, konbenshonarumemori-] (n) {comp} conventional memory
世間一般の通念[せけんいっぱんのつうねん, seken'ippannotsuunen] (exp) conventional wisdom
仕来たり;仕来り;為来り[しきたり, shikitari] (n) custom; conventional practice; conventional practise; mores; ordinance
囚われた考え;捕らわれた考え[とらわれたかんがえ, torawaretakangae] (n) prejudiced opinion; conventional ideas
因習的[いんしゅうてき, inshuuteki] (adj-na) conventional
因習道徳[いんしゅうどうとく, inshuudoutoku] (n) conventional morality (morals)
常套表現[じょうとうひょうげん, joutouhyougen] (n) conventional (stock) phrase; hackneyed expression; platitude; cliche
常識を覆す[じょうしきをくつがえす, joushikiwokutsugaesu] (exp,v5s) to defy conventional wisdom
欧州通常戦力[おうしゅうつうじょうせんりょく, oushuutsuujousenryoku] (n) Conventional Armed Forces in Europe; CFE
欧州通常戦力制限条約[おうしゅうつうじょうせんりょくせいげんじょうやく, oushuutsuujousenryokuseigenjouyaku] (n) Treaty on Conventional Armed Forces in Europe; CFE
相場[そうば, souba] (n) (1) market price; (2) speculation (e.g. on stocks); (3) reputation (according to conventional wisdom); estimation; esteem; (P)
通り一遍[とおりいっぺん, tooriippen] (adj-na,n,adj-no) perfunctory; casual; cursory; superficial; conventional
通常型空母[つうじょうがたくうぼ, tsuujougatakuubo] (n) conventional aircraft carrier (i.e. non-nuclear)
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
コンベンショナリズム[, konbenshonarizumu] (n) conventionalism
一風変わった;一風変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original
不正規戦[ふせいきせん, fuseikisen] (n) unconventional warfare
円滑洒脱[えんかつしゃだつ, enkatsushadatsu] (n,adj-na) being smooth, free and easy; refined and unconventional
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary
型通り[かたどおり, katadoori] (adj-na) formal; proper; prescribed; conventional; stereotypical
常套;常とう[じょうとう, joutou] (n) conventionality; triteness
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
斬新奇抜[ざんしんきばつ, zanshinkibatsu] (n) novel; unconventional; cutting-edge
旧套[きゅうとう, kyuutou] (n) conventionalism; old style
様式化[ようしきか, youshikika] (n) (1) stylization; (vs) (2) to stylize; to conventionalize
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained
遊撃戦[ゆうげきせん, yuugekisen] (n) guerrilla warfare; unconventional warfare
違例[いれい, irei] (n) unconventionality
飄逸[ひょういつ, hyouitsu] (adj-na) easygoing; unconventional; happy-go-lucky; light
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンベンショナルメモリ[こんべんしょなるめもり, konbenshonarumemori] conventional memory

conventional ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบดั้งเดิม[adj.] (baēp dangdo) EN: conventional ; traditional FR:
ช่องทางการตลาดแบบดั้งเดิม[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: conventional marketing channels FR:
เครื่องหมายสัญนิยม[n. exp.] (khreūangmāi) EN: conventional sign FR:
เกี่ยวกับข้อตกลง[adj.] (kīo kap khø) EN: conventional FR:
ระบบงบประมาณแบบดั้งเดิม[n. exp.] (rabop ngopp) EN: conventional budgeting ; traditional budgeting system ; line item budgeting FR:
สมมติสัจจะ[n.] (sommotsatja) EN: conventional truth FR:
ที่สมมติขึ้น[X] (thī sommot ) EN: conjectured ; conjectural ; conventional FR:
ยาแผนปัจจุบัน[n.] (yāphaēnpatj) EN: conventional medicine ; modern medicine FR:
อยู่ในกรอบ[adj.] (yū nai krøp) EN: conventional ; disciplined ; controlled ; well-behaved FR:
อลัชชี[adj.] (alatchī) EN: shameless ; unconventional FR: sans complexe
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
แหกคอก[adj.] (haēkkhøk) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR:
นอกบาลี [v.] (nøkbālī) EN: be unconventional FR:
นอกคัมภีร์[adj.] (nøkkhamphī) EN: unconventional ; eccentric FR:
นอกคอก[adj.] (nøkkhøk) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; maverick ; renegade ; eccentric FR: saugrenu
นอกลู่นอกทาง[adj.] (nøklūnøkthā) EN: off the track ; unconventional FR:
นอกรีต[adv.] (nøkrīt) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
นอกรีตนอกรอย[adv.] (nøkrītnøkrø) EN: untraditionally ; unconventionally FR:
นอกตำรา[adj.] (nøktamrā) EN: unorthodox ; unconventional ; nonconformist ; outlandish FR:
ผ่าเหล่า[adj.] (phālao) EN: unconventional ; unorthodox ; eccentric FR: non conventionnel
ผ่าเหล่าผ่ากอ[adj.] (phālao phā ) EN: unconventional FR:
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphē) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral FR:
สวนกระแส[adj.] (sūan krasaē) EN: unconventional ; adverse ; unfashionable FR:
แตกฝูง[adj.] (taēkfūng) EN: unconventional ; contrary FR:
อุตริ[adj.] (uttari) EN: queer ; odd ; weird ; strange ; bizarre ; unusual ; peculiar ; out of the ordinary ; unconventional ; beatnik ; eccentric ; absurd FR: curieux ; bizarre ; étrange
แหวกแนว[adv.] (waēknaēo) EN: unconventionally FR:

conventional ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diagonalreifen {m} [auto]bias tire [Am.]; conventional tire; cross-ply tyre; diagonal tyre (cross-ply)
Fußmotor {m}conventional motor
Kartenzeichen {n}conventional sign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า conventional
Back to top