ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinct

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinct*, -distinct-

distinct ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinct (adj.) แตกต่างชัดเจน See also: แยกกันชัดเจน Syn. detached, separated Ops. unified, connected
distinction (n.) ความแตกต่าง Syn. difference Ops. resemblance
distinction (n.) ความยอดเยี่ยม See also: ความโดดเด่น, ความมีอำนาจ Syn. eminence, renown Ops. lowliness, unimportance
distinctive (adj.) เด่น See also: พิเศษ, มีลักษณะเฉพาะ Syn. characteristic, peculiar, unique
distinctive characteristics (n.) ลักษณะเฉพาะ See also: ลักษณะพิเศษ
distinctively (adv.) อย่างเด่นชัด See also: อย่างชัดเจน
distinctiveness (n.) ความเป็นลักษณะเฉพาะ Syn. characteristic
distinctly (adv.) อย่างชัดแจ้ง See also: อย่างชัดเจน, อย่างแตกต่าง Syn. differently, excellently
distinctness (n.) ความชัดเจน See also: ความชัดแจ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinction(ดิสทิงคฺ'เชิน) n. ความแตกต่าง,การแยกแยะ,ลักษณะที่เด่น,ความมีชื่อเสียง,เกียรติยศ -S.characteristic,difference,eminence
distinctive(ดิสทิง'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับลักษณะเฉพาะ,เด่น,พิเศษ., See also: distinctiveness n. ดูdistinctive, Syn. special,particular ###A. common
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
English-Thai: Nontri Dictionary
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinction(n) ความดีเยี่ยม,ลักษณะพิเศษ,ความเด่น,การแบ่งแยก,ความแตกต่าง,
distinctive(adj) พิเศษ,เฉพาะ,เด่น
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
distinct; freeแยกกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความพิเศษ (n.) distinction See also: exception, speciality Ops. ความด้อย
ความเด่น (n.) distinction See also: exception, speciality Syn. ความพิเศษ Ops. ความด้อย
ชัดถ้อยชัดคำ (adv.) distinctly See also: clearly, precisely, plainly, articulately, succinctly Syn. กระจ่าง, ชัดแจ้ง
ถนัดชัดเจน (adv.) distinctly See also: clearly, perfectly Syn. ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน
ถนัดถนี่ (adv.) distinctly See also: clearly, perfectly Syn. ถนัดชัดเจน, ชัด, แน่ชัด, ชัดเจน
กล้อมแกล้ม (adv.) indistinctively See also: incompletely Syn. พอไปได้, ถูไถ, แก้ขัด
กำปั้นทุบดิน (adv.) indistinctively Ops. แจงสี่เบี้ย
ดุษฎีมาลา (n.) Thai medal given for academic distinction
ตะคุ่ม (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ, สลัว
ตะคุ่มๆ (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. สลัว, ตะคุ่ม, เห็นเป็นเงาๆ
ราง (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง, เรื่อๆ
รำไร (adv.) indistinctly See also: dimly, faintly, obscurely Syn. รางๆ Ops. ชัดแจ้ง
รุบรู่ (adj.) indistinct See also: dim Ops. หรุบรู่, หรุบหรู่
อู้อี้ (adj.) indistinct Ops. ชัดเจน
อู้อี้ (adv.) indistinctly Ops. ชัดเจน
เงาๆ (adv.) indistinctly See also: blurredly, dimly Syn. รางๆ, ไม่ชัด, เลือนราง Ops. ชัดเจน, ชัดแจ๋ว
เรื่อๆ (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง
เห็นเป็นเงาๆ (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. ตะคุ่ม, สลัว
เห็นเป็นเงาๆ (adj.) indistinct See also: faint, undefined, dim, hazy, obscure, vague, unclear Syn. สลัว, ตะคุ่ม
แว่ว (adv.) indistinctly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ
[ Schindler ] It is my distinct pleasure to announce... the fully operational status of Deutsche Email Fabrik...ผมยินดีที่จะแจ้งว่า... เราได้เปิดดำเนินการเต็มขั้น
There are, however, these two distinct marks on her lower back.การชันสูตร ไม่พบอะไร ปิดคดี
Let's just say this case has a distinct smell to it.ผมพูดได้เลยว่า คดีนี้มีกลิ่นแปลกๆชัดเจน
Two distinct species that have evolved.2 เผ่าพันธ์ที่มีวิวัฒนาการ
I can't be sure, but I got the distinct feeling he wanted to harm me.พ่อไม่แน่ใจ แต่ก็รู้สึกว่ามันจะทำร้ายพ่อ
I'm sorry to say it, but for me there is... a distinct contradiction.ขอโทษที่ต้องพูดนะ แต่สำหรับฉัน มันคือการขัดแย้งในตัวเอง
It means that it is a different person and we can see the distinct characteristics that show their tendencies.หมายความว่าพวกเค้าเป็นคนละคนและ เราเห็นถึงความแตกต่างของบุคลิกที่แสดง ความเป็นเอกลักษณ์ของพวกเค้า
I'd say there's a distinct possibility, Charlie Bartlett.ฉันพูดได้ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ ชาร์ลี บาร์ทเล็ต
Two people involved, distinct signs of a struggle.มีผู้เกี่ยวข้องสองคน มีร่องรอยการต่อสู้
Clearly, tom scavo was at a distinct disadvantageอย่างที่เห็น ทอม สกาโว เมื่อเขารู้สึกว่าจะเสียผลประโยชน์
I posited in 1976 that it is possible to synchronize the fields of two distinct minds to allow the sharing of information across the unconscious state.ผมเคยเสนอในปี 1976 ว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะปรับ ระบบประสาท\ ของคน 2 คนให้ตรงกัน

distinct ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, 僾] indistinct; hazy; misty; to seem; to appear
迷离[mí lí, ㄇㄧˊ ㄌㄧˊ, 迷离 / 迷離] blurred; hard to make out distinctly
特征[tè zhēng, ㄊㄜˋ ㄓㄥ, 特征 / 特徵] characteristic; diagnostic property; distinctive feature; trait
[méng, ㄇㄥˊ, 朦] deceive; indistinct
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 不一样 / 不一樣] different; distinctive; unlike
不同[bù tóng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ, 不同] different; distinct; not the same; not alike
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 怳] disappointed; flurried; indistinct
[huǎng, ㄏㄨㄤˇ, 恍] disappointed; flurried; indistinct
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 恛] disordered; indistinct doubtful; blurred
分异[fēn yì, ㄈㄣ ㄧˋ, 分异] distinction; differentiation
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
各别[gè bié, ㄍㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 各别 / 各別] distinct; characteristic; in different ways; different
特有[tè yǒu, ㄊㄜˋ ㄧㄡˇ, 特有] distinctive; special feature; peculiar
种麻[zhǒng má, ㄓㄨㄥˇ ㄇㄚˊ, 种麻 / 種麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
苴麻[jū má, ㄐㄩ ㄇㄚˊ, 苴麻] distinctively female hemp plant (Cannabis sativa)
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
隐隐[yǐn yǐn, ˇ ˇ, 隐隐 / 隱隱] faint; indistinct
隐隐绰绰[yǐn yǐn chuò chuò, ˇ ˇ ㄔㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 隐隐绰绰 / 隱隱綽綽] faint; distant; indistinct
土产[tǔ chǎn, ㄊㄨˇ ㄔㄢˇ, 土产 / 土產] produced locally; local product (with distinctive native features)
[hū, ㄏㄨ, 惚] indistinct
[mào, ㄇㄠˋ, 瞀] indistinct vision; dim
[miǎo, ㄇㄧㄠˇ, 缈 / 緲] indistinct
本色[běn sè, ㄅㄣˇ ㄙㄜˋ, 本色] inherent qualities; natural qualities; distinctive character; true qualities
逼真[bī zhēn, ㄅㄧ ㄓㄣ, 逼真] lifelike; true to life; distinctly; clearly
不分彼此[bù fēn bǐ cǐ, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄅㄧˇ ㄘˇ, 不分彼此] make no distinction between what's one's own and what's another's; share everything; be on very intimate terms
[piǎo, ㄆㄧㄠˇ, 缥 / 縹] misty; indistinct
[nāng, ㄋㄤ, 囔] muttering, indistinct speech
[zhuō, ㄓㄨㄛ, 倬] noticeable; large; clear; distinct
信誉[xìn yù, ㄒㄧㄣˋ ㄩˋ, 信誉 / 信譽] prestige; distinction; reputation; trust
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly
渺茫[miǎo máng, ㄇㄧㄠˇ ㄇㄤˊ, 渺茫] uncertain; remote; distant and indistinct; vague
独特[dú tè, ㄉㄨˊ ㄊㄜˋ, 独特 / 獨特] unique; distinct; having special characteristics
模糊[mó hu, ㄇㄛˊ ㄏㄨ˙, 模糊] vague; indistinct; fuzzy
隐约[yǐn yuē, ˇ ㄩㄝ, 隐约 / 隱約] vague; faint; indistinct
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, 真切] vivid; distinct; clear

distinct ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
個別的[こべつてき, kobetsuteki] (adj-na) individual; particular; discrete; distinct
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian
蝦夷[えぞ;えみし(ok), ezo ; emishi (ok)] (n) (1) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) (えぞ only) (See 蝦夷地) Yezo (northern part of Meiji-era Japan, esp. Hokkaido, but also Sakhalin and the Kuril Islands)
ありあり[, ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P)
くっきり[, kukkiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) distinctly; clearly; boldly; (P)
けじめ[, kejime] (n) distinction (between right and wrong); (P)
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P)
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P)
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ぼんやり[, bonyari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (also written as 呆んやり) dimly; faintly; indistinctly; vaguely; (2) (on-mim) absentmindedly; vacantly; carelessly; (3) (on-mim) idly; aimlessly; (n) (4) absence of mind; fool; blockhead; dunce; (P)
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] (n) (1) blur; (adj-na) (2) blurred; indistinct
二枚看板[にまいかんばん, nimaikanban] (n) the two leading actors (in a play); the two star players; the two distinctive features; the two main items (attractions)
分け隔て;別け隔て[わけへだて, wakehedate] (n,vs) distinction; favoritism; favouritism; discrimination
判然[はんぜん, hanzen] (adj-t,adv-to) clear; distinct; evident; definite
刻む[きざむ, kizamu] (v5m,vt) (1) to mince; to cut fine; to chop up; to hash; (2) to carve; to engrave; to chisel; to notch; (3) to tick away (time); to record the passing moments; (4) (as 心に刻む, etc.) (See 心に刻む) to etch (into one's mind); to remember distinctly; (5) (arch) to have tattooed; (6) (arch) to torment; (P)
功を争う[こうをあらそう, kouwoarasou] (exp,v5u) to contend for distinction; to claim credit
加齢臭[かれいしゅう, kareishuu] (n) (See ノネナール) distinctive body odor (odour) of the middle-aged and elderly (caused by the chemical nonenal)
区別(P);區別(oK)[くべつ, kubetsu] (n,vs) distinction; differentiation; classification; (P)
区別せずに[くべつせずに, kubetsusezuni] (exp) without distinction; with no distinction
口腹[こうふく, koufuku] (n) (1) appetite; (2) distinction between what is thought and what is said
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
弁別素性[べんべつそせい, benbetsusosei] (n) distinctive feature
微か(P);幽か[かすか, kasuka] (adj-na) faint; dim; weak; indistinct; hazy; poor; wretched; (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)
持ち味(P);持味[もちあじ, mochiaji] (n) inherent flavor; inherent flavour; distinctive characteristic; (P)
朦朧[もうろう, mourou] (adj-t,adv-to) dim; hazy; vague; indistinct; ambiguous; faint; obscure
栄達[えいたつ, eitatsu] (n,vs) fame; distinction; rise; advancement
涼しい[すずしい, suzushii] (adj-i) (1) cool; refreshing; (2) clear (e.g. eyes); bright; (3) clear; distinct; (4) (See 涼しい顔・すずしいかお) composed (facial expression); unruffled; unconcerned; (5) (arch) pure; upright; innocent; (P)
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness
猫も杓子も;猫もしゃくしも[ねこもしゃくしも, nekomoshakushimo] (exp) anybody (without distinction); every Tom, Dick and Harry; anything
甲乙[こうおつ, kouotsu] (n) (1) A and B; excellent and good; similarity; (2) discrimination; discernment; distinction; (3) first and second parties (in legal contexts); (P)
画然;劃然[かくぜん, kakuzen] (n,adj-t,adv-to) distinct; clear-cut; sharp
異にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) to make a distinction; to differ; to be different
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不鮮明[ふせんめい, fusenmei] blurred (an), indistinct

distinct ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉพาะที่[adj.] (chaphǿthī) EN: particular ; specific ; distinct ; limited ; local FR:
ชัด[adj.] (chat) EN: clear ; distinct FR: clair ; net ; précis ; distinct ; facile
ชัดเจน[adj.] (chatjēn) EN: obvious ; clear ; distinct ; apparent ; lucid ; explicit ; palpable ; vivid ; precise ; unequivocal ; actual FR: clair ; évident ; explicite ; palpable ; précis
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
แจ่มชัด[adj.] (jaemchat) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear ; well-defined FR:
แจ่มแจ้ง[adj.] (jaemjaēng) EN: clear; explicit ; distinct ; obvious ; apparent ; perfectly clear FR: évident ; criant ; explicite
แจ่มกระจ่าง[v.] (jaemkrajāng) EN: be bright ; be clear ; be distinct ; be obvious FR:
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit FR: clair ; évident ; apparent
แจ้งชัด[adj.] (jaēng chat) EN: clear ; obvious ; explicit ; evident ; distinct FR: clair
กระจะ[adj.] (kraja) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly FR: distinct ; évident ; manifeste
กระจ่าง[adj.] (krajāng) EN: distinct ; clear ; bright FR: clair ; limpide
กระจัด[adj.] (krajat) EN: distinct ; clear FR: distinct ; clair
ไม่เหมือนกัน[adj.] (mai meūoen ) EN: different ; opposite ; distinct FR: différent ; distinct
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct FR: différent ; distinct
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
เบลอ[n.] (bloē) EN: blur ; become unclear ; become indistinct FR: brouiller
บ่งเฉพาะ[adj.] (bong chaphǿ) EN: distinctive FR:
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
ชัดถ้อยชัดคำ[adv.] (chat thøi c) EN: distinctly ; clearly FR:
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
ดุษฎีมาลา[n.] (dutsadīmālā) EN: Thai medal [given for academic distinction] FR:
อื่น[adj.] (eūn) EN: other ; else ; another FR: autre ; différent ; distinct
ฟาง[adj.] (fāng) EN: blurred ; dim ; indistinct FR: obscur ; sombre
ฟังไม่ถนัด[v. exp.] (fang mai th) EN: not hear very well ; be indistinct FR:
เห็นเต็มตา[v. exp.] (hen temtā) EN: get a good look (at) ; see distinctly FR:
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampanthupd) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff FR:
การจำแนกความแตกต่าง[n. exp.] (kān jamnaēk) EN: discrimination ; distinction FR: discrimination [f] ; distinction [f]
ขมุกขมัว[adj.] (khamukkhamū) EN: dim ; overcast ; dark ; hazy ; blurred ; indistinct ; dusky ; gloomy FR:
คัดเส้น[v.] (khatsen) EN: FR: écrire distinctement sur une feuille lignée
ความคลุมเครือ[n.] (khwām khlum) EN: ambiguity ; indistinctness ; vagueness FR: ambiguïté [f]

distinct ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Andersartigkeit {f}distinction; being different
Standesunterschied {m}class distinction
verschieden (von); getrennt; einzeln {adj}distinct (from)
Fallunterscheidung {f}distinction of cases
Unterscheidung {f} | zur Unterscheidungdistinction | for distinction; by way of distinction
Auffälligkeit {f}distinctive feature; striking feature
Erkennungszeichen {n}distinctive mark
Unterscheidungsmerkmal {n}distinctive feature
Deutlichkeit {f} | mit aller Deutlichkeitdistinctness | quite distinctly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinct
Back to top