ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

usual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *usual*, -usual-

usual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
usual (adj.) เป็นปกติ See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ Syn. normal, typical, common, ordinary
usual (n.) สิ่งที่เป็นปกติ See also: สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย Syn. custom
usuall (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกติ Syn. commonly
usually (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกต, ตามธรรมดา Syn. customarily, normally
usualness (n.) ความปกติ Syn. normal
English-Thai: HOPE Dictionary
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
English-Thai: Nontri Dictionary
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
usual languageภาษาปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตามธรรมดา (adv.) usually See also: ordinarily, ad a rule, generally Syn. ตามปกติ
ตามปรกติ (adv.) usually See also: ordinarily, normally, customarily Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ
ปกติ (adv.) usually See also: normally, commonly, regularly, ordinarily Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ Ops. ผิดปกติ
สม่ำเสมอ (adv.) usually See also: normally, regularly, ordinarily, commonly Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ
เป็นปรกติ (adv.) usually See also: normally, regularly, ordinarily, commonly Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
โดยปกติ (adv.) usually See also: normally, ordinarily, commonly, generally, in general Syn. ปกติ, ธรรมดา, โดยทั่วไป, เป็นประจำ
ทานศีล (adv.) usually give alms
ตามเคย (adv.) as usual See also: as before, as it was Syn. ตามปกติ, ตามเดิม, เหมือนเดิม Ops. ผิดปกติ
ผิดปกติ (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. แปลกๆ Ops. ปกติ
ผิดปรกติ (v.) be unusual See also: be abnormal, be irregular, be uncommon Syn. ไม่ปกติ
ผิดปรกติ (adj.) unusual See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical
ผิดหูผิดตา (adv.) unusual See also: strange (to the eyes/ears) Syn. แปลกตา
รกบิน (n.) placenta which is not come out as usual
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
อย่างเคย (adv.) as usual Syn. เหมือนเคย
เช่นเคย (adv.) as usual See also: usually Syn. เหมือนปกติ, เหมือนเคย
เหมือนปกติ (adv.) as usual See also: usually, still, as before, as formerly, always, often, frequently Syn. เช่นเคย, เหมือนเคย
เหมือนเคย (adv.) as usual See also: usually, often, always, frequently Syn. เช่นเคย, อย่างเคย
เอาการ (adv.) unusually Syn. เอาเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
She's usually very nervousเธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ
We're usually serious about thingsพวกเรามักจะเครียดกับสิ่งต่างๆ
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ
He led us on to things usual and unusual,เขาพาเราไปตามปกติ และผิดปกติ,
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
What is she, the usual fat-arsed frump?frump ไขมัน arsed ปกติคือสิ่งที่เธอ?
Just the usual adolescent hand-held job.แค่งานมือถือวัยรุ่นปกติ
You said you were going to take me to the city... but as usual you're hooked up into that machine.คุณสัญญาว่าจะพาฉันเข้าเมือง แต่กลับมาคลุกอยู่กับเจ้าเครื่องนี่
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ
I made my usual 20 per cent, of course.ฉันทำตามปกติร้อยละ 20 ต่อของฉันแน่นอน
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น
Check the usual fences. You and I will check Cuzomano and Torena.เช็คคนรับ ดูโซมาโน่กับโทเรน่า
They took a full three seconds longer than usual to close after the two went in.พวกเขาใช้เวลา 3วินาทีเต็ม กว่าประตูจะปิด ซึ่งมันนานกว่าปกติที่คน 2 คนเข้าไป

usual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 习惯 / 習慣] habit; custom; usual practice; to be used to
故伎[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 故伎] usual trick; old tactics
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 惯常 / 慣常] usual; customary
殊致[shū zhì, ㄕㄨ ㄓˋ, 殊致] different; unusual scene
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
特别[tè bié, ㄊㄜˋ ㄅㄧㄝˊ, 特别 / 特別] especially; special; particular; unusual
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 常常] frequently; usually; often
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常时 / 常時] frequently; often; usually; regularly
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, 办公 / 辦公] handle official business; work (usually in an office)
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
时令[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, 时令 / 時令] in season (usually refers to food)
耶酥[Yē sū, ㄧㄝ ㄙㄨ, 耶酥] Jesus (耶稣 is more usual)
令导人[lìng dǎo rén, ㄌㄧㄥˋ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, 令导人 / 令導人] leader; usually written 領導人|领导人
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
真怪[zhēn guài, ㄓㄣ ㄍㄨㄞˋ, 真怪] odd; unusual; I can't believe that ...
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, 禁烟 / 禁煙] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan)
不平常[bù píng cháng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ, 不平常] remarkable; remarkably; unusual
坎肩[kǎn jiān, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ, 坎肩] sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, 白酒] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit

usual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
ねぎだく;ネギだく[, negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.)
何時ものごとく[いつものごとく, itsumonogotoku] (adv) (uk) as usual
凡々;凡凡[ぼんぼん, bonbon] (adj-t,adv-to) ordinary; usual
平常通り[へいじょうどおり, heijoudoori] (n) (See いつも通り) as usual
愛飲[あいいん, aiin] (n,vs) usual drink; habitual drinking
慣習[かんしゅう, kanshuu] (n,vs,adj-no) usual (historical) custom; (P)
汁だく;液だく[つゆだく, tsuyudaku] (adj-no,n) (uk) soupy; containing more broth or sauce than usual (of gyudon, etc.)
行き付け;行きつけ;行付け[いきつけ;ゆきつけ, ikitsuke ; yukitsuke] (adj-no) favourite; favorite; preferred; regular; usual
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P)
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around)
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P)
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware)
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
トロ箱[トロばこ, toro bako] (n) box for shipping seafood (usually made of styrofoam)
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
ユニーク(P);ユーニーク[, yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na,n) unique; individual; original; unusual; (P)
ヨット[, yotto] (n) yacht (usually only used for a sailing boat with one mast); (P)
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)

usual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; as before ; usually FR: comme d'habitude
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
โค่ง[adj.] (khōng) EN: bigger than usual ; too big FR:
ของธรรมดา[n. exp.] (khøng thamm) EN: the usual FR:
กินตามน้ำ[v.] (kintāmnām) EN: take the usual rake-off ; take the usual pay-off FR:
ก่อนเวลาปกติ[adv.] (køn wēlā pa) EN: earlier than usual FR: avant l'heure normale ; avant l'heure habituelle
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
เป็นปกติ[adv.] (pen pakati ) EN: as usual FR: normalement
เปิดทำการเป็นปกติ[v. exp.] (poēt thamkā) EN: be open for business as usual FR:
ปกติ[adj.] (pokkati = p) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ประจำ[adj.] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant ; recurring FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ปรกติ[adj.] (prokkati) EN: ordinary ; usual ; normal ; regular FR: régulier ; normal
เรื่อย ๆ = เรื่อยๆ[adv.] (reūay-reūay) EN: so so ; as usual ; nothing special ; at a steady pace FR: comme d'habitude ; couci-couça (fam.) ; comme-ci, comme-ça ; ni bien ni mal
รกบิน[n.] (rokbin) EN: placenta which is not come out as usual FR:
สามัญ[adj.] (sāman) EN: regular ; common ; ordinary ; normal ; usual FR: ordinaire, commun ; normal
ตามเคย[adv.] (tām khoēi) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again FR: comme d'habitude ; comme à l'ordinaire
ตามปกติ[adv.] (tām pakati ) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale ; comme d'habitude
ตามธรรมเนียม[adv.] (tām thamnīe) EN: traditionally ; as usual ; in the usual way FR: traditionnellement ; par tradition
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; average ; natural ; universal ; routine ; typical ; copybook ; humble FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel ; typique
ธรรมดา ๆ = ธรรมดาๆ[adj.] (thammadā-th) EN: ordinary ; common ; usual ; regular FR:
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing FR:
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
อย่างเดิม[X] (yāng doēm) EN: as before ; the usual FR: comme avant ; tel qu'auparavant
อย่างเคย[adv.] (yāng khoēi) EN: as usual ; as before FR: comme d'habitude
อย่างเคย[adv.] (yāng khoēi) EN: as before ; as usual FR: comme d'habitude
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
อปกติ[adj.] (apakati = a) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
อปรกติ[adj.] (aprokkati) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
ฉีกแนว[adj.] (chīk naēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd FR: unique
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
ลองของ[v.] (løngkhøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge ; try something usually bad FR:
ไม่แปลก[adj.] (mai plaēk) EN: not unusual ; characteristic FR: pas inhabituel

usual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammplatz {m}regular place; usual seat
branchenüblich {adj}usual in the trade; usual in the industry
handelsüblich {adj}usual in the trade; usual in commerce
preisgünstig {adj}available at unusually low price
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
ungebräuchlich {adj} | ungebräuchlicher | am ungebräuchlichstenunusual | more unusual | most unusual
Seltsamkeit {f}unusualness
Gewohnheit {f}usualness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า usual
Back to top