ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divergent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divergent*, -divergent-

divergent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divergent (adj.) ซึ่งแตกต่างกัน See also: ซึ่งไม่สอดคล้องกัน Syn. different
English-Thai: HOPE Dictionary
divergent(ไดเวอ'เจินทฺ) adj. แตกต่างกัน,ผันแปร,ซึ่งเบนออก,ซึ่งห่างประเด็น,หลากหลาย
English-Thai: Nontri Dictionary
divergent(adj) ซึ่งผายออก,ซึ่งบานออก,ซึ่งลู่ออก,ผิดแผก,แตกต่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
divergentถ่าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Divergentจากแคบไปกว้าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เลนส์เว้า (n.) divergent lens See also: concave lens Syn. เลนส์ถ่างแสง
ออกนอกเรื่อง (adv.) divergently See also: divertingly, irrelevant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not possible to have such wildly divergent results.มันเป็นไปไม่ได้ที่ผลจะออกมาต่างกันมากขนาดนี้
These latest rumours for example that I was somehow behind the attack on abnegation is nothing more that divergent propagandaพวกไดเวอร์เจนท์เกลียดระบบเรา เพราะพวกเขาเข้ากับเราไม่ได้ ข่าวลือล่าสุดว่าฉันอยู่เบื้องหลังการโจมตีแอพนิเกชั่น
And you're Divergent because you belong to too many..ฉันเป็นพวกไร้เผ่าก็เพราะฉันไม่เหมาะกับเผ่าไหนๆ เลย
Assign all non essential personnel to Divergent detail. We need to work harder.ไม่มีปัจจัยอะไรกำหนดลักษณะรายละเอียดของไดเวอร์เจ้นท์
Mom, I don't want to be Divergent anymore.แม่ หนูไม่อยากเป็นไดเวอร์เจนท์อีกแล้ว
You're living proof that the Divergent problem has grown beyond all control.เธอคือหลักฐานว่า ไดเวอร์เจนท์คือตัวปัญหา ที่อยู่เหนือการควบคุม
But her own daughter, her beloved Divergent Tris is going to be the one who delivered it to me.ไดเวอร์เจนท์สุดที่รัก ทริสต์ กำลังจะเอาข้อมูลออกมาให้ฉันเอง - ฉันบอกว่าให้หยุด!
One less Divergent ruining things. And no one will ever forgive you for what you've done.แล้วก็ไม่มีใครยกโทษในสิ่งที่แกทำ
Divergent 10 %.ระดับความเป็น Divergent 10 %
Divergent 100%.ระดับความเป็น Divergent 100 %
Divergent test subject six is no longer viable.การทดสอบไดเวอร์เจ้นท์ที่หก ไม่มีอีกต่อไป
The Durban cluster is highly divergent.เดอร์บัน คลัสเตอร์ไม่สอดคล้องกัน

divergent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qí, ㄑㄧˊ, 岐] divergent; side road; steep
[qí, ㄑㄧˊ, 歧] divergent; side road

divergent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロンパリ[, ronpari] (n) (col) walleyes (from London-Paris, i.e. "One eye looks at London, one eye looks at Paris"); squint; divergent strabismus
外斜視[がいしゃし, gaishashi] (n) (See 内斜視) exotropia; divergent strabismus
発散級数[はっさんきゅうすう, hassankyuusuu] (n) {math} divergent series
諸説紛々;諸説紛紛[しょせつふんぷん, shosetsufunpun] (adj-no,adj-t,adv-to) divergent opinions abound; opinion is divided; there are many rumors afloat
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
区々(P);区区[まちまち, machimachi] (adj-na,adj-no) several; various; divergent; conflicting; different; diverse; (P)

divergent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุกรมไดเวอร์เจนต์ [n. exp.] (anukrom dai) EN: divergent series FR:
อนุกรมลู่ออก[n. exp.] (anukrom lū ) EN: divergent series FR: série divergente [f]
ลำดับไดเวอร์เจนต์[n. exp.] (lamdap daiw) EN: divergent sequence FR:
ลำดับลู่ออก[n. exp.] (lamdap lū ø) EN: divergent sequence FR:
ลู่ออก[adj.] (lū øk) EN: divergent FR: divergent
ไม่ตรงกัน[adj.] (mai trongka) EN: discrepant FR: divergent ; dissemblable
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
เว้า[adj.] (wao) EN: concave ; divergent FR: concave
ความเห็นไม่ตรงกัน[n. exp.] (khwāmhen ma) EN: FR: points de vue divergents [mpl] ; vues divergentes [fpl] ; avis divergents [mpl] ; opinion différente [f]
ความเห็นแย้ง[n. exp.] (khwāmhen ya) EN: dissenting opinion FR: opinion divergente [f]
มีความเห็นไม่ตรงกัน[v. exp.] (mī khwām he) EN: FR: avoir des avis divergents
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūa) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant FR: hors de propos

divergent ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
divergierend {adv}divergently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divergent
Back to top