ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ordinary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ordinary*, -ordinary-

ordinary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ordinary (adj.) ปกติ See also: ธรรมดา, สามัญ, พื้นๆ Syn. common, regular Ops. uncommon, unusual
ordinary (adj.) เรียบๆ See also: ไม่น่าสนใจ, ไม่เด่น Syn. plain, unremarkable Ops. remarkable
ordinary level (n.) ระดับ O level
ordinary share (n.) หุ้นส่วนที่มีสิทธิ์ออกเสียงในบริษัท
English-Thai: HOPE Dictionary
ordinary(ออร์'ดินะรี) adj. ปกติ,ธรรมดา,สามัญ,พื้น ๆ ,ต่ำกว่าถัวเฉลี่ย,ระดับต่ำ. n. ภาวะที่ปกติ,สิ่งที่ปกติ,ลูกขุน -Phr. (out of the ordinary ผิดธรรม,เป็นกรณียกเว้น.), See also: ordinariness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
ordinary(adj) สามัญ,ปกติ,ธรรมดา,พื้นๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary shareหุ้นสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinary meetingการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกฎหมายกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และกำหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเรื่องที่จะนำเข้าในที่ประชุมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท การอนุมัติงบการเงินประจำปี เป็นต้น ส่วนการประชุมครั้งอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่าเป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ของธรรมดา (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องธรรมดา, เรื่องปกติ
ธรรมดา (adj.) ordinary See also: common, usual, regular Syn. สามัญ, ปกติ
ธรรมดาๆ (adj.) ordinary See also: common, usual, regular Syn. สามัญ, ปกติ
สามัญ (adj.) ordinary See also: common Syn. ปกติ, ธรรมดา Ops. วิสามัญ
เรื่องธรรมดา (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องปกติ
เรื่องปกติ (n.) ordinary See also: natural thing, common Syn. เรื่องธรรมดา
ปุถุชน (n.) ordinary people See also: commoner, common people Syn. มนุษย์, สามัญชน, บุคคล, คน
สามัญชน (n.) ordinary people See also: folk, commoner, people, common people Syn. คนธรรมดา
วิสามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
สมาชิกพิเศษ (n.) extraordinary member
ไม่ใช่ธรรมดา (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่สามัญ, เฉพาะเรื่อง
ไม่ใช่สามัญ (adj.) extraordinary See also: special, unusual, uncommon, specific, particular Syn. ไม่ใช่ธรรมดา, เฉพาะเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We've found something extraordinaryเราพบบางสิ่งผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is no ordinary apple.นี่คือแอปเปิ้ลไม่ธรรมดา
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด
This man was your wartime buddy, an ordinary rice farmer who helped you blow up bridges.{\cHFFFFFF}ผู้ชายคนนี้เป็นเพื่อนสงครามของคุณ {\cHFFFFFF}เกษตรกรข้าวธรรมดาที่ ช่วยให้คุณระเบิดขึ้นสะพาน
I could understand the feelings of ordinary chaps like them.ความรู้สึกของคนธรรมดา เหมือนพวกเขา
And in this maelstrom of decay ordinary men were battered and smashed.ในวังวนแห่งความยุ่งเหยิงนี้... ...คนทั่วไป ต่างถูกกระทำจนสูญสิ้น
There's not even any ordinary civilian staff here, sir.ลูกจ้างที่เป็นชาวบ้านของเรา ยังไม่มาเลย
But this is not a gift for an ordinary girl... who takes care of a screaming baby.แต่นี่ก็ไม่ใช่ของขวัญ สำหรับเด็กสาวธรรมดา ที่ต้องมาดูแล เด็กทารกขี้แยนะ
They seem to be an ordinary bike gang, sir.ดูเหมือนจะเป็น แก๊งมอเตอร์ไซค์ธรรมดาครับท่าน
This is no ordinary lamp! It once changed the course of a young man's life.มันเคยเปลี่ยนวิถีชีวิตหนุ่มคนหนึ่งมาแล้วนะท่าน
Don't touch it. It's no ordinary wound.ดอนเว็บไซต์นั้นทีสัมผัสมัน มันไม่แผลสามัญ
They're not ordinary hunters. They're special scouts.พวกเขาจะไม่ล่าสามัญ พวกเขาเป็นลูกเสือพิเศษ

ordinary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
普通人[pǔ tōng rén, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ, 普通人] ordinary person; private citizen; people; the person in the street
便饭[biàn fàn, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄢˋ, 便饭 / 便飯] an ordinary meal; simple home cooking
普通话[pǔ tōng huà, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄚˋ, 普通话 / 普通話] Mandarin (common language); Putonghua (common speech of the Chinese language); ordinary speech
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
一般规定[yī bān guī dìng, ㄧ ㄅㄢ ㄍㄨㄟ ㄉㄧㄥˋ, 一般规定 / 一般規定] ordinary provision (legal)
兵士[bīng shì, ㄅㄧㄥ ㄕˋ, 兵士] ordinary soldier
凡人[fán rén, ㄈㄢˊ ㄖㄣˊ, 凡人] ordinary person; mortal; earthling
[pǐ, ㄆㄧˇ, 匹] ordinary person; classifier for horses, mules etc; classifier for cloth: bolt
常人[cháng rén, ㄔㄤˊ ㄖㄣˊ, 常人] ordinary person
常微分方程[cháng wēi fēn fāng chéng, ㄔㄤˊ ㄨㄟ ㄈㄣ ㄈㄤ ㄔㄥˊ, 常微分方程] ordinary differential equation (ODE)
常规铜电话线[cháng guī tóng diàn huà xiàn, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄧㄢˋ, 常规铜电话线 / 常規銅電話線] ordinary copper telephone line
相平面[xiàng píng miàn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄢˋ, 相平面] phase plane (math., ordinary differential equations)
相空间[xiàng kōng jiān, ㄒㄧㄤˋ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 相空间 / 相空間] phase space (math., ordinary differential equations)
常温[cháng wēn, ㄔㄤˊ ㄨㄣ, 常温 / 常溫] room temperature; ordinary temperatures
了不起[liǎo bu qǐ, ㄌㄧㄠˇ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 了不起] amazing; terrific; extraordinary
平民[píng mín, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, 平民] (ordinary) people; commoner; civilian
咄咄怪事[duō duō guài shì, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ ㄕˋ, 咄咄怪事] strange; absurd; paradoxical; extraordinary
出奇[chū qí, ㄔㄨ ㄑㄧˊ, 出奇] extraordinary; exceptional; unusual
奇能异士[qí néng yì shì, ㄑㄧˊ ㄋㄥˊ ㄧˋ ㄕˋ, 奇能异士 / 奇能異士] extraordinary hero with special abilities; martial arts super-hero
异像[yì xiàng, ㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 异像 / 異像] extraordinary image
异彩[yì cǎi, ㄧˋ ㄘㄞˇ, 异彩 / 異彩] extraordinary splendor
平淡[píng dàn, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄢˋ, 平淡] flat; dull; ordinary; nothing special
平平常常[píng píng cháng cháng, ㄆㄧㄥˊ ㄆㄧㄥˊ ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 平平常常] nothing out of the ordinary; unglamorous
不含糊[bù hán hu, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄏㄨ˙, 不含糊] unambiguous; unequivocal; explicit; prudent; cautious; not negligent; unafraid; unhesitating; really good; extraordinary
卑之,毋甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,毋甚高论 / 卑之,毋甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
卑之,无甚高论[bēi zhī, ㄅㄟ ㄓ, wu2 shen4 gao1 lun4, 卑之,无甚高论 / 卑之,無甚高論] my opinion, nothing very involved (成语 saw, humble expression); my humble point is a familiar opinion; what I say is really nothing out of the ordinary
无奇不有[wú qí bù yǒu, ˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧㄡˇ, 无奇不有 / 無奇不有] nothing is too bizarre; full of extraordinary things
便[biàn, ㄅㄧㄢˋ, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself
[fán, ㄈㄢˊ, 凡] ordinary; every; all; whatever; worldly
凡庸[fán yōng, ㄈㄢˊ ㄩㄥ, 凡庸] ordinary; mediocre
不凡[bù fán, ㄅㄨˋ ㄈㄢˊ, 不凡] out of the ordinary; out of the common run
不同凡响[bù tóng fán xiǎng, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 不同凡响 / 不同凡響] outstanding; out of the ordinary; out of the common run
出尖[chū jiān, ㄔㄨ ㄐㄧㄢ, 出尖] out of the ordinary; outstanding; egregious
奇葩[qí pā, ㄑㄧˊ ㄆㄚ, 奇葩] out of the ordinary; rarely seen
超凡[chāo fán, ㄔㄠ ㄈㄢˊ, 超凡] out of the ordinary; exceedingly (good)
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 头角峥嵘 / 頭角崢嶸] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts
法号[Fǎ hào, ㄈㄚˇ ㄏㄠˋ, 法号 / 法號] religious (as opposed to ordinary) name of a Buddhist or Daoist monk or nun
一般[yī bān, ㄧ ㄅㄢ, 一般] same; ordinary; common; general; generally; in general

ordinary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーディナリー[, o-deinari-] (n) ordinary
ただ者;只者;徒者[ただもの, tadamono] (n) ordinary person (usu. in neg. sentences)
一筋縄でいかない;一筋縄で行かない[ひとすじなわでいかない, hitosujinawadeikanai] (exp) (See 一筋縄では行かない) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一筋縄では行かない;一筋縄ではいかない[ひとすじなわではいかない, hitosujinawadehaikanai] (exp) (See 一筋縄) not straight forward; not dealt with by ordinary means
一般大衆[いっぱんたいしゅう, ippantaishuu] (n) ordinary people; general public; public at large
俗人[ぞくじん, zokujin] (n,adj-no) ordinary people; layman; worldling
凡俗[ぼんぞく, bonzoku] (adj-na,n) mediocrity; the masses; ordinary run of men
凡僧[ぼんそう;ぼんぞう, bonsou ; bonzou] (n) (1) {Buddh} unranked priest; ordinary priest; (2) (ぼんそう only) foolish monk
凡器[ぼんき, bonki] (n) ordinary talent
凡夫[ぼんぷ;ぼんぶ, bonpu ; bonbu] (n) (1) ordinary person; (2) {Buddh} prthag-jana (unenlightened person)
凡手[ぼんしゅ, bonshu] (n) mediocre ability; person of ordinary skills
凡骨[ぼんこつ, bonkotsu] (n) ordinary person
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary
平日[へいじつ(P);ひらび, heijitsu (P); hirabi] (n-adv,n) (1) weekday; ordinary days (i.e. non-holiday); (n) (2) (ひらび only) kanji radical 73; (P)
平服[へいふく, heifuku] (n,adj-no) civilian clothes; plain clothes; ordinary clothes
平社員;ひら社員[ひらしゃいん, hirashain] (n) rank and file member of staff; ordinary employee; low-grade employee
日常言語学派[にちじょうげんごがくは, nichijougengogakuha] (n) ordinary language school (of analytic philosophy)
普通預金[ふつうよきん, futsuuyokin] (n) ordinary bank account; (P)
生活者[せいかつしゃ, seikatsusha] (n) (1) consumer; ordinary citizen; stakeholder; (suf) (2) (See 路上生活者) person who lives on (e.g. situation, income, place)
略装[りゃくそう, ryakusou] (n,adj-no) demitoilet; ordinary dress
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P)
雑兵[ぞうひょう, zouhyou] (n) small fry; ordinary soldiers; rank and file
風俗画風[ふうぞくがふう, fuuzokugafuu] (n) (of the) genre painting style; (of the) style of painting that depicts people's customs and manners; (of the) type of painting that denotes the life of ordinary people
飛び離れる[とびはなれる, tobihanareru] (v1,vi) to fly apart; to tower over; to be out of the ordinary
まれに見る;稀に見る[まれにみる, marenimiru] (exp,adj-f) rare; extraordinary; singular
一方ならぬ[ひとかたならぬ, hitokatanaranu] (adj-pn) extraordinary; special
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P)
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P)
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
人並み(P);人並[ひとなみ, hitonami] (adj-na,n,adj-no) being average (capacity, looks, standard of living); ordinary; (P)
何の変哲も無い;何の変哲もない[なんのへんてつもない, nannohentetsumonai] (adj-i) ordinary; plain; commonplace
偉材[いざい, izai] (n) extraordinary talent; genius
凡々;凡凡[ぼんぼん, bonbon] (adj-t,adv-to) ordinary; usual
只(P);唯(P);徒;但;常[ただ, tada] (adj-no) (1) (uk) ordinary; common; usual; (2) (esp. 只) free of charge; (3) (usu. as ただでは...) unaffected; as is; safe; (adv) (4) only; merely; just; simply; (5) (esp. 但) but; however; nevertheless; (P)
只の人[ただのひと, tadanohito] (n) man in the street; common (ordinary) person
図がない;図が無い[ずがない, zuganai] (exp,adj-i) unthinkable; extraordinary; preposterous; cannot be
在り来たり;在り来り[ありきたり, arikitari] (adj-no) common; ordinary; conventional; customary
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
通常郵便[つうじょうゆうびん, tsuujouyuubin] ordinary mail, PD PR
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: ปกติ English: ordinary

ordinary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านธรรมดา[n. exp.] (bān thammad) EN: ordinary house FR:
บุถุชน[n.] (buthuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
ชาวบ้าน[n.] (chāobān) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; laypeople ; grassroots ; locals ; neighbours FR: villageois [mpl] ; gens [fpl] ; personnes [fpl] ; citoyens [mpl] ; laïcs [mpl] ; voisins [mpl]
ชาวบ้านธรรมดา[n. exp.] (chāobān tha) EN: ordinary folks FR: citoyen ordinaire [m] ; citoyen lambda [m]
ชอบกล[adj.] (chøpkon) EN: strange ; peculiar ; queer ; odd ; out of the ordinary FR: original ; curieux ; particulier
ดาด ๆ = ดาดๆ[adj.] (dāt-dāt) EN: common ; mediocre ; ordinary ; simple ; commonplace FR:
ห้างหุ้นส่วนสามัญ[n.] (hānghunsuan) EN: ordinary partnership FR:
หุ้นสามัญ[n.] (hunsāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares FR:
หุ้นส่วนสามัญ[n. exp.] (hunsuan sām) EN: ordinary partnership FR:
จุดสามัญ[n. exp.] (jut sāman) EN: ordinary point FR:
การประชุมสามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary meeting FR: réunion ordinaire [f] ; assemblée ordinaire [f]
การประชุมใหญ่สามัญ[n. exp.] (kān prachum) EN: ordinary general meeting FR: réunion générale ordinaire [f] ; assemblée générale ordinaire [f]
การทดสอบ O-NET[n. exp.] (kān thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)[n. prop.] (Kān Thotsøp) EN: Ordinary National Educational Test (O-NET) FR:
ขบวนรถธรรมดา[n. exp.] (khabūan rot) EN: ordinary train FR:
คนเดินดิน[n. exp.] (khondoēndin) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours FR:
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
คนธรรมดา[n. exp.] (khon thamma) EN: ordinary people ; villager FR: personne ordinaire [f]
คนฐานะปานกลาง[n. exp.] (khon thāna ) EN: ordinary person ; ordinary people FR:
เครื่องวัดฝนแบบแก้วตวง[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เครื่องวัดน้ำฝนแบบธรรมดา[n. exp.] (khreūangwat) EN: ordinary rain gauge FR:
เลว[adj.] (lēo) EN: common ; ordinary FR: ordinaire
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ[n. exp.] (phāwa mai t) EN: ordinary discontinuity FR:
พื้น ๆ = พื้นๆ[adj.] (pheūn-pheūn) EN: common ; ordinary FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดผู้ผิดคน[adj.] (phitphūphit) EN: abnormal ; different from the ordinary people FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
พลทหาร (พลฯ)[n. exp.] (phon thahān) EN: ranker ; private ; rank and file ; ordinary sea-man ; airman ; rating ; Pvt (Am.) FR: soldat [m] ; troupier [m] (vx) ; bidasse [m] (fam.) ; troufion [m] (fam.)
พระอันดับ[n. exp.] (phra andap) EN: unranking monk ; ordinary monk ; plain monk FR:
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; common men ; plebeian ; parvenu ; ordinary poor people ; peasant FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péj.)
ผู้น้อย[n. exp.] (phūnøi) EN: person of small importance ; ordinary people ; little guy FR: petites gens [fpl]
ปกติ[adj.] (pokkati = p) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ประชาชนธรรมดา[n. exp.] (prachāchon ) EN: ordinary people FR: gens oridinaires [mpl]
ประดาษ[adj.] (pradāt) EN: common ; ordinary FR:
ปรกติ[adj.] (prokkati) EN: ordinary ; usual ; normal ; regular FR: régulier ; normal
ปุถุชน[n.] (putuchon) EN: ordinary person ; worldly person ; ordinary people ; comman man ; a son of Adam ; human FR:
เรื่องธรรมดา[n. exp.] (reūang tham) EN: ordinary affairs ; common occurrence FR: affaire ordinaire [f]
รถธรรมดา[n. exp.] (rot thammad) EN: local train ; ordinary train ; ordinary bus FR: train ordinaire [m] ; train de banlieue [m]

ordinary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewöhnlich; alltäglich {adj} | gewöhnlicher | am gewöhnlichstenordinary | more ordinary | most ordinary
Sondersitzung {f}extraordinary meeting
Sonderbeauftragte {m,f}; Sonderbeauftragterspecial representative; envoy extraordinary

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ordinary
Back to top