ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unlike

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unlike*, -unlike-

unlike ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unlike (prep.) แตกต่างจาก See also: ผิดแผกจาก
unlike (adj.) ซึ่งแตกต่าง See also: ซึ่งผิดแผก, ซึ่งไม่เหมือนกัน Syn. different Ops. like
unlike (n.) สิ่งที่แตกต่าง See also: สิ่งที่ไม่เหมือนกัน, คนที่ไม่เหมือนคนอื่น, คนที่แตกต่าง
unlikelihood (n.) ความไม่น่าที่จะเป็นไปได้ Syn. improbability
unlikeliness (n.) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น Syn. difference
unlikeliness (n.) ที่ไม่น่าเป็นจริง See also: ที่ไม่น่าเชื่อ
unlikeliness (n.) ที่ไม่เหมาะสม
unlikely (adj.) ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น Syn. doubtful Ops. probable
unlikely (adj.) ที่ไม่น่าเชื่อว่าเป็นจริง Syn. doubtful Ops. probable
unlikeness (n.) ความไม่เหมือนกัน Syn. contrast, difference, diversity, inconsistency
English-Thai: HOPE Dictionary
unlike(อันไลคฺ') adj.,prep. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ไม่เท่ากัน., See also: unlikeness n., Syn. unrelated,different
unlikely(อันไลคฺ'ลี) adj.,adv. ไม่น่าเป็นไปได้,ไม่น่าจะเกิดขึ้น,เชื่อไม่ได้,ไม่แน่., See also: unlikelihood,unlikeliness n., Syn. doubtful,improbable,questionable
English-Thai: Nontri Dictionary
unlike(adj,pre) แตกต่าง,ไม่เหมือนกัน,ผิดกันกับ
unlikely(adv) ไม่น่าจะเป็นไปได้,ไม่แน่,เชื่อไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unlike him, she never gave up hopeเธอไม่เหมือนเขาตรงที่ เธอไม่เคยสิ้นความหวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These classes, unlike like the classes who led the army when I was a lad, never had their people to consider.เรียนชนชั้นสูงและศักดินา ที่นำกองทัพเมื่อฉันยังเป็นเด็ก หนุ่มที่ ไม่เคยมีคนของพวกเขาที่ จะต้องพิจารณา
Fresh and breezy... unlike the pompous styles of wartime.สดใหม่และไฉไล... ไม่ใช่สไตล์ขึงขัง เหมือนในช่วงสงคราม.
This young gentleman is not unlike that.ชายหนุ่มคนนี้ไม่ใช่กรณีนั้น
It's a world unlike anything I've ever seenมันเป็นโลกที่/ผมไม่เคยพบเห็นมากอ่น
Not unlike my L-band, globular clusters work.ไม่แตกต่างจาก เอลวงดนตรีของ ฉันกระจุกดาวทรงกลมทำงาน
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย
You have a very long lifeline, unlike others here.เส้นชีวิตของคุณยาวมาก ไม่เหมือนคนอื่นๆ ที่นี่
Or have they given you reserves of strength unlike ordinary men?หรือมันได้หลอมเจ้าให้แกร่งผิดมนุษย่
But unlike the married Cusimano who was, let's face it, guilty of a pre-senile dimming of the senses of an intoxicating kaleidoscope of desires...ไม่เหมือนกับคูซิมาโน่ผู้แต่งงานแล้ว... ซึ่งเราต้องยอมรับว่าเขามีความผิด ข้อหาแก่จนเลอะเลือน...
Her writing is a total mess unlike her pretty faceลายมือไม่เห็นสวยเหมือนหน้าตาเลยว่ะ
You see, Weasley, unlike some, my father can afford the best.เห็นมั้ย ไม่เหมือนกัน พ่อฉันจ่ายได้สบายอยู่แล้ว
See, unlike with women, if you can crack one open right after... Hell! You can have one during.มันอาจจะแปลกๆหน่อยที่ผมไม่ใช่ผู้หญิง แต่รับรองความเสียว

unlike ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不至于[bù zhì yú, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄩˊ, 不至于 / 不至於] cannot go so far; be unlikely
不一样[bù yī yàng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄧㄤˋ, 不一样 / 不一樣] different; distinctive; unlike
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, 危若朝露] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day
不比[bù bǐ, ㄅㄨˋ ㄅㄧˇ, 不比] unlike

unlike ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
女だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is
柄にも無い;柄にもない[がらにもない, garanimonai] (adj-i) out of character; unlike one
柄にも無く;柄にもなく[がらにもなく, garanimonaku] (exp) out of one's way; out of character; unlike one
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
そうにない[, souninai] (exp) (after masu-stem of verb) showing no signs of (verb); extremely unlikely to (verb)
そうもない;そうもありません[, soumonai ; soumoarimasen] (exp) (See そう,有りそう) (after -masu base of verb) very unlikely to (verb)
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance
似気無い;似気ない[にげない, nigenai] (adj-i) unlike; unbecoming; unworthy of; out of keeping with
兼ねない[かねない, kanenai] (suf,exp) (See 兼ねる) quite capable of ...; might happen; not unlikely to
可能性が低い[かのうせいがひくい, kanouseigahikui] (exp,adj-i) unlikely; improbable
可能性の低い[かのうせいのひくい, kanouseinohikui] (exp,adj-i) (See 可能性が低い) unlikely; improbable
安全日[あんぜんび, anzenbi] (n) safe day (one on which conception is unlikely to occur)
江戸の敵を長崎で討つ[えどのかたきをながさきでうつ, edonokatakiwonagasakideutsu] (exp,v5t) (id) to take revenge on someone in an unlikely place; to get revenge on someone in a different contest
異なり[ことなり, kotonari] (adj-f) unlike; unique; unusual
穴狙い[あなねらい, ananerai] (n) aiming for a lucky break (e.g. in horse racing, betting on an unlikely horse)

unlike ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดกัน[adj.] (phit kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; not the same FR:
ผิดกับ[X] (phit kap) EN: different from ; unlike FR:
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate FR:
ผิดแผกแตกต่าง[v.] (phitphaēk-t) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar FR:
ผิดพ่อผิดแม่[X] (phitphø-phi) EN: unlike one's parents FR:
แปลกแยก[v. exp.] (plaēk yaēk) EN: be different ; differ from ; be unlike ; be dissimilar FR:
แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: differ ; be different (from) ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary FR: différer ; se différencier ; varier
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct FR: différent ; distinct
ต่าง[adj.] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign FR: autre ; différent ; distinct
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
ไม่ค่อยจะ[X] (maikhøi ja) EN: unlikely FR: improbable
ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (mai mī thīt) EN: unlikely ; improbable FR:
ไม่น่าเชื่อ[adj.] (mai nā cheū) EN: incredible ; unbelievable ; too improbable for belief ; not believable ; extraordinary ; improbable ; unlikely FR: incroyable ; pas croyable ; invraisemblable
ไม่น่าจะ[v. exp.] (mai nā ja ) EN: not likely (to) ; unlikely (to) FR: ne devrait pas
ไม่น่าจะเป็นไปได้[xp] (mai nā ja p) EN: unlikely ; improbable FR: improbable
ไม่น่าเป็นไปได้[adj.] (mai nā pen ) EN: not feasible ; unlikely FR: infaisable ; irréalisable

unlike ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unwahrscheinlichkeit {f}unlikelihood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unlike
Back to top