ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uncommon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uncommon*, -uncommon-

uncommon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uncommon (adj.) ที่พบได้น้อย See also: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป Syn. scarce, infrequent, odd, extraordinary Ops. common
uncommonly (adv.) อย่างแปลกๆ See also: อย่างไม่ธรรมดา Syn. oddly, peculiarly
uncommonness (n.) การเกิดไม่ถี่ See also: ความไม่ถี่ Syn. irregularity, scarcity
English-Thai: HOPE Dictionary
uncommon(อันคอม'เมิน) adj. ไม่ปกติ,ผิดจากธรรมดา,หายาก,พิเศษ,น่าใส่ใจ,เด่น
English-Thai: Nontri Dictionary
uncommon(adj) แปลก,ไม่ธรรมดา,ผิดปกติ,เด่น,พิเศษ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ธรรมดา (adj.) uncommon See also: strange, unusual, odd, peculiar
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, I've entered you both in the competition along with John,And Chic, you have an innate sensuality quite uncommon in a man, ป้าใส่ชื่อคุณเข้าแข่งขัน ร่วมกับจอห์นด้วยนะ
It means that uncommon beauty... is commonly overlooked.มันหมายถึงความงามที่หายาก... คือสิ่งที่มองเห็นไม่ง่าย
That's hyper vigilance. It's not uncommon in post traumatic stress disorder.มันคืออาการหวาดระแวงขั้นรุนแรง ไม่แปลกหากพบในคนที่ประสบกับอาการเครียด
It is highly uncommon for an English lady to be traveling with Italians.มันเป็นวิธีปฏิบัติ และต้องตรวจสอบชาวอิตาเลี่ยน
Not uncommon in these situations.เรื่องปกติสำหรับเหตุการณ์แบบนี้ครับ
But in cases like this, it's not uncommon for...แต่ไม่ค่อยปกติ ในเคสแบบนี้
It's not uncommon for a bear his size.มันเป็นโรคที่พบได้ ในหมีขนาดเท่าเขา
It's not uncommon for our patients to believe that monsters are real.ก็ไม่แปลกค่ะ ในหมู่คนไข้เราที่เราเจอ ที่คิดว่าปีศาจมีจริง
It's extremely uncommon in the U.S.มันไม่ค่อยเกิดขึ้นในอเมริกา
It's not uncommon for different departments to vie for funds for exhibits, is it, Mr. Turnbull?มันไม่เป็นปกติสำหรับ หน่วยงานที่แตกต่างกัน ที่จะได้มาซึ่งกองทุนสำหรับ การจัดแสดงใช่มั้ยคุณเทิร์นบูล?
Was it uncommon for her to be irresponsible?ไม่ผิดสังเกตหรือ ที่เธอหายตัวไป
It's not uncommon to be overly concerned for the subject in one's first exorcism.มันไม่ใช่เรื่องแปลก ... ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเป็นห่วงคนถูกผีเข้า เมื่อเห็นพิธีไล่ผีครั้งแรก

uncommon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
稀有[xī yǒu, ㄒㄧ ㄧㄡˇ, 稀有] uncommon

uncommon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly

uncommon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉีกแนว[adj.] (chīk naēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd FR: unique
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
แปลกปลอม[adj.] (plaēkpløm) EN: unusual ; strange ; odd ; uncommon ; unknown ; suspicious FR:
แปลกประหลาด[adj.] (plaēk pralā) EN: unusual ; strange ; queer ; odd ; uncommon ; weird ; peculiar ; amazing ; bizarre FR: étonnant ; surprenant ; inhabituel ; étrange ; curieux ; paradoxal ; bizarre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uncommon
Back to top