ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discriminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discriminate*, -discriminate-

discriminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discriminate (vt.) ทำให้เห็นความแตกต่าง Syn. recognize, identify
discriminate (vi.) แบ่งแยกเชื้อชาติ See also: แบ่งแยกสีผิวหรือเผ่าพันธุ์ Syn. exclude, isolate Ops. unite, integrate
discriminate (vi.) แยกแยะ See also: วินิจฉัย, เห็นความแตกต่าง Syn. recognize, identify
discriminate against (phrv.) ปฏิบัติอย่างเลือกที่รักมักที่ชังกับ See also: เลือกปฏิบัติกับ, แบ่งแยกกับ
discriminate between (phrv.) บอกความแตกต่างระหว่าง See also: แยกแยะระหว่าง
discriminate from (phrv.) แยกแยะความแตกต่างจาก See also: แบ่งแยกจาก Syn. differentiate from, discern from, distinguish from
English-Thai: HOPE Dictionary
discriminate(ดิสคริม'มะเนท) vi. แยกแยะ,แบ่งแยก,เลือกที่รักมักที่ชัง,วินิจฉัย., Syn. distinguish
English-Thai: Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถือพรรคถือพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือพวกถือพ้อง (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือพวกถือเหล่า (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือเขาถือเรา (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ถือเราถือเขา (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, แบ่งพรรคแบ่งพวก
แบ่งพรรคแบ่งพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา
แยกพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, ถือเราถือเขา, แบ่งพรรคแบ่งพวก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now you discriminate against brunettes?ทีนี้คุณเป็นฝ่าย ต่อต้านคนผมสีน้ำตาลเหรอ
Heh? The hurt don't discriminate between the old and young.เฮ้ ความเจ็บไม่เลือกหน้าว่าอ่อนหรือแก่
But I'm not one to discriminate based on race, gender or disability.แต่ผมไม่แบ่งแยกหรอก เชื้อชาติ เพศ หรือแม้แต่จะพิการ
We'll not discriminate great from small. No, we'll serve anyone...เราจะไม่กีดกันใครเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ เราจะบริการใครก็ได้...
Like somebody would discriminate against you, a well-to-do white guy.อย่างเช่นอาจจะมีบางคนอยาก แข่งกับนาย
They don't discriminate against trigger fingers.พวกมันไม่ได้ก่ออาชญากรรม ระหว่างนิ้วที่เหนี่ยวไกปืน
You can't discriminate against my kid because of his sex, Religion, political affiliationคุณจะเลือกปฏิบัติกับลูกผม เพราะเรื่องเพศ, ศาสนา, การเมือง
No way. At this diner, we don't discriminate due to age.ไม่มีทาง มื้อค่ำนี้ เราไม่ได้แยกด้วยอายุ
What if they see me that I have small eyes and discriminate against me?ถ้าพวกเขาคิดว่าหนูยังเด็ก
I heard that you discriminate each other by money.ครูได้ยินว่า พวกเธอแบ่งแยกกันด้วยเงิน
Ofcourse, it's illegal to discriminate. "Genoism," it's called.แน่นอน, การแบ่งแยกแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมาย "เหยียดยีนส์" เค้าเรียกอย่างนั้นนะ
Why not? I'm discriminated against as a blonde.ทำไมจะไม่ได้ล่ะ ฉันยัง ถูกตัดสินจากภายนอกเรื่องผมบลอนด์เลย

discriminate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偏袒[piān tǎn, ㄆㄧㄢ ㄊㄢˇ, 偏袒] side with; discriminate in favor of
狂轰滥炸[kuáng hōng làn zhà, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄥ ㄌㄢˋ ㄓㄚˋ, 狂轰滥炸 / 狂轟濫炸] bomb indiscriminately
区别[qū bié, ㄑㄩ ㄅㄧㄝˊ, 区别 / 區別] difference; to distinguish; to discriminate; to make a distinction
辨析[biàn xī, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧ, 辨析] differentiate and analyze; discriminate
[làn, ㄌㄢˋ, 滥 / 濫] excessive; indiscriminate
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, 刽子手 / 劊子手] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
不分情由[bù fēn qíng yóu, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥˊ ㄧㄡˊ, 不分情由] indiscriminate
不分青红皂白[bù fēn qīng hóng zào bái, ㄅㄨˋ ㄈㄣ ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄗㄠˋ ㄅㄞˊ, 不分青红皂白 / 不分青紅皂白] indiscriminately
乱吃[luàn chī, ㄌㄨㄢˋ ㄔ, 乱吃 / 亂吃] to eat indiscriminately
妄下雌黄[wàng xià cí huáng, ㄨㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄘˊ ㄏㄨㄤˊ, 妄下雌黄 / 妄下雌黃] to alter a text indiscriminately (成语 saw); to make irresponsible criticism
妄动[wàng dòng, ㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ, 妄动 / 妄動] to rush indiscriminately into action
[bān, ㄅㄢ, 搬] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically
[pàn, ㄆㄢˋ, 判] to judge; to sentence; to discriminate; to discern

discriminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
差を付ける[さをつける, sawotsukeru] (exp,v1) (1) to establish a lead; (2) to distinguish (between); to ascertain or tell the difference (between); to discriminate
弁じる[べんじる, benjiru] (v1,vi) to speak; to talk; to argue; to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
弁ずる[べんずる, benzuru] (vz) to manage; to dispose of; to carry through; to distinguish; to discriminate
識別力[しきべつりょく, shikibetsuryoku] (n) ability to discriminate or discern; (powers of) discrimination or discernment
やとらに[, yatorani] (adv) indiscriminately
丸暗記;丸諳記[まるあんき, maruanki] (n,vs) indiscriminate memorizing
乱開発[らんかいはつ, rankaihatsu] (n,vs) environmentally damaging (indiscriminate) development
分ける(P);別ける[わける, wakeru] (v1,vt) (1) to divide (into); to split (into); to part; to separate; to divide up; to classify; to sort out; to divide out; (2) to share; to distribute; to deal out; to dish out; (3) to distinguish; to discriminate; to differentiate (between); (4) to break up (a fight); to mediate; (5) to call a draw; to tie; (6) to push one's way through (a crowd); (7) (also written as 頒ける) to sell; (P)
妄りに;濫りに;猥りに[みだりに, midarini] (adv) without authority; without reason; arbitrarily; unnecessarily; indiscriminately; recklessly
嫌いなく[きらいなく, kirainaku] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
嫌わず[きらわず, kirawazu] (exp,adv,conj) without discrimination; indiscriminate; without distinction; without differentiation
所嫌わず[ところきらわず, tokorokirawazu] (exp,adv) anywhere; everywhere; indiscriminate(ly); no matter where
所構わず[ところかまわず, tokorokamawazu] (exp,adv) irrespective of the occasion; indiscriminately
手当たり次第[てあたりしだい, teatarishidai] (adv) using anything one can lay one's hands on; haphazardly; on the rebound; at random; indiscriminately; (P)
棒暗記[ぼうあんき, bouanki] (n,vs) indiscriminate learning by heart
滅多矢鱈[めったやたら, mettayatara] (adj-na,n) reckless; indiscriminate
無差別殺人[むさべつさつじん, musabetsusatsujin] (n) indiscriminant killing; indiscriminate murder
猿真似;猿まね[さるまね, sarumane] (exp,n) indiscriminate imitation (lit
盲爆[もうばく, moubaku] (n,vs) blind (unscrupulous, indiscriminate) bombing
見境なく[みさかいなく, misakainaku] (adv) (See 見境) indiscriminately
見境なしに[みさかいなしに, misakainashini] (exp) indiscriminately; giving no heed to

discriminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลือกปฏิบัติ[v. exp.] (leūak patib) EN: discriminate FR: discriminer
ถือเขาถือเรา[v.] (theūkhaothe) EN: discriminate FR:
แยกพวก[v. exp.] (yaēk phūak) EN: discriminate FR:
เหยียด[v.] (yīet) EN: belittle ; discriminate (against) ; look down on/upon ; slight ; insult ; abuse ; affront ; call names ; put down ; look with contempt ; hold in contempt ; be scornful of/about ; insult ; despise ; run sb. down FR: dénigrer ; déprécier ; rabaisser ; mépriser ; dédaigner ; regarder qqn de haut ; ignorer ; manquer d'égards envers ; blesser ; offenser ; avoir du mépris pour ; sous-estimer
ดะ[adv.] (da) EN: indiscriminately ; without control ; uncontrollably FR: sans limite
โดยไม่เลือกหน้า[adv.] (dōi mai leū) EN: without discrimination ; indiscriminately ; without distinction ; impartially FR: sans discrimination ; sans distinction ; impartialement
กราด[adv.] (krāt) EN: sweepingly ; indiscriminately ; at random FR:
มั่ว[adv.] (mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
มั่ว ๆ = มั่วๆ[adv.] (mūa-mūa) EN: indiscriminately ; haphazardly ; in a mess FR:
พร่ำ[adv.] (phram) EN: continually ; constantly ; ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly ; always FR: continuellement
เสียเปรียบ[adj.] (sīaprīep) EN: discriminated FR:

discriminate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahllos; willkürlich; unüberlegt {adj} | wahlloser | am wahllosestenindiscriminate | more indiscriminate | most indiscriminate
Wahllosigkeit {f}indiscriminateness
unkritisch {adj}indiscriminate
wahllos; willkürlich {adv}; ohne Unterschiedindiscriminately

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discriminate
Back to top