ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*usual*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น usual, -usual-

*usual* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as usual (idm.) โดยปกติ See also: ตามปกติ, ตามธรรมดา
unusual (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดจากธรรมดา Syn. uncommon Ops. common
unusual (adj.) ประหลาด See also: แปลกปลอม, Syn. strange Ops. common, usual
unusual (adj.) ไม่ธรรมดา See also: พิเศษ Syn. distinguished, remarkable Ops. ordinary
unusual (adj.) เป็นข้อยกเว้น
unusually (adv.) เป็นพิเศษ See also: อย่างน่าทึ่ง Syn. extraordinarily Ops. ordinarily
unusualness (n.) การผิดจากธรรมดา Syn. peculiarity
usual (adj.) เป็นปกติ See also: ธรรมดา, เป็นประจำ, สามัญ Syn. normal, typical, common, ordinary
usual (n.) สิ่งที่เป็นปกติ See also: สิ่งที่ปฏิบัติจนเป็นนิสัย Syn. custom
usuall (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกติ Syn. commonly
usually (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกต, ตามธรรมดา Syn. customarily, normally
usualness (n.) ความปกติ Syn. normal
English-Thai: HOPE Dictionary
unusual(อันยู'?วล) adj. ผิดธรรมดา,เป็นข้อยกเว้น., See also: unusually adv. unusualness n., Syn. odd,rare,alien
usual(ยู'ชวล) adj.,n. (สิ่งที่) เป็นธรรมดา,เป็นปกติ,เป็นประจำ,ทุกวัน,as usual ตามปกติ,เหมือนที่เคยปฎิบัติ., See also: usually adv. usualness n., Syn. common,regular
English-Thai: Nontri Dictionary
unusual(adj) ผิดธรรมดา,ผิดปกติ,เป็นข้อยกเว้น
usual(adj) เช่นเคย,เป็นธรรมเนียม,ตามปกติ,เป็นประจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unusual punishmentการลงโทษอย่างผิดธรรมดา, การลงโทษอย่างวิตถาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
usual languageภาษาปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
สำรับ (n.) a tray usually containing dishes or bowls of savors and condiments for eating with rice
โอ่งน้ำ (n.) big earthen jar (usually for water) See also: big water jar, big water vat Syn. ตุ่ม
ตามธรรมดา (adv.) usually See also: ordinarily, ad a rule, generally Syn. ตามปกติ
ตามปรกติ (adv.) usually See also: ordinarily, normally, customarily Syn. เป็นประจำ, เหมือนเคย, เป็นปกติ, เหมือนปกติ
ตามเคย (adv.) as usual See also: as before, as it was Syn. ตามปกติ, ตามเดิม, เหมือนเดิม Ops. ผิดปกติ
ทานศีล (adv.) usually give alms
ปกติ (adv.) usually See also: normally, commonly, regularly, ordinarily Syn. ปรกติ, ธรรมดา, สามัญ Ops. ผิดปกติ
ผิดปกติ (adj.) unusual See also: strange, odd, uncommon Syn. แปลกๆ Ops. ปกติ
ผิดปรกติ (v.) be unusual See also: be abnormal, be irregular, be uncommon Syn. ไม่ปกติ
ผิดปรกติ (adj.) unusual See also: abnormal, irregular, uncommon, offbeat, atypical
ผิดหูผิดตา (adv.) unusual See also: strange (to the eyes/ears) Syn. แปลกตา
รกบิน (n.) placenta which is not come out as usual
สม่ำเสมอ (adv.) usually See also: normally, regularly, ordinarily, commonly Syn. เป็นประจำ, เป็นปกติ
อย่างเคย (adv.) as usual Syn. เหมือนเคย
เช่นเคย (adv.) as usual See also: usually Syn. เหมือนปกติ, เหมือนเคย
เป็นปรกติ (adv.) usually See also: normally, regularly, ordinarily, commonly Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
เหมือนปกติ (adv.) as usual See also: usually, still, as before, as formerly, always, often, frequently Syn. เช่นเคย, เหมือนเคย
เหมือนเคย (adv.) as usual See also: usually, often, always, frequently Syn. เช่นเคย, อย่างเคย
เอาการ (adv.) unusually Syn. เอาเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I usually get up at 8 o'clockฉันมักจะตื่นตอน 8 โมง
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I don't usually care about name brandฉันไม่ค่อยสนใจเกี่ยวกับยี่ห้อสินค้า
I usually spend a lot of time with…ฉันมักจะใช้เวลามากกับ...
I usually hang out with my familyฉันมักจะออกไปเที่ยวกับครอบครัว
I usually stay home in my free timeฉันมักจะอยู่ที่บ้านในเวลาว่าง
I don't usually eat a lotโดยปกติฉันทานไม่มาก
I usually spend money faster than I can make itฉันมักจะจ่ายเงินเร็วกว่าที่ฉันสามารถหาได้
I'm usually very easily bored with buying thingฉันมักจะเบื่อง่ายๆ กับการซื้อของบางอย่าง
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
She's usually very nervousเธอกระวนกระวายมากเป็นปกติ
We're usually serious about thingsพวกเรามักจะเครียดกับสิ่งต่างๆ
I usually enjoy seeing moviesปกติฉันชอบดูหนัง
I usually get up before 8โดยปกติแล้วฉันตื่นนอนก่อนแปดโมง
You usually don't care about other people's businessโดยปกติแล้วนายไม่สนใจเรื่องของคนอื่นๆ นี่
You're a lot more agitated than usualเธอกระสับกระส่ายมากเกินปกตินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
I beg pardon, madam. I'm afraid the fire is not usually lit in the library until the afternoon.ขออภัยด้วยครับ เเต่ปกติห้องสมุด จะไม่จุดไฟจนกว่าจะช่วงบ่าย
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.นี่ไม่ใช่มีดธรรมดา มันมีที่จับแกะสลักผิดปกติอย่างมากและใบมีด
It's a very unusual knife.มันเป็นมีดที่ผิดปกติมาก
And on Sunday, everybody usually takes the day off.{\cHFFFFFF}และในวันอาทิตย์ที่ทุกคน มักจะใช้เวลาวันหยุด
What do they usually do? Wash up, or float up, or what?เเล้วปกติมันจะเป็นยังไง ลอยเข้าฝั่ง หรือขึ้นอืด หรืออะไร
Naturally. And as usual, I gotta take an IOU.ตามธรรมชาติ และสิ่งที่เป็นปกติผมต้องใช้ไอโอยู
What kind of music do you usually have here?ดนตรีประเภทไหนที่ปกติคุณเล่นที่นี่
I usually sit in the car and write it out on the glove compartment lid.โดยปกติผมจะนั่งในรถและเขียนมันบนฝาเก๊ะข้างหน้ารถ
The museum will buy them, as usual. Yes, they are nice.ใช่, ทางพิพิธภัณฑ์จะซื้อมัน, เหมือนเดิม ใช่, พวกมันมีค่ามาก
But I would ask you, assembled here in this house of God to recognize that we are witnessing something new something so unexpected, so unusual that it is not surprising the government is at a loss.แต่ผมอยากให้พวกเรา ที่มาชุมนุมในบ้านของพระเจ้านี้... ระลึกว่าเรากำลังเห็นสิ่งใหม่บางอย่าง สิ่งที่ไม่เคยคาดคิด ที่แปลก

*usual* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ, 受到影响 / 受到影響] affected (usually adversely); to suffer
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
动不动[dòng bu dòng, ㄉㄨㄥˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄥˋ, 动不动 / 動不動] apt to happen (usually of sth undesirable); frequently; happening easily (e.g. accident or illness)
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, 甲] armor; first of 10 heavenly trunks 十天干; first in order; letter "A" or roman "I" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; first party (in legal contract, usually written 甲方, as opposed to second party 乙方); methyl
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, 霉雨] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨)
小白脸[xiǎo bái liǎn, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄞˊ ㄌㄧㄢˇ, 小白脸 / 小白臉] attractive young man (usually derog.); pretty boy; gigolo
弹词[tán cí, ㄊㄢˊ ㄘˊ, 弹词 / 彈詞] ballad tune in southern dialects, usually to sanxian 三弦 or pipa 琵琶 accompaniment
[yǐ, ㄧˇ, 乙] bent; winding; second of 10 heavenly trunks 十天干; second in order; letter "B" or roman "II" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; second party (in legal contract, usually written 乙方, as opposed to first party 甲方); ethyl
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
风韵[fēng yùn, ㄈㄥ ㄩㄣˋ, 风韵 / 風韻] charm; grace; elegant bearing (usually feminine)
娃娃生[wá wa shēng, ㄨㄚˊ ㄨㄚ˙ ㄕㄥ, 娃娃生] infant's part in opera, usually played by child actor
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 惯常 / 慣常] usual; customary
殊致[shū zhì, ㄕㄨ ㄓˋ, 殊致] different; unusual scene
齐书[Qí shū, ㄑㄧˊ ㄕㄨ, 齐书 / 齊書] History of Qi of the Southern dynasties, seventh of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled by Xiao Zixian 蕭子顯 萧子显 in 537 during Liang of the Southern dynasties 南朝梁, 59 scrolls; usually 南齊書|南齐书 to distinguish from Northern Qi
歼击机[jiān jī jī, ㄐㄧㄢ ㄐㄧ ㄐㄧ, 歼击机 / 殲擊機] fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
五帝[wǔ dì, ˇ ㄉㄧˋ, 五帝] Five Emperors from legendary times; possibly tribal leaders before the historiographers got working on them; usually taken to be Yellow Emperor 黃帝|黄帝 and four of his sons Zhuan Xu 顓頊|颛顼, Di Ku 帝嚳|帝喾, Tang Yao 唐堯|唐尧, Yu Shun 虞舜
狐鬼神仙[hú guǐ shén xiān, ㄏㄨˊ ㄍㄨㄟˇ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄢ, 狐鬼神仙] foxes, ghosts and immortals; supernatural beings, usually fictional
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 常常] frequently; usually; often
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常时 / 常時] frequently; often; usually; regularly
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 习惯 / 習慣] habit; custom; usual practice; to be used to
办公[bàn gōng, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ, 办公 / 辦公] handle official business; work (usually in an office)
一鼻孔出气[yī bí kǒng chū qì, ㄧ ㄅㄧˊ ㄎㄨㄥˇ ㄔㄨ ㄑㄧˋ, 一鼻孔出气 / 一鼻孔出氣] lit. to breathe through the same nostril (成语 saw); fig. two people say exactly the same thing (usually derog.); to sing from the same hymn sheet
时令[shí lìng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˋ, 时令 / 時令] in season (usually refers to food)
令导人[lìng dǎo rén, ㄌㄧㄥˋ ㄉㄠˇ ㄖㄣˊ, 令导人 / 令導人] leader; usually written 領導人|领导人
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 类金属 / 類金屬] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A
左氏春秋[Zuǒ shì chūn qiū, ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, 左氏春秋] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
春秋左氏传[chūn qiū Zuǒ shì zhuàn, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ ㄗㄨㄛˇ ㄕˋ ㄓㄨㄢˋ, 春秋左氏传 / 春秋左氏傳] Mr Zuo's Spring and Autumn Annals, attributed to famous blind historian Zuo Qiuming 左丘明; usually called Zuo Zhuan 左傳|左传
真怪[zhēn guài, ㄓㄣ ㄍㄨㄞˋ, 真怪] odd; unusual; I can't believe that ...
非凡[fēi fán, ㄈㄟ ㄈㄢˊ, 非凡] out of the ordinary; unusually (good, talented etc)
标兵[biāo bīng, ㄅㄧㄠ ㄅㄧㄥ, 标兵 / 標兵] parade guards (usually spaced out along parade routes); example; model; pacesetter
禁烟[jìn yān, ㄐㄧㄣˋ ㄧㄢ, 禁烟 / 禁煙] prohibition on opium (esp. from 18th- early 20th century); smoking ban; No Smoking! (usual sign in Japan)
坎肩[kǎn jiān, ㄎㄢˇ ㄐㄧㄢ, 坎肩] sleeveless jacket (usually cotton); Chinese waistcoat
白酒[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, 白酒] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit
过渡金属[guò dù jīn shǔ, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, 过渡金属 / 過渡金屬] transition metal, usually includes: scandium Sc21 鈧|钪, titanium Ti22 鈦|钛, vanadium V23 釩 钒, chromium Cr24 鉻|铬, manganese Mn25 錳|锰, iron Fe26 鐵|铁, cobalt Co27 鈷|钴, nickel Ni28 鎳|镍, copper Cu29 銅|铜, zinc Zn30 鋅|锌, yttrium Y39 釔|钇, zirconium Zr40 鋯|锆, niobiu
不寻常[bù xún cháng, ㄅㄨˋ ㄒㄩㄣˊ ㄔㄤˊ, 不寻常 / 不尋常] unusual; curious; somewhat extraordinary
别致[bié zhì, ㄅㄧㄝˊ ㄓˋ, 别致 / 別致] unusual, unique
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, 反常] unusual; abnormal
异状[yì zhuàng, ㄧˋ ㄓㄨㄤˋ, 异状 / 異狀] unusual state; different condition

*usual* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana)
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual
イメージDVD[イメージディーブイディー, ime-jidei-buidei-] (n) DVD containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
イメージビデオ[, ime-jibideo] (n) video containing a slideshow of still images (usually of women) (wasei
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old
かき氷(P);掻き氷(oK);欠き氷;欠氷[かきごおり, kakigoori] (n) shaved ice (usually served with flavored simple syrup); Italian ice; Sno-cone; snow cone; (P)
かぼちゃ野郎;南瓜野郎[かぼちゃやろう, kabochayarou] (n) (derog) man with an unattractive, unusually shaped face
カメコ[, kameko] (n) (abbr) (See カメラ小僧) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
カメラ小僧[カメラこぞう, kamera kozou] (n) (See カメコ) photographer, usually an amateur, who likes to take pictures of models and presenter ladies in exhibitions
キャンプファイヤー;キャンプファイア;キャンプファイアー[, kyanpufaiya-; kyanpufaia ; kyanpufaia-] (n) campfire (usually large, and for gathering and singing, etc. around)
クールー[, ku-ru-] (n) kuru (degenerative brain disease usually associated with New Guinean cannabalism)
グラドル[, guradoru] (n) (col) (abbr) (See グラビアアイドル) bikini model (usually teenage) (wasei
グラビアアイドル[, gurabiaaidoru] (n) bikini model (usually teenage) (wasei
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with
ジョッキ(P);ジョッキー(P)[, jokki (P); jokki-(P)] (n) (1) beer mug; stein; tankard; (2) (usually ジョッキー) jockey; (P)
スァット[, suatto] (vs) swat - to hit with a sharp slapping blow usually with an instrument (as a bat or flyswatter)
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
タッパー;タッパ;タッパーウェア[, tappa-; tappa ; tappa-uea] (n) plastic container usually for food (from Tupperware)
ちゃんこ番[ちゃんこばん, chankoban] (n) (sumo) person in charge of preparing food for rikishi (usually performed by low-ranking rikishi)
チャンプルー[, chanpuru-] (n) chanpuru; champuru; Okinawan stir-fry dish, usually containing vegetables (especially bitter melon), tofu, meat or fish (poss. from Indonesian "campur" meaning mixed)
テグス[, tegusu] (n) (See 天蚕糸) synthetic fiber thread (usually nylon) typically used for stringing beads
デパ地下[デパちか(P);デパチカ, depa chika (P); depachika] (n) (col) (abbr) basement of a department store (where foodstuffs are usually sold); (P)
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
トロ箱[トロばこ, toro bako] (n) box for shipping seafood (usually made of styrofoam)
ねぎだく;ネギだく[, negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.)
ノンステップバス[, nonsuteppubasu] (n) bus without a step up into it, usually because it lowers itself, or has a lift (wasei
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ヤン車[ヤンしゃ, yan sha] (n) (abbr) (sl) (See ヤンキー) low-riding vehicle usually containing a powerful speaker system and owned by a juvenile delinquent; pimped-out ride
ユニーク(P);ユーニーク[, yuni-ku (P); yu-ni-ku] (adj-na,n) unique; individual; original; unusual; (P)
ヨット[, yotto] (n) yacht (usually only used for a sailing boat with one mast); (P)
らしくない[, rashikunai] (adj-i) (See らしい) unusual; different
ルビー(P);ルビ(P)[, rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) {comp} Ruby (programming language); (P)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
一方ならず[ひとかたならず, hitokatanarazu] (exp,adv) unusually; greatly
一本漬け;一本漬[いっぽんつけ, ippontsuke] (n) pickle on a stick (usually a cucumber)
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P)
一通り[ひととおり, hitotoori] (n,adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P)
三合会[さんごうかい, sangoukai] (n) (See 会党) Triad (secret Chinese society usually associated with organized crime)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)

*usual* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนิยม-[pref. (adj.)] (aniyama-) EN: transitory ; unconventional ; unusual ; non-conforming FR:
อปกติ[adj.] (apakati = a) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
อปรกติ[adj.] (aprokkati) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; as before ; usually FR: comme d'habitude
ฉีกแนว[adj.] (chīk naēo) EN: unique ; uncommon ; unusual ; odd FR: unique
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยปรกติ[adv.] (dōi prokkat) EN: normally ; usually ; ordinarily FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
โค่ง[adj.] (khōng) EN: bigger than usual ; too big FR:
ของธรรมดา[n. exp.] (khøng thamm) EN: the usual FR:
คุณพิเศษ ; คุณวิเศษ[n.] (khunnaphisē) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
คุณวิเศษ ; คุณพิเศษ[n.] (khunnawisēt) EN: spiritual attainment ; unusual virtue ; extraordinary state ; specific attainment FR:
กินตามน้ำ[v.] (kintāmnām) EN: take the usual rake-off ; take the usual pay-off FR:
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
ก่อนเวลาปกติ[adv.] (køn wēlā pa) EN: earlier than usual FR: avant l'heure normale ; avant l'heure habituelle
ลองของ[v.] (løngkhøng) EN: test the efficacy of the talisman ; put a magic charm to a test ; challenge ; try something usually bad FR:
ไม่แปลก[adj.] (mai plaēk) EN: not unusual ; characteristic FR: pas inhabituel
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
มักจะ[v.] (mak ja) EN: like to ; tend to ; will usually FR: avoir coutume de ; être toujours prêt à
มักจะ[adv.] (mak ja) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment
น่าประหลาด[adj.] (na pralāt) EN: strange ; odd ; weird ; unusual ; amazing ; astonishing FR: mystérieux
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ปกติ[adv.] (pakati = po) EN: usually ; normally FR: habituellement ; normalement
เป็นปกติ[adv.] (pen pakati ) EN: as usual FR: normalement
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
พิเศษ[adj.] (phisēt) EN: special ; particular ; peculiar ; extraordinary ; distinctive ; extra ; exceptional ; unusual ; singular FR: spécial ; particulier ; exceptionnel ; remarquable ; inhabituel ; singulier ; extra (inv.)
ผิดหูผิดตา[adj.] (phit hū phi) EN: unusual ; strange (to the eyes/ears) FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดเพี้ยน[adj.] (phitphīen) EN: inaccurate ; off ; at variance with ; not in line with ; deviating ; strange ; unusual ; odd ; queer ; excentric FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดประหลาด[adj.] (phitpralāt) EN: unusual ; untoward FR:
ผิดปรกติ[adj.] (phitprokkat) EN: unusual FR:
พิสดาร[adj.] (phitsadān) EN: queer ; strange ; odd ; uncommon ; unusual ; particular ; extraordinary FR:
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
ผิดสังเกต[adj.] (phitsangkēt) EN: unusual ; untoward FR: bizarre ; étrange ; insolite ; inhabituel ; singulier ; qui sort de l'ordinaire
ผิดสังเกต[adv.] (phitsangkēt) EN: noticeably ; remarkably ; unusually FR:

*usual* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
preisgünstig {adj}available at unusually low price
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances
Stammplatz {m}regular place; usual seat
ungebräuchlich {adj} | ungebräuchlicher | am ungebräuchlichstenunusual | more unusual | most unusual
branchenüblich {adj}usual in the trade; usual in the industry
handelsüblich {adj}usual in the trade; usual in commerce
Seltsamkeit {f}unusualness
Gewohnheit {f}usualness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *usual*
Back to top