ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offbeat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offbeat*, -offbeat-

offbeat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offbeat (adj.) ซึ่งไม่ใช่ธรรมเนียมนิยม
English-Thai: HOPE Dictionary
offbeatadj. ผิดปกติ,ผิดธรรมดา,ผิดมาตรฐาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Classical musicians. A little offbeat.แบบว่า ดนตรีคลาสสิคน่ะ

offbeat ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
常識はずれ;常識外れ[じょうしきはずれ, joushikihazure] (adj-no,adj-na,n) unconventional; eccentric; offbeat; aberrant; outlandish; crazy
突飛[とっぴ, toppi] (adj-na,n) erratic; offbeat; wild; extraordinary

offbeat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offbeat
Back to top