ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

common

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *common*, -common-

common ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
common (adj.) ที่เกิดขึ้นทุกวัน Syn. everyday, usual, commonplace Ops. unusual, unique
common (adj.) ที่เป็นของส่วนรวม Syn. public, community
common (adj.) ที่ร่วมกัน Syn. shared, joint, mutual
common as muck (sl.) ธรรมดามาก
common carrier (n.) บุคคลหรือบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่ง
common cold (n.) ไข้หวัด Syn. cold
common noun (n.) สามานยนาม
common noun (n.) คำนาม See also: คำที่ใช้เป็นคำนาม Syn. proper noun
common or garden (sl.) ไม่โดดเด่น
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commonalty
common room (n.) ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา
common salt (n.) เกลือแกง See also: เกลือ Syn. sodium chloride, condiment
common sense (n.) การตัดสินแบบพื้นๆ See also: การใช้ความคิดตัดสินเบื้องต้น
commonality (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commoner
commonalty (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, common people, commoner
commoner (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commonalty
commoner (n.) นักศึกษาที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (เนื่องจากไม่ได้รับทุน)
commonly (n.) อย่างธรรมดา Syn. ordinarily, generally
commonness (n.) การขาดรสนิยม See also: ความธรรมดา Syn. grossness, vulgarity
commonplace (adj.) ที่เกิดขึ้นทุกวัน Syn. usual, common
commonplace (adj.) น่าเบื่อ Syn. dull
commonplace (n.) สิ่งที่เห็นได้บ่อยๆ See also: สิ่งที่เห็นได้ทั่วไป
commonplaceness (n.) ความธรรมดา See also: สามัญ
commonweal (n.) ความสงบสุข
commonwealth (n.) ประชาชนของชาติ Syn. the people
commonwealth (n.) ประเทศหรือรัฐที่ปกครองตนเอง Syn. republic, federation
English-Thai: HOPE Dictionary
common(คอม'เมิน) adj. ร่วมกัน,ธรรมดา,สามัญ,ซึ่งรู้จักกันดีในทางเลว,พร้อมกัน,เหมือนกัน,สาธารณะ n., See also: commons n.,pl. คนสามัญ,สมาชิกสภาล่าง,ห้องอาหารขนาดใหญ่ (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัย), Syn. habitual,ordinary,usual -Conf. mutu
common carriern. ผู้มีอาชีพการขนส่ง,บริษัทขนส่ง
common coldn. ไข้หวัด, Syn. cold
common counciln. สภาเทศบัญญัติ
common denominatorn. ตัวหารร่วม
common divisorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
common factorn. ตัวหารร่วมน้อย, Syn. submultiple
common fractionn. เศษส่วนร่วม
common lawn. กฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ
common logarithmn. ลอกที่มีฐาน10
common mann. สามัญชน,คนสามัญ
common marketn. กลุ่มตลาดร่วม
common multiplen. ผลคูณร่วม
common roomn. ห้องรวม,ห้องใช้ร่วมกัน
common schooln. โรงเรียนรัฐบาลที่ไม่เก็บเงิน
common sensen. สามัญสำนึก, See also: commonsensical adj. ดูcommon sense commonsensible adj. ดูcommon sense, Syn. judgment -Conf. commonsense
common user accessการเข้าถึงผู้ใช้ร่วมกันใช้ตัวย่อว่า CUA หมายถึง ตัวชี้นำ (guidelines) ที่ เครื่องไอบีเอ็มสร้างขึ้นมา ใช้เพื่อทำให้การเข้าสู่โปรแกรมมีลักษณะเป็นแบบเดียวกัน แม้แต่เครื่องแมคอินทอชก็ใช้ตัวชี้นำนี้
common yearn. ปีธรรมดาที่มี365 วัน
commonable(คอม'มะนะเบิล) adj. ซึ่งใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณประโยชน์,สาธารณะ,เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ร่วม,พอจะปล่อยเลี้ยงในที่สาธารณะได้
commonalty(คอม'มะแนลที) n. สามัญชน,คนสามัญ,ประชาชน,หมู่คณะ, Syn. commonality
commoner(คอม'มะเนอะ) n. สามัญชน,สมาชิกสภาล่าง,นักศึกษา (โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยอ๊อคฟอร์ด) ที่ไม่ได้รับทุนช่วยเหลือการศึกษา,ผู้มีกรรมสิทธิ์ร่วม
commonlyadv. โดยทั่วไป,ตามธรรมดา
commonplaceadj. ธรรมดา,สามัญ,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำ ๆ ซาก ๆ n. คำพูดซ้ำ ๆ ซาก ๆ ,สิ่งธรรมดา ๆ, See also: commonplaceness n. ดูcommonplace, Syn. ordinary
commonweal(คอม'มันวีล) n. ความผาสุกร่วมกัน,สาธารณประโยชน์
commonwealth(คอม'มันเวลธฺ) n. เครือประเทศ,การรวมกัน., See also: Commonwealth n. เครือจักรภพอังกฤษ,สหพันธรัฐ,สมาพันธรัฐ,ประชากรของรัฐ,สาธารณประโยชน์
English-Thai: Nontri Dictionary
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
COMMON common cold(n) ไข้หวัด
COMMON common sense(n) สามัญสำนึก,ไหวพริบ
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
commonplace(adj) สามัญ,ธรรมดา,ไม่น่าสนใจ,ซ้ำๆ ซากๆ
commonwealth(n) รัฐสวัสดิการ,การรวมกัน,เครือจักรภพ,สาธารณประโยชน์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commonสามัญ, ร่วมกัน, ทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
common carrierผู้ประกอบการขนส่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common cold; coryza; rhinitis, acute catarrhalโรคหวัด, ไข้หวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
common denominatorตัวส่วนร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common divisorตัวหารร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common factorตัวประกอบร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common fractionเศษส่วนสามัญ [มีความหมายเหมือนกับ simple fraction] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
common lawคอมมอนลอว์, กฎหมายจารีตประเพณี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common logarithmลอการิทึมสามัญ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Common Management Information Protocol (CMIP)เกณฑ์วิธีจัดการสารสนเทศร่วม (ซีเอ็มไอพี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Common Marketตลาดร่วมยุโรป, ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [ดู European Economic Community (E.E.C.)] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
common multipleตัวคูณร่วม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
commonplace bookสมุดข้อมูล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
commonsense understandingความเข้าใจแบบสามัญสำนึก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Commonwealthเครือจักรภพ, เครือรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Common Agricultural Policyนโยบายร่วมเกษตร
Common Coldหวัด,โรคหวัด,ไข้หวัด,ไข้หวัดธรรมดา [การแพทย์]
common factorตัวประกอบร่วม,   ตัวประกอบร่วมของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่หารจำนวนเหล่านั้นได้ลงตัว  เช่น 2,  3,  6  เป็นตัวประกอบร่วมของ 12 และ 18 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Common lawคอมมอนลอร์ [TU Subject Heading]
common logarithmลอการิทึมสามัญ, ลอการิทึมที่ใช้ฐานสิบ (ดู logarithmic function ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Common marketตลาดร่วม [เศรษฐศาสตร์]
Commonwealth of Independent Statesประชาคมรัฐเอกราช [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค.ร.น. (n.) least common multiple See also: lowest common multiple Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย (n.) least common multiple See also: lowest common multiple, l.C.M.
ซึ่งเป็นเอกฉันท์ (adv.) by common consent See also: unanimously, with unanimity Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย (n.) Least Common Multiple Syn. ค.ร.น.
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ตัวหารร่วมมาก (n.) highest common factor, H.C.F. Syn. ห.ร.ม.
ทรงปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable
ปั้นหยา (n.) Thai pattern of Thai construction of common houses without the gable Syn. ทรงปั้นหยา
ห.ร.ม (n.) greatest common factor Syn. ตัวหารร่วมมาก Ops. คูณร่วมน้อย
ห.ร.ม. (n.) highest common factor, H.C.F.
ห.ร.ม. (n.) highest common factor, H.C.F.
หารร่วมมาก (n.) greatest common factor Syn. ตัวหารร่วมมาก, ห.ร.ม Ops. คูณร่วมน้อย
อย่างเป็นเอกฉันท์ (adv.) by common consent See also: unanimously, with unanimity Syn. ซึ่งเป็นเอกฉันท์
เป็นเอกฉันท์ (adv.) by common consent See also: unanimously, with unanimity Syn. อย่างเป็นเอกฉันท์, ซึ่งเป็นเอกฉันท์
โลกียวัตร (n.) life of the common people See also: everyday life
ดาดๆ (adv.) common See also: ordinary Syn. ธรรมดาๆ
ประดาษ (adj.) common See also: indifferent, mediocre, usual, normal, ordinary Syn. ดาษ, สามัญ, ทั่วไป, ดารดาษ Ops. พิเศษ, เฉพาะ
พื้นๆ (adj.) common See also: general
สาธารณ์ (adj.) common See also: general, ordinary Syn. สามัญ, ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We share a common interestพวกเรามีความสนใจทั่วไปร่วมกัน
I have a lot in common with my sisterฉันมีอะไรเหมือนกับพี่สาวของฉันมาก
That's a common misconceptionนั่นเป็นความเข้าใจผิดโดยทั่วไป
You two have a lot in commonคุณสองคนมีอะไรเหมือนกันหลายอย่าง
You and I have a lot in commonคุณกับฉันมีอะไรที่เหมือนกันมาก
It sure seems like we got a lot in commonแน่นอนมันดูเหมือนเรามีอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the top, the Kapo, almost always a common criminal.ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป
They even organise politically, challenging the common criminals for control of the camp routine.พวกเขาทำแม้กระทั่ง รวมกลุ่มกัน ต่อต้านพวก คาโปว เพื่อควบคุมชีวิตประจำวันของตัวเอง
You feel this common ground will enable you to present the position of this country... to a sympathetic and influential popular leader?{\cHFFFFFF}คุณรู้สึกว่านี่พื้นดินทั่วไปจะช่วยให้คุณ เพื่อแสดงฐานะของประเทศนี้ ... {\cHFFFFFF}ที่จะเห็นอกเห็นใจและ ผู้นำที่เป็นที่นิยมที่มีอิทธิพล?
The common people have nothing!{\cHFFFFFF}คนทั่วไปไม่มีอะไร!
The common clay of the new West.คนธรรมดาของตะวันตกยุคใหม่
Why, it's nothing but a common Himalayan mountain hat"มันก็เป็นแค่ หมวกภูเขาหิมาลัยธรรมดา ๆ ใบนึง"
But all I had was a common rose.แต่ฉันมีแค่ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ
A common rose and three volcanoes that came up to my knees.ดอกกุหลาบธรรมดา ๆ กับภูเขาไฟ 3 ลูกที่สูงแค่หัวเข่าฉัน
On the basis of our common experience here today I can see why you first claimed, and later maintained that you had seen, and been in the actual presence of God.ตามประสบการณ์ทั่วๆ ไปในวันนี้ ผมเห็นแล้วว่า ทำไมในตอนแรกคุณถึงบอกว่า และต่อมาก็ยืนยันว่า...
So for me, for my mother... my grandmother, my father, my uncle and for the common good...ดังนั้นสำหรับฉันสำหรับแม่ของฉัน ย่าของฉันพ่อของฉันลุงของฉันและสำหรับประโยชน์ส่วนรวม
I'm instructed to explain to you what you all have in common with each other.ผมถูกสั่งให้อธิบายให้ทุกๆ คน ถึงบางอย่างที่พวกคุณทุกคนมีเหมือนกัน
Basic. most common slip-up in espionage.- ความรู้พื้นฐานที่นายควรรู้ ในงานสืบราชการลับ

common ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
[qū, ㄑㄩ, 麴] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲
纳豆菌[nà dòu jūn, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ ㄐㄩㄣ, 纳豆菌 / 納豆菌] Bacillus subtilis (formerly Bacillus natto), a common soil bacterium
公元前[gōng yuán qián, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 公元前] before the common era (BC); before Christ
纪元前[jì yuán qián, ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ ㄑㄧㄢˊ, 纪元前 / 紀元前] before the common era (BC)
大灶[dà zào, ㄉㄚˋ ㄗㄠˋ, 大灶] big stove; stove in a common mess
蓝领[lán lǐng, ㄌㄢˊ ㄌㄧㄥˇ, 蓝领 / 藍領] blue collar; common laborer
民事诉讼[mín shì sù sòng, ㄇㄧㄣˊ ㄕˋ ㄙㄨˋ ㄙㄨㄥˋ, 民事诉讼 / 民事訴訟] common plea; civil appeal (as opposed to criminal case)
同源词[tóng yuán cí, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ ㄘˊ, 同源词 / 同源詞] cognate; words having a common origin
统称[tǒng chēng, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄥ, 统称 / 統稱] collectively called; common name
交界[jiāo jiè, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄝˋ, 交界] common boundary; common border
俗人[sú rén, ㄙㄨˊ ㄖㄣˊ, 俗人] common people; laity (i.e. not priests)
俗字[sú zì, ㄙㄨˊ ㄗˋ, 俗字] common form of Chinese character (as opposed to etymologically correct form 正體字|正体字); same as 俗體字|俗体字
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, 俗称 / 俗稱] commonly referred to as; common term
俗话[sú huà, ㄙㄨˊ ㄏㄨㄚˋ, 俗话 / 俗話] common saying; proverb
俗语[sú yǔ, ㄙㄨˊ ㄩˇ, 俗语 / 俗語] common saying; proverb
俗体字[sú tǐ zì, ㄙㄨˊ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 俗体字 / 俗體字] common form of Chinese character (versus the etymologically correct form)
公倍式[gōng bèi shì, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕˋ, 公倍式] common multiple expression
公倍数[gōng bèi shù, ㄍㄨㄥ ㄅㄟˋ ㄕㄨˋ, 公倍数 / 公倍數] common multiple
公因式[gōng yīn shì, ㄍㄨㄥ ㄕˋ, 公因式] common factor; common divisor (of a math. expression)
常理[cháng lǐ, ㄔㄤˊ ㄌㄧˇ, 常理] common sense; conventional reasoning and morals
常识[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常识 / 常識] common sense; general knowledge
平年[píng nián, ㄆㄧㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, 平年] common year
澡塘[zǎo táng, ㄗㄠˇ ㄊㄤˊ, 澡塘] communal bath; common pool in bath house
正体字[zhèng tǐ zì, ㄓㄥˋ ㄊㄧˇ ㄗˋ, 正体字 / 正體字] correct form of a Chinese character (when the common form 俗字 differs); plain typeface (as opposed to bold or italics)
傻屄[shǎ bī, ㄕㄚˇ ㄅㄧ, 傻屄] stupid cunt (taboo slang, 傻B is common euphemism)
牛屄[niú bī, ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧ, 牛屄] lit. cow's cunt (taboo slang, 牛B is common euphemism); bastard; bad fellow
装屄[zhuāng bī, ㄓㄨㄤ ㄅㄧ, 装屄 / 裝屄] pretentious bastard (lit. cunt, taboo slang, 裝B|装B is common euphemism); person who pretends to be bigger or richer than they are
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, 欧洲共同市场 / 歐洲共同市場] European common market (old term for EU, European Union)
之乎者也[zhī hū zhě yě, ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 之乎者也] four common characters of classical Chinese (成语 saw); fig. semi-incomprehensible talk; double Dutch; all Greek to me
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
玛窦[Mǎ dòu, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, 玛窦 / 瑪竇] Matthew; St Matthew the evangelist; less common variant of 馬太|马太 (preferred by the Catholic church)
同源[tóng yuán, ㄊㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, 同源] homology (biology); a common origin
同舟共济[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, 同舟共济 / 同舟共濟] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal
顺口溜[shùn kǒu liū, ㄕㄨㄣˋ ㄎㄡˇ ㄌㄧㄡ, 顺口溜 / 順口溜] popular piece of doggerel; common phrase repeated as a jingle
茶隼[chá sǔn, ㄔㄚˊ ㄙㄨㄣˇ, 茶隼] kestrel; common Eurasian falcon (Falco tinnunculus)
虰蛵[dīng xíng, ㄉㄧㄥ ㄒㄧㄥˊ, 虰蛵] less common word for dragonfly 蜻蜓
[pú, ㄆㄨˊ, 蒲] refers to various monocotyledonous flowering plants including Acorus calamus and Typha orientalis; common cattail; bullrush; surname Pu; old place name; phonetic po or pu
共同利益[gòng tóng lì yì, ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, 共同利益] common interest; mutual benefit

common ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI
アメリカ夜鷹[アメリカよたか;アメリカヨタカ, amerika yotaka ; amerikayotaka] (n) (uk) common nighthawk (Chordeiles minor)
アメリカ松[アメリカまつ, amerika matsu] (n) (obsc) (See 米松) common Douglas fir (Pseudotsuga menziesii)
インド八哥[インドはっか;インドハッカ, indo hakka ; indohakka] (n) (uk) common myna; Indian myna (species of mynah bird, Acridotheres tristis)
インド孔雀[インドくじゃく;インドクジャク, indo kujaku ; indokujaku] (n) (uk) Indian peafowl; common peafowl (Pavo cristatus)
オレゴンパイン[, oregonpain] (n) (See 米松) Oregon pine (another term for the common Douglas fir, Pseudotsuga menziesii)
カキピー[, kakipi-] (n) kaki mochi and peanuts (a common snack)
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis)
コボル[, koboru] (n) {comp} Common Business Oriented Language; COBOL
コモンアクセスメソッド[, komon'akusesumesoddo] (n) {comp} common access method; CAM
コモンアジェンダ[, komon'ajienda] (n) common agenda
コモンキャリア[, komonkyaria] (n) common carrier
コモンキャリヤー[, komonkyariya-] (n) {comp} common carrier
コモンセンス[, komonsensu] (n) common sense
コモンツパイ[, komontsupai] (n) (See ツパイ) common tree shrew (Tupaia glis)
コモンリスプ[, komonrisupu] (n) {comp} common lisp
コモンロー;コモン・ロー[, komonro-; komon . ro-] (n) (1) common law; (2) (See 英米法) Anglo-American law
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with
ざら[, zara] (adj-na) common
ざらにいる[, zaraniiru] (exp,v1) (See ざらにある) common (of people)
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor
セイヨウキヅタ[, seiyoukiduta] (n) English ivy (Hedera helix); common ivy
ソーダ石灰ガラス[ソーダせっかいガラス, so-da sekkai garasu] (n) soda-lime-silica glass; soda-lime glass (most common type of glass)
てき儻;倜儻(oK)[てきとう, tekitou] (n) exceedingly wiser than the common man
ナミシュモクザメ;スモールアイ・ハンマーヘッド;スモールアイハンマーヘッド[, namishumokuzame ; sumo-ruai . hanma-heddo ; sumo-ruaihanma-heddo] (n) smalleye hammerhead (Sphyrna tudes, species of hammerhead shark common in the western Atlantic)
ハタタテダイ[, hatatatedai] (n) pennant coralfish (Heniochus acuminatus); common bannerfish; feather-fin bullfish; featherfin coralfish; longfin bannerfish; reef bannerfish
ハルジオン;ハルジョオン;はるじおん;はるじょおん[, harujion ; harujoon ; harujion ; harujoon] (n) common fleabane; Philadelphia fleabane (Erigeron philadelphicus)
パンピ;パンピー[, panpi ; panpi-] (n) (abbr) (See 一般ピープル) common folk (somewhat insulting); commoner
プッツン;ぷっつん[, puttsun ; puttsun] (n,vs) (1) (sl) (See プッツン女優) weird; crazy; losing common sense; snapping; (2) sound of a stretched string snapping
プラティ[, puratei] (n) common platy (Xiphophorus maculatus); southern platyfish; moonfish
ベンガルオオトカゲ[, bengaruootokage] (n) Bengal monitor (Varanus bengalensis, species of carnivorous monitor lizard found widely distributed over South Asia); common Indian monitor
ホワイトフィッシュ[, howaitofisshu] (n) common whitefish (Coregonus lavaretus)
マーモセット[, ma-mosetto] (n) marmoset (esp. the common marmoset, Callithrix (Callithrix) jacchus)
マヒマヒ[, mahimahi] (n) (See シイラ) mahi-mahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin
メルコスール[, merukosu-ru] (n) Mercosur (Mercado Comum del Sur); South America Common Market
ヨーロッパノスリ[, yo-roppanosuri] (n) common buzzard (Buteo buteo)
ヨーロッパ蟇[ヨーロッパひきがえる;ヨーロッパヒキガエル, yo-roppa hikigaeru ; yo-roppahikigaeru] (n) (uk) common toad (Bufo bufo)
ヨーロッパ雨燕[ヨーロッパあまつばめ;ヨーロッパアマツバメ, yo-roppa amatsubame ; yo-roppaamatsubame] (n) (uk) common (Eurasian) swift (Apus apus)
リンデン[, rinden] (n) (1) (abbr) (See リンデンバウム) European linden (Tilia x europaea); common lime; (2) lindane (ger
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コボル[こぼる, koboru] COBOL, Common Business Oriented Language
コモンアクセスメソッド[こもん'あくせすめそっど, komon ' akusesumesoddo] common access method (CAM)
コモンキャリヤー[こもんきゃりやー, komonkyariya-] common carrier
コモンリスプ[こもんりすぷ, komonrisupu] common lisp
システム共通領域[システムきょうつうりょういき, shisutemu kyoutsuuryouiki] system common area
一般名[いっぱんめい, ippanmei] common name
共用[きょうよう, kyouyou] share (vs), common use
共通アプリケーション環境[きょうつうアプリケーションかんきょう, kyoutsuu apurike-shon kankyou] CAE, Common Application Environment
共通システム領域[きょうつうシステムりょういき, kyoutsuu shisutemu ryouiki] CSA, Common Service Area, Common System Area
共通セグメント[きょうつうセグメント, kyoutsuu segumento] common segment
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment
共通バッファ[きょうつうバッファ, kyoutsuu baffa] common buffer
共通因数[きょうつういんすう, kyoutsuuinsuu] common factor
共通業務[きょうつぎょうむ, kyoutsugyoumu] common task
共通管理情報サービス[きょうつうかんりじょうほうサービス, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu] Common Management Information Services, CMIS
共通管理情報サービス要素[きょうつうかんりじょうほうサービスようそ, kyoutsuukanrijouhou sa-bisu youso] Common Management Information Service Element, CMISE
共通細目[きょうつうさいもく, kyoutsuusaimoku] common subdivision
同相分除去[どうそうぶんじょきょ, dousoubunjokyo] common mode rejection
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage
常用対数[じょうようたいすう, jouyoutaisuu] logarithm (base 10), common logarithm
平年[へいねん, heinen] common year
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
最大同相電圧[さいだいどうそうでんあつ, saidaidousouden'atsu] maximum common mode voltage
最大許容同相過電圧[さいだいきょようどうそうかでんあつ, saidaikyoyoudousoukaden'atsu] maximum allowable common mode overvoltage
電信電話会社[でんしんでんわがいしゃ, denshindenwagaisha] common carrier

common ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอออนร่วม[n. exp.] (ai-øn ruam) EN: common ion FR:
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ[n. exp.] (attrā phon ) EN: return on common equity FR:
อัตราส่วนร่วม[n. exp.] (attrāsūan r) EN: common ratio FR:
บานบุรีสีเหลือง ; บานบุรีเหลือง[n. exp.] (bānburī sī ) EN: Common allamanda ; Golden trumpet ; Allamanda schottii FR: Allamanda schottii
ชื่อสามัญ[n. exp.] (cheū sāman) EN: common name FR: nom commun [m] ; nom ordinaire [m]
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ[n. exp.] (cheū sāman ) EN: English common name FR: nom commun anglais [m]
ชื่อสามัญภาษาฝรั่งเศส[n. exp.] (cheū sāman ) EN: French common name FR: nom commun français [m]
ชื่อสามัญภาษาไทย[n. exp.] (cheū sāman ) EN: Thai common name FR:
ด้านร่วม[n. exp.] (dān ruam) EN: common side FR:
ดาษ[n.] (dāt) EN: abundant ; plentiful ; copious ; widespread ; common ; everywhere FR:
ดาด ๆ = ดาดๆ[adj.] (dāt-dāt) EN: common ; mediocre ; ordinary ; simple ; commonplace FR:
ดื่น[adj.] (deūn) EN: plentiful ; abundant ; copious ; abounding ; common FR:
ดื่นดาษ[adj.] (deūndāt) EN: plentiful ; abundant ; copious ; common FR:
ด้วงบ่าหนามหลังจุดขาว[n. exp.] (dūang bā nā) EN: Common Mango Borer FR:
ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ[n. exp.] (dūang nūat ) EN: Common Tuft-bearing Longhorn FR:
เห็ดก้อน[n.] (het køn) EN: common earth ball FR:
ห.ร.ม. (ตัวหารร่วมมาก)[abv.] (Hø.Rø.Mø. () EN: G.C.D (greatest common divisor). ; H.C.F. (highest common factor) FR:
หัวอกเดียวกัน[X] (hūa-ok dīok) EN: be in the same boat ; have some feeling in common FR:
หุ้นสามัญ[n.] (hunsāman) EN: common stock ; ordinary shares ; common shares ; equity shares FR:
อีเห็นข้างลาย[n. exp.] (īhen khāng ) EN: common palm civet FR:
อีก๋อยเล็ก[n.] (īkøi lek) EN: whimbrel ; common whimbrel ; Numenius phaeopus FR: courlis corlieu [m] ; courlis hudsonien [m] ; petit courlis [m] ; courlis de terre [m] ; Numenius phaeopus
จิ้งจก[n.] (jingjok) EN: lizard ; common lizard FR: lézard [m] ; lézard commun [m]
จิ้งเหลนบ้าน[n. exp.] (jinglēn bān) EN: East Indian brown mabuya ; Many-lined sun skink ; Many-striped skink ; Common sun skink ; Golden skink ; Eutropis multifasciata FR: Eutropis multifasciata
จิ้งเหลนลายอินโดจีน[n. exp.] (jinglēn lāi) EN: Common striped Skink ; Lipinia vittigera FR: Lipinia vittigera
กรรมสิทธิ์รวม[n.] (kammasitrūa) EN: co-ownership ; joint ownership ; common property ; joint property FR:
การทักทายธรรมดา[n. exp.] (kān thakthā) EN: common greetings FR: salutations ordinaires [fpl]
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains FR:
คำนามทั่วไป[n. exp.] (kham nām th) EN: common noun FR: nom commun [m]
คำสามานยนาม[n.] (kham sāmāny) EN: common noun FR: nom commun [m]
ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่[n. exp.] (khāngkhāo t) EN: serotine ; common serotine FR:
ข้อเหมือน[n.] (khø meūoen) EN: similarity ; similarities [pl] ; thing in common FR: similarité [f]
ข้อเหมือนและข้อแตกต่าง[n. exp.] (khø meūoen ) EN: similarities and differences ; things in common and differences FR:
คอมมอนลอว์[n.] (khømmøn-lø) EN: common law ; case law ; precedent FR:
ของกลาง[n.] (khøngklāng) EN: exhibit ; property in dispute ; common property in dispute ; stolen property ; corpus deficit FR:
ของส่วนรวม[n. exp.] (khøng suanr) EN: common property FR:
คนสามัญ[n. exp.] (khon sāman) EN: ordinary man ; common man ; man in the street FR: personne ordinaire [f] ; l'homme de la rue [m]
ค.ร.น. (ตัวคูณร่วมน้อย)[abv.] (khø.rø.nø. ) EN: LCM (least common multiple) ; LCM (lowest common multiple) FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n.] (khūnruamnøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m. FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
ความคิดเห็นทั่วไป[n. exp.] (khwām khith) EN: common view FR: lieu commun [m]
ความแปรปรวนร่วม[n. exp.] (khwām praēp) EN: covariance ; common variance ; pool variance FR: covariance [f]

common ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
Teiler {m} [math.] | gemeinsamer Teiler | größter gemeinsamer Teiler (ggT) [math.] | niederwertiger Teilerfactor | common factor | greatest common divisor (GCD) | divisor latch low
Stammkapital {n}original share capital; common capital stock [Am.]
Pfau {m} [ornith.] | junger Pfaupeacock; Common Peafowl | peachick
Star {m} [ornith.]European Starling (Sturnus vulgaris); Common Starling
Bronzeflügeltaube {f} [ornith.]Common Bronzewing
gemeinsame Basis {f}common ground
Gartenbohne {f} [bot.]common bean
Gattungsbegriff {m}common noun
Gewohnheitsrecht {n}common law
Hauptnenner {m}common denominator
Netzbetreiber {m}common carrier
Normalbürger {m}common man
Pflichtfächer {pl} (Schule)common core
Stadtgespräch {n}common talk
Umgangssprache {f}common speech
Finkenbuschtangare {f} [ornith.]Common Bush Tanager
Unterhaus {n} [pol.]House of Commons [Br.]
Braunbauch-Lackvogel {m} [ornith.]Common Bristlebird
Truthuhn {n} [ornith.]Common Turkey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า common
Back to top